Idyjo na weekynd na Ślōnsku: byzuch w Gliwicach

przez bele kaj
Gliwice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Jednodniowe rajzy po Ślōnsku to je perfekt idyjo na letnie weekyndy i popołednia. Skuli masy roztōmaitych atrakcyji i miast wele siebie, mogymy pora razy w miesiōncu poznować nowe, fest zwiedowne sztele. Dzisiej bierymy Wos na byzuch do Gliwic – miasta, kere bez dugie lata mielimy kole nos, a kerego sztyjc pasownie my niy poznali. Narychtowalimy dlo Wos 3 nojlepsze atrakcyje Gliwic, ôbadalimy jedna superowo knajpa i ôbralimy pora bildōw, skirz kerych na zicher bydziecie chcieli sie wybrać na rajza do tego ślōnskigo miasta. Tōż jak medykujecie na co pozaglōndać w Gliwicach, to wartko lecymy Wōm pōmōc!

Zwiydzanie Gliwic w jedyn dziyń

Gliwice to je miasto co mo fest zwiedowno historyjo. We granicach Polski je dziepiyro ôd 1945 roku i do porzōndku idzie to uwidzieć tamek we miastowym baukōnszcie. Już ôd piyrszej chnedy zdo sie, że byzuchujymy jedne z tych nojbardzij hyrskich niymieckich miast – choby Bonn, Ulm abo i Rothenburg ob der Tauber. Przepiykne kamiynice i rynek choby z ôbrozka robiōm echt szpecjalne wrażynie. A dyć to niy ma kōniec atrakcyji. Jak sztyjc niy zwiydzaliście Gliwic, to na isto bydziecie fest pozytywnie udziwiyni.

Gliwice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

W Gliwicach bylimy na jedyn dziyń. Przijechalimy autym i zaro ciślimy do palmiarnie. Niyskorzyj wybralimy sie na dugi szpacyr po starym mieście i szumny ôbiod we italijskim sznicie, a na kōniec podjechalimy jeszcze do Paryża pod hyrsko radiostacyjo. Jedyn dziyń w Gliwicach starczył, coby kapka poznać te miasto i nabrać chynci na nastympny byzuch, ale masa atrakcyji tamek sprowio, że umicie ôstoć i na cołki weekynd i na zicher mierzło sie Wōm niy bydzie.

Gliwice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

3 nojlepsze atrakcyje Gliwic

Terozki, przi tej rajzie, niy chcielimy pozaglōndać na “wszyjsko”. Skuli Waszych kōmyntorzy na Facebooku i Instagramie i naprowda udanej zajcie ô atrakcyjach Gliwic narychtowanej bez Ewa z bloga epepa.eu (rekōmandujymy fest: TOP 10. Rzeczy, które trzeba zrobić, będąc w Gliwicach), pedzielimy se, że skupiymy sie na trzech atrakcyjach Gliwic, kere podug swojij charakterystyki zdały nōm sie perfekt dlo nos. Tōż ôbralimy se: flance, zabytkowy baukōnszt i szpecjalny ślōnski zabytek techniki.

Palmiarnio Gliwice

Musicie wiedzieć, że Julia przaje flancōm. Mōmy ich w chałpie już naprowda fol, a na balkōnie sztyjc sie pokozujōm nastympne. Beztōż Palmiarnio w Gliwicach to bōł przi tym naszym byzuchu mus i terozki je nōm yno fest żol, że ôd ôstatnij wycieczki ku tej szteli – kajś we gimnazjum – minyło tela czasu. To je echt cudne miyjsce, w kerym idzie nacieszyć ślypia, dychnyć se a nauczyć sie czegoś nowego. Badnijcie tyż superowy neon i cołki projekt tego stawiynia z dworu!

Gliwice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

W gliwickij palmiarni czekały na nos tysiōnce zortōw flancōw (przeszło 5600!), izba akwarystyczno, a bai instalacyjo, w kerej idzie sie podziwać jako… robiōm amajzy! Jak rajzujecie z bajtlami i sznupiecie za ôpiniami ô tej szteli, to palmiarnio w Gliwicach to je perfekt idyjo na familijno rajza. Po reakcyjach modych ôdkrywcōw zdo nōm sie, że tako forma zwiydzanio Ślōnska z bajtlami to je sztrzał w dycha (yno ôjce muszōm na dziycka dać pozōr a noleżnie pōmōc im w tym byzuchu).

Informacyje ô ajntrytach, godzinach ôdewrzicio abo aussztelōngach czasowych znojdziecie na zajcie internecowej Palmiarni w Gliwicach.

Kamiynice i rynek w Gliwicach

To je ciynżkie. Sōm my z Rybnika i przajymy naszymu miastowi, ale muszymy pedzieć ôfyn… Gliwice majōm nojpiykniyjszy rynek i kamiynice na Ślōnsku. Sznit, zakōnserwowanie a spōjność miyjskij tkanki robiōm srogie wrażynie. Rynek w Gliwicach zaro spōmnioł nōm tyn we Poznaniu – tyż z rathausym na strzodku, tyż z farebnymi kamiynicami, tyż fest gryfny. Poszpacyrujcie, napijcie sie kafyju, zjydzcie ôbiod, pocykejcie bildy. Werci sie, gliwickie stare miasto to je hit!

Gliwice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Werci sie tyż pedzieć, że postawiōne we wiynkszości w XIX i XX stoleciu kamiynice ôstoły fest poharatane bez czos drugij wojny. Ale po roku 1946, pod ôkiym rechtōra Politechniki Ślōnskij Franciszka Maurera, rynek ôstoł odbudowany i wyremōntowany. Pora stawiyń w cyntrum miasta sztyjc musi być ponaprawianych, ale wiynkszo tajla to je ajnfach nojlepszo wizytōwka miasta. A! I niy przepasujcie fōntanny z (kapka śmiysznym) Neptunym!

Radiostacyjo Gliwice

Z pospołu Radiostacyjo Gliwice to je ajnfachowy maszt. Tōż skirz czego tela godki? Po piyrsze, ta radiostacyjo to je ôbiekt fest wożny historycznie, bo po trochu to skuli niego… zaczła sie drugo wojna. Poczytejcie ô prowokacyji gliwickij – gańba to pedzieć, ale do niydowna my sami niy wiedzieli za wiela ô tym wydarzyniu… Drugim powodym, skirz kerego gliwicko wiyża radiowo je tako szpecjalno je to, że Radiostacyjo w Gliwicach je nojwiynkszōm drzewianōm kōnstrukcyjōm na świecie! Mo 111 metrōw i postawiōno bōła z beli z drzewa brzimowego, pokuplowanych 16 tauzynami mosiōnżnych szrōbōw. Przi radiostacyji fōnguje muzyjum, a wele wiyży znojdziecie m.in. park synsoryczny a chyndogi trownik, na kerym umicie se legnyć a poczuć sie choby w Paryżu.

Gliwice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Kaj pōmaszkecić w Gliwicach?

Naporynczyń tykajōncych sie gliwickich restauracyji tyż szukalimy na Facebooku. Ci, kerzy filujōm nasz profil, jak zawdy fest pōmogli i podciepali pora fest zwiedownych szteli. Bezmaś werci sie pokosztować jodła m.in. we Restauracyji Ormiańska, Dobra Kasza Nasza abo kafyju Karmnik. Kawa i Ziarno. Ale my sie chycili za klimaty italijskie i polecielimy gibko do Tito Tito.

Tito Tito – nojlepszo italijsko pizza na Ślōnsku

Restauracyjo Tito Tito mielimy w zocy zaro po byzuchu na ôd nich zajcie internecowej. Kuklimy tyż na profil na FB i zaro my wiedzieli, że to tamek bydymy chcieli pōmaszkecić przi naszej wycieczce po Gliwicach. Nafolowane menu, niywymyślaty strzodek lokalu i italijski klimat to były epne plusy zaro po wleziyniu. Ale tym, skuli czego Tito Tito w Gliwicach je szpecjalne, je jakość skłodnikōw. Italijo ajnfach czuć tamek w kożdym kōnsku i szluku – ôranżady Sanpellegrino, pizzy abo szumnego espresso na dobitka. Cyny jak na ta jakość – cołkiym fajne (kole 80zł za dwōch – 2 pizze, 2 napowki i 2 kafyje). Rekōmandujymy fest!

Inksze atrakcyje Gliwic

Na naszej rajzie po Gliwicach byzuchowalimy tyż m.in. Willa Caro (ôstatni wchōd ô 15:30, my byli tamek ô 15:35…), kuklimy na kościōł Wszyjskich Świyntych (wiyża ôdewrzito yno w niydziele…) i powandrowalimy po parku Chopina (to je tyn przy palmiarni). Inksze fajne sztele to np. Zōmek Piastowski, Cyntrum Edukacyji i Biznesu “Nowe Gliwice” abo kampus Politechniki Ślōnskij. My se je ôstawili na zaś, Wy byzuchujcie jak yno bydziecie mieli przileżytość.

Gliwice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Zwiydzejcie Gliwice!

Jednodniowo wycieczka do Gliwic bōła dlo nos epnōm dowkōm nauki i zezwōliła nōm noleżnie dychnyć po ciynżkim tydniu roboty. Zwiedowne atrakcyje, historyjo i sposōb, w kery regiyrōnek miasta prosi na byzuch po Gliwicach sprowiajōm, że ôfyn mogymy Wōm rekōmandować rajza do tego ślōnskigo miasta. Na mus kuknijcie tyż na zajta turystyka.gliwice.eu – znojdziecie tamek superowe przewodniki i masa praktycznych informacyji ô atrakcyjach i historyji Gliwic.


Mocie w zocy Gliwice? Podobała sie Wōm nasza spōlno rajza?
Ôstowcie kōmyntorz, podciepcie ôblubiōne sztele. Bydzie nōm fest miyło!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności