Atrakcyje Radlina: tynżnia, Kolōnijo Ymma i… KWK Marcel

przez bele kaj
Radlin, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Radlin to je niy za wiele ślōnskie miasto kole Rybnika. Miyszkańcy godajōm, że we Radlinie żyje sie przijymnie i poryncznie, wszyjsko je po blisku, a ku tymu ze Radlina je pora hyrskich persōnōw. Ale je te miasteczko atrakcyjne turystycznie? Na zicher na ôd niego mapie znojdzie sie pora fest zwiedownych pōnktōw, kere werci sie byzuchować. Badnijcie je z nami – proszymy na krōtki wander po Radlinie.

Atrakcyje Radlina

Rozfechtowywanie industryji na Ślōnsku zrychliło tyż urbanizacyjo. Epno tajla spōłczesnego Radlina ôstała ôksztołcōno gynau skirz wartkigo rozwoju miyndzy XIX a XX stoleciym. Przi industryjalnym kōmpleksie poskłodanym z gruby Ymma, elektrociepłownie i koksownie stowały nastympne chałpy i ôsiedla. Jedne śnich to bōło ôsiedle-zygroda mianowane Kolōnijo Ymma. Stowiania kolōniji wachowały hyrskie wtynczos niymieckie baumajstry.

Radlin, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Spōłczesny Radlin to je sztela, kero my by mianowali “miastym idyji”. To tukej pokozała sie piyrszo na Ślōnsku tynżnia solankowo, jedzino po blisku “wrotkarnia”, ôbmiyłowany bez bajtle park linowy abo jedyn z piyrszych parkōw do skokania. Modziokōm sie tamek na zicher niy mierznie, ale umi być Radlin jednako zwiedowny dlo majorantnego lokalnego wandrusa? Pōdźcie wejrzymy kapka akuratnij na trzi nojfajniyjsze sztele na radlińskij mapie.

Kolōnijo Ymma we Radlinie

Kolōnijo Ymma w Radlinie to je grubskie ôsiedle postawiōne miyndzy 1897 a 1913 rokiym. Nojwożniyjszōm idyjōm na zaczōntku roboty tamek bōło wyônaczynie ôsiedla-zygrody podug modernistycznych planōw, kaj ôkrōm familokōw, w kerych miało miyszkać fol grubiorzy, nojwożniyjszo miała być zielōność naôbkoło. Bez dugie lata Ymma uwidziała masa szpetnych wydarzyń, ôbstoła dwie wojny i po leku, skuli kludzōnym rymōntōm, idzie nazod ku swojimu baukōnsztowymu powobowi.

Radlin, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Przi kōńcu stawiania Kolōniji Ymma we 1913 roku ôsiedle bōło już fest epne i skłodało sie m.in. z 14 stawiyń dlo byamterōw, 49 klasycznych familokōw, 20 izbōw dlo samotnych karlusōw, dōmu towarowego, bibliotyki i łaźnie. Dzisiej, jak sie tamek szpacyruje, na czerwōne cegłōwki sztyjc dowo sie pozōr. Już przi krōtkim wanderze idzie uwidzieć terozki ôdnowiōne dachy a bornsztajny. Zawiyrzōmy, że przi pasownym projektowaniu a planowaniu, te miyjsce bydzie mogło chned stanyć kole katowskigo Nikiszowca abo rudzkigo Ficinusa. Mielibymy to w zocy, bo takich historyczno-industryjalnych atrakcyji nikyj niy ma doś.

Tynżnia solankowo we Radlinie

Tynżnia solankowo w Radlinie postawiōno ôstała we 2014 roku i bōła piyrszōm takōm inwestycyjōm na Ślōnsku. To je ôbiekt lyczniczy, wieli na 8 i dugi na 24 metry. Dobre fōngowanie tynżni solankowej we Radlinie dlo czyrstwości dzieje sie przi inhalacyji aerozolym solankowym na frysznym lufcie. Wele tynżni je tyż fest fajny park z malućkim kaczokiym i szpilplac dlo bajtli. Idzie tamek tyż wyużyć brodzik do hydroterapie podug metody Kneippa, a bai napić sie kafyju abo zjeś lody. Dlo byzucherōw je tamek yno jedyn problym – niy za wiela szteli parkingowych. Beztōż rekōmandujymy zrobić dlo swojigo zdrowio cosik ekstra i… przipyndalować do tynżni na kole 😉

Radlin, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Gruba Marcel we Radlinie

Gruba Wōnglo Kamiynnego Marcel do roku 1949 mianowała sie Ymma. Gynau choby we inkszych miastach na Gōrnym Ślōnsku, gruba ta bez lata formowała radlińskie społeczyństwo, sztelowała żywobyciym na beztydziyń i dowała geld miyszkańcōm. Historyczny wpływ KWK Marcel na teroźno forma miasta bōł echt srogi (kuknijcie choby yno na industryjalno atrakcyjo turystyczno jakōm je dzisio Kolōnijo Ymma), ale tym, na co my dowōmy pozōr przi kożdej rajzie bez Radlin je… głōwne stawiynie gruby. To je podug nos nojpiykniyjszy taki ôbiekt na Ślōnsku (a widzielimy już niyjedyn), tōż werci sie mu lepij przijzdrzeć przi nastympnej przileżytości.

Inksze zwiedowne informacyje ô Radlinie

Inkszymi atrakcyjami Radlina, kere umicie mieć w zocy sōm m.in. wiyże szachtōw Wiktor i Antōni a Willa Dyrechtōra Wachsmanna zaprojektowano bez Williama Müllera. Ôbiekty sakralne, na kere werci sie kuknyć to na zicher nyjobarokowy kościōł pw. Wniybowziyncio NMP z 1926 r. i zabytkowo kapliczka Św. Jana Nepomucyna.

Radlin, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Zwiedownōm idyjōm zdowała sie być “Sztreka Ymmy i Marcela“, drōga kludzōno bez ciekawe sztele skuplowane z radlińskōm industryjōm. Ôkrōm zajty internecowej, w mieście pokozały sie tabule informacyjne, na kerych idzie poczytać ô historyji takich placōw choby Szachta Reden abo spōmniano już Willa Dyrechtōra. Terozki zajta szlak.radlin.pl niy ma już aktualizowano i ôstała pociepano. A żol, bo “Sztreka Ymmy i Marcela” mogła być ekstra tajlōm industryjalnych atrakcyji Radlina i fest fajnōm ôpcyjōm dlo nojmodszych wandrusōw.

Werci sie tyż spōmnieć, że we Radlinie trynowało do kupy aż 20 ôlimpijczykōw, kerym poświyncōny ôstoł bai Plac Radlińskich Ôlimpijczykōw – postrzōd nich byli m.in. gimnastyk Leszek Blanik (Sydney 2000 i Pekin 2008) i siatkorz Piotr Gabrych (Ateny 2004). Wszyjskich radlińskich ôlimpijczykōw znojdziecie TUKEJ.

Byzuchujcie Ślōnsk!

Zwiedowne historyje i sztele, w kerych idzie wyczuć cosik szpecjalnego sōm zaôbycz bliżyj, jak sie nōm zdo. Byzuchujcie lokalnie, zwiydzejcie swōj hajmat – możnej treficie tukej miyjsca jednako fajne, choby hyrskie place ôpisywane we przewodnikach. Możnej niykerym sztelōm chybio ajnfach dobrego marketingu? Mōmy nadzieja, że ta krōtko rajza po Radlinie zachynci Wos do sznupanio za lokalnymi atrakcyjami.


💚 Znocie Radlin? Mocie swoje ôblubiōne sztele? 💚
A możnej chcecie rekōmandować nōm nastympny cyl rajzy?
Czekōmy na Wasze kōmyntorze!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności