Szkolorze! Mocie cufal, wiycie?

przez bele kaj
Szkolorze nazod do szkoły - bele kaj - blog po śląsku

Szkolorze! Mocie cufal, wiycie? Skuli piyrszego września we sobota, trefiły sie Wōm dwa ekstra dni przed zōnściym nazod do szkoły. A my se tak umiynili, że jak jeszcze mocie pora godzin fraj, to we plac pochanio, wynokwianio a przetwiyranio po chałpie, umicie tyn czos już wyużyć na nauka. Nic sie niy bōjcie, to bydzie szpas. A jak sie poasicie gryfnōm ślōnskōm godkōm we szkole, to ôroz lekcyj Wōm bydzie napoczynć tyn nowy rok szkolny. Kuknijcie wiela gryfnych wortōw je we dykcjōnorzu ślōnskigo szkolorza.

Szkolorze nazod do szkoły - bele kaj - blog po śląsku

Tyta nafolowano bōmbōnami

Ci, kerzi do szkoły idōm piyrszy roz, majōm zawdy nojsrogszy sztres. Beztōż za starej piyrwy keryś wymedykowoł, że nojlepszym co idzie dlo takich zesztresowanych modziokōw zrobić, sōm maszkety. I tak ôstała wyônaczōno tyta. Fto niy mioł w zocy tego swiniyntego papiōru nafolowanego bōmbōnami a szekuladami? Beztōż widzicie – fajnie je być Ślōnzokiym, bo we inkszych sztelach tego niy majōm. A jak już kajś chcōm być fajni choby my, to ściōngajōm ta tradycyjo ôd nos, ale mianujōm jōm… “róg obfitości“. No dejcie pokōj, dyć z czegoś takigo to ani makrōny niy smakujōm.

Rechtōrki, rechtōry a tercyjōn

Co na Wos czeko we szkole? Po piyrsze – masa ludzi. Bydōm rechtōrki a rechtōry, kerzi majōm Wōm wszyjsko tak tuplikować, cobyście pochytali. Treficie tyż tych, bez kerych szkoła by niy poradziła fōngować – przōntoczki a tercyjōna (do nich sie mo czynsto srogszy reszpekt jak do niykerych rechtorōw…). Na zicher bydziecie tamek mieli fol kamratōw – poru nowych, a poru takich, kerych niy widzieliście bez ôstatnie dwa miesiōnce. Zawdy sie tyż trefi jedyn taki, co bez te feryje sie fest zmiynił – ôsztrzig se dugie kudły, napoczyn sie inakszyj ôblykać abo ściepoł 20 kilo.

Dziouchy a synki wysztiglowani

Dziouchy co jedne feryje sōm inksze. To je naturalno sprawa, że w kożdej nastympnej klasie wiyncyj sie do uwidzieć takich richtich szwarnych frelek. Bezmaś ône już pora tydni do zadku szykujōm se klajdy, kecki a zauśniczki na nowy rok, coby fajnie sztartnyć a gryfnie sie czuć bez nastypmne 300 dni nauki. Beztōż synkōm by my rekōmandowali ôblyc chocioż jako hymda abo i westa na piyrszy dziyń, we pyndziałek. Toć, szkoła to niy mo być modynszał, ale tak yno godōmy, cobyście niy wyglōndali jak boroki przi tych cudnych babach.

Nojwożniyjszo persōna? Ty!

I tela ô cudzokach, bo terozki powiymy Wōm ôfyn – na poczōntku nowego roku skupcie sie na sia. Piyrsze pora zdowek, sprawdzianōw a kartkōwek we wrześniu a paździyrniku je nojwożniyjsze, bo i Wōm sie bydzie lepij uczyło, jak we plac trzi na glajzach bydziecie mieli piōntki, i rechtory bydōm na Wos inakszyj zaglōndać. Beztōż narychtujcie se pukeltasza abo rugzak już dzisiej, niy czekejcie aż pośniodocie jutro rano.

Szkolorze nazod do szkoły - bele kaj - blog po śląsku

Szkolne wihajstry

Kuknijcie eli wszyjsko mocie. Sprzido sie Wōm pora heftōw, w kerych bydziecie szrajbować. Mogōm być pasiate abo w budki, egal. Piyrsze zajty kożdy mo zawdy gryfne, pasownie poszkryflane, a tymaty popodkryślane krasiatymi filokami. Beztōż dejcie pozōr na drugo, trzecio a kożdo nastympno zajta – jak tamek poradzicie zocnie pisać, toście sōm echt szpece. Pokupujcie za tela ksiōnżek, coby niy bōło Wōm gańba niyskorzyj, że sztyjc musicie pożyczować. Wiymy, że to niy ma tōnie, beztōż popytejcie sie wartko starszych kamratōw, coby Wōm posprzedowali te ôd nich wyużyte. We strzodku je to samo, a ruby napis “zaro sam usna” na piyrszej zajcie żodnymu jeszcze krziwdy niy zrobił. Prziszporujecie, a kamrat bydzie mioł na piwo łachy swoje nowe ksiōnżki.

Co trza jeszcze popakować do taszy? Za naszych czasōw to były: lynijorz, gumka, szpicowoczka, blajsztift a filok. Ale cosik sie nōm zdo, że u Wos terozki to je bardzij jedyn dugopis a jaki tablet ku tymu, pra? Choby i tak bōło, to spamiyntejcie, że jak cosik swojōm rynkōm szrajbniecie na papiōrze, to gibcyj sie tego nauczycie. Forgot, tak już je. Beztōż zaczym bydzie słychać piyrszy zwōnek, umiyńcie se fest, że bydziecie chocioż gryfnie szrajbować, a niy yno pożyczać hefty do kserowanio, dobre?

Gowa tyż trza futrować

Niy przepōmnijcie se tyż broczoka na jakie sznitki. Niy ma nic szpetniyjszego, jak siedzieć we klasie na jynzyku polskim jakijś lekcyji na głodzie. Łōńskigo roku (abo jeszcze przōdzij? ale tyn czos leci…) zebrali Wōm ze szkolnych gyszeftōw kołoczyki z marmeladōm, szekulady a lizoki, pra? Tōż jak i tak nic szumnego już se niy kupicie, to se lepij naszykujcie w dōma (abo zagodejcie do mutry), a prziszporujcie pora złotkōw. Sprzidajōm sie Wōm jak sie zacznie fajrowanie ôziymnostek a sznupanie za pijōndzami na gyszynki.

Ciynżki czos dlo abituriorzy

Czytajōm to jacy maturzyści? Nojprzōd chcielimy Wos pocieszyć a pedzieć, że bydzie dobrze, ale wiycie co? Wy to mocie ale przesmolōne. Niy doś, że dziepiyro terozki sie kapniecie, że bez ôstatnie lata za wiela żeście niy spamiyntali a bydziecie musieli se wszyjsko gibko pospōminać, to jeszcze jak cołko reszta bydzie miała 10 miesiyncy na spokopiynie wszyjskigo po leku, to Wy już za 8 miesiyncy bydziecie pisali jedyn z nojwożniyjszych pryfōngōw we żywobyciu. Ku tymu sōmeście piyrszymi abituriorzami-millenialsami, tōż wszyjscy bydōm na Wos zaglōndać… No żol nōm Wos, tela.

Żodnych brykōw, żodnych bajōw

Na co musicie wszyjscy dać pozōr ôd jutra? Niy ściōngejcie i niy godejcie “niy mōm anōngu”. Rychtowanie brykōw je na pierōna, bo cyganicie niy yno rechtōrka, ale i Wos samych. Zicnijcie lepij na godzina abo dwie, ciepnijcie mobilnioka do inkszej izby, poczytejcie, a cosik zawdy szrajbniecie. Niy łaźcie tyż na baje. Niy i już, bo bydziecie rojbrować, napochocie gupot, dostaniecie auspuc a ôjce sie potym bydōm gańbić a ô Wos boć. Łaźcie lepij na SKSy abo głoście sie na jakie szauszpile, to pora dni w roku bydziecie rajzować na roztōmaite kōnkursy i bydziecie mieli ekstra dni fraj – na lygalu!

Niy przepōmnij ptoka!

Niy przepōmnijcie, że jakeście sōm szkolorzami, to fajnie cobyście mieli jakigo ptoka. Niy, niy takigo co furgo, yno jakieś hobby. Fusbal, granie na trōmpyjtce, pisanie bloga, ônaczynie szkartek na gyburstag abo warzynie. Egal co se ôbierecie, bele byście cosik pochali. Żodno pasyjo niy ma gupio, a jak sie szkolny czos skōńczy, to spokopicie, że nikyj niy bydziecie już mieli tela samo czasu, coby ô tych swojich ptokach pamiyntać.

Szkolorze nazod do szkoły - bele kaj - blog po śląsku

Szkoła to je tyż szpas, szafniecie!

I na kōniec – ôcyny naprowda niy sōm nojwożniyjsze. Jak ôfyn przed sobōm umicie pedzieć, żeście sie nauczyli a spokopili, ale w dziyń zdowki szpetnie żeście sie czuli abo rechtôrka richtich Wōm chciała zrobić ôstuda, to to smolcie. Bele bydziecie akuratni a zocni przed sobōm a żodnego niy ôcyganicie. Bildōng je wożny, ale na szpas plac tyż musi być, pra? Biercie z tych nastypmnych miesiyncy wiela sie do!

Ciynżko sie idzie nazod, bo fizika, chymijo, polski, niymiecki abo i katyjmus czekajōm. Ale jak sztyjc sie uczycie, to przed Wami nastympny superowy rok, kery bydziecie spōminać potym jeszcze dugo. Bo tyn szkolny czos, to fajny czos je. Beztōż ciście a niy dejcie sie. Szkolorze! Mocie cufal, wiycie?


💥 Chcesz nōm nawciepować? Skōmyntuj tyn tekst na Facebooku! 💥

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności