Ślōnsko Rozprowka #4: Ausdruki

przez Mateusz Sebastian
Ślōnski Podcast - Odcinek 4: Ausdruki - Podcast po śląsku

Przi kożdej godce dwōch Ślōnzokōw idzie wychytać masa ślōnskich ausdrukōw. To je dlo nos naturalno kōmunikacyjo. Ausdruki a powiadoczki sōm w naszej godce pierzińsko wożne, bo yno śnimi umiymy akuratnie a doporzōndku pedzieć to wszyjsko, ô co richtich nōm sie rozchodzi. Mōmy ich masa – sōm i szpasowne, i fest mōndre, i je tyż pora szpetnych. Werci sie je spamiyntać, coby nikyj niy wyglōndać przi ślōnskich kamratach „choby żaba w giskanie”.


Pamiyntejcie, że tej rozprowki niy musicie czytać. Umicie se jōm puścić we aucie, jak polygujecie w betach abo jak ciśniecie na kole 🔥

PODCAST PO ŚLŌNSKU NA SPOTIFY 🎵

PODCAST PO ŚLŌNSKU NA YOUTUBE 🎵


Z graczkōw przidōm płaczki” powiymy zaôbycz do dziyckōw, coby dały pozōr jak już widzymy, że ôd nich szpas umi sie skōńczy ślimtaniym. Pewnikiym rojbry niy posłuchajōm, ale dlo swojigo pokoju ciepnyć tym ausdrukiym trza.

Fulosz jak mulorz” umiymy pedzieć jak fto fandzoli gupoty a ta ôd niego godka sie kupy niy trzimie. Niy za fajnie tak godać, ale czasym trza. Dociepać jeszcze idzie „fulosz jak mulorz a z rz… zadnij kapsy ci malta leci”.

Wiyszać nudle na uszy” mogymy yno czasym, jak mōmy fest dobry powōd, bo to je ajnfach wciskanie kōmuś kitu a cyganiynie. Czasym idzie uwidzieć jak modzioki tak prōbujōm przegodać swojich ôjcōw a myślōm, że żodyn tego niy widzi.

Zygor ci wancki cisnōm” powiymy tymu, kery zawdy prziłazi za niyskoro, bo mo zygor sztyjc przesztelowany. Lepij dlo wszyjskich, keby se weker nasztelowoł a godziny sprawdzoł na akuratny mobilnioku.

Szpicato godka” to je taki sztil godanio, przi kerymu aż na skōrze idzie wyczuć, że keryś chce drugimu wciś pora jegieł. Sōmsiodki majōm w zocy tak se pogodać. To je tako spōłczesno „zimno wojna”.

Mimry z mamrami” to je ajnfach bele co. Czynsto na ôbiod jak sie mutrze warzić ôdechciywo. Dlo mie to zawdy były zimioki z cwiblōm a kiszka ku tymu. Sorry.

Godka ku szkubaczce” to je godanie z bele kim ô bele czym. Tako godka dlo samej godki. Czos leci, ale za wiela cweku to niy mo. Spōłcześnie, modernie idzie pedzieć, że to je ajnfach taki „smalltalk”.

Mosz czasu jak marasu” powiymy kamratowi, kery sie fest sztresuje, że niy zdōnży na zolyty, a przeca sztyjc mo czasu fol. Chyba, że sztyjc se niy wybiglowoł galot. Wtynczos richtich przidzie za niyskoro a ôd niego dzioucha bydzie „miała muki”.

Niy mieć wszyjskich w doma” znaczy godać a zachowywać sie jak gupielok a smolić bez cweku. Idzie tyż „być miechym piźniyntym” – i to je jednako to samo. Na takich trza dać pozōr.

Godać kōmu do lacza” idzie wtynczos, jak mōmy cosik wożnego do przekozanio, a ta drugo persōna mo w rzici co my do nij godōmy a niy woży se nos. Coby bōło na wrōcka, to umicie takimu zaro pedzieć „a to skocz mi na pukel” a zwyrtnyć sie do takigo zadkiym.

Mosz ôczy z knefli” usłuchać idzie co tydziyń na fusbalowych szpilplacach. Kożdy szpil keryś kibic tak yntlich do richtera ryknie. Na zicher. „Śniego je richter choby z kozij rzici rajzyntasza” powiy jeszcze jedyn kibic do drugigo jak tyn chop ze piszczołkōm zaś gwizdnie ofsajd niy wtynczos, kedy mioł.

Brać graczki a ciś na swōj plac” umi na przikłod dzioucha, jak jij synek powiy cosik szpetnego, co wielce miało być do szpasu. Trza tako potym przepraszać, ale i tak jeszcze dugo bydzie „ciepać afy”. „Bōłech gupi jak fōnt kudeł” – to je jedna z ôpcyji, coby babie sie prziznać do swojij gupoty.

Jeżeś lichy choby sucho wilijo” godajōm bezmaś ōmy jak sie do nich prziłazi na byzuch. Niy ma sie co gorszyć, bo to je yno taki ôd nich rychtōnek do folowanio nos futrym.

Niy być już zaś tako chwolno rzić” szło usłuchać pora razy w klasie za bajtla, jak sie pedziało jednymu a drugimu kamratowi, że sie dostało sztyry plus, a jak ôni dostowali wtynczos trzi na glyjzach.

Drzić sie choby stare galoty” niy pasuje kaj indzij jak na szpilplacu. No dobre, idzie tyż czasym na dyskotece abo na placu, ale bele niy za fest.

Grać ô tytka szklokōw” – jedyn powiy, że sie niy werci, drugi, że wożny je szpas a wygranie. Podug nos zagrać idzie a bōmbōny sōm zawdy fajnōm nagrodōm, tōż cołki tyn ausdruk niy mo dlo nos cweku. Już lepij pasuje polskie „grać ô czopka śliwek”, bo przeca flaumy tak szumne jak szkloki niy sōm.

Lepij nosić jak sie prosić” to je bodej nojczynścij wygodywane zdanie bez nasze mutry. Przeca wszyjsko by my wyônaczyli, yno niy tera, ale zaro, kapka niyskorzyj…

Jak czasym sie niy chciało, to sie udowało, że niy wiymy ô co sie rozchodzi, wtynczos słyszelimy klasyczne „niy lyj sie żurym!”. Aż chciałoby sie pedzieć nazod „ciś a niy witej”, coby nōm dali pokōj, no ale tak godać starszym niy pasuje…

Werci sie spamiyntać, że jak już kery godo, że „mosz kudły choby pierōn w rabarber trzas”, to znaczy, że trzaby yntlich podskoczyć do golocza. Bele se yno niy dać zrobić „glacy z forhangiym”.

Coby żodyn niy pedzioł, że „mocie muskle choby żyniaty kopruch”, to trzaby roz za kedy przynś sie na siyłownia abo chocioż pokopać we fusbal. Pora pōmpek w dōma to tyż niy ma nic gupigo.

Mieć piosek w rynkowach” bydzie tyn, kerymu sie robić niy chce. Na Ślōnsku takich za wiela niy treficie, ale keby tak posznupać kaj indzij to fto wiy…

Sztudynty czynsto „robiōm cosik na ôstatni driker”, znaczy sie jak już je chned forbaj. Ale bezmaś wtynczos medykuje sie nojlepij, tōż na co to zmiyniać?

Niy „pokopiecie w lelujach” jak powiycie, że „wczora prziszliście do kościoła farorza seblyc”. Bele yno godać tak bydziecie do tych, co ślōnskie ausdruki spokopiōm. Cudzoki mogōm zaczōnć na Wos krziwo zoziyrać…


PODCAST PO ŚLŌNSKU NA SPOTIFY 🎵

PODCAST PO ŚLŌNSKU NA YOUTUBE 🎵


“Ślōnsko Rozprowka” i “Ślōnski Podcast” to sōm artikle a nagrania po ślōnsku, zrychtowane skuli ôdfryszniynio naszej godki. To je jedna z tajli rychtōnku do Nacyjowego Spisu Wszeôbecnego 2021. Wiyncyj detajli ô spisie znojdziecie na naszej zajcie spis2021.belekaj.eu a na zajcie slonzoki.pl, kaj robiymy społym ze 22 inkszymi ôrganizacyjami pod mianym Ślōnsko Sztama.


Mosz w zocy? Czekosz na nastympne tajle?
Szrajbnij kōmyntorz!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności