Rajza po Ślōnsku – Zobrze, Katowice i Tychy… taryfōm!

przez bele kaj
Katowice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Wygospodorzynie zwōlnego dnia w tym roku bōło dlo nos fest ciynżkie. Kalyndorz mielimy nafolowany jak sie yno dało, ale i tak sznupalimy za jakōm jednodniowōm rajzōm, na kerej szłoby pozaglōndać na cosik nowego abo byzuchować sztele, w kerych downo my niy byli. Dwa tydnie tymu szaflimy, coby se zrobić mało pauza w robocie i na chneda skoczylimy do Zobrza, Katowic i Tychōw. Kuknijcie jako to bōła udano rajza!

Byzuch we Zobrzu

Nasza jednodniowo wycieczka po Ślōnsku zaczlimy we Zobrzu. Skirz tego, że stawiynia Muzyjum Bergmōństwa Wōnglowego byzuchowalimy już przōdzij (wejrzijcie tukej: Sztolnia Krōlowo Luiza we Zobrzu), to terozki pedzielimy se, że pozwiydzōmy inksze, mynij znane, ale tyż fest zwiedowne atrakcyje – historyczno szachta a chałpy wyônaczōne z ôcylu. Tōż sztartlimy przi zobrskim banhofie i chned hybrydowo toyota ôd Lider Taxi wysadziyła nos pod piyrszōm ślōnskōm atrakcyjōm.

Zabrze, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Atrakcyje Zobrza – Ôcylowe Chałpy a Szacht Maciej

Szacht Maciej we Zobrzu

Szacht Maciej we Zobrzu to je zrewitalizowano, postindustryjalno sztela na Sztrece Zabytkōw Techniki a ku tymu na Sztrece Maszkieciorskij “Ślōnskie Smaki”. Skuli tego, że bez czas byzuchu we szachcie idzie przynś bez wszyjskie wożne tajle gruby, to godo sie ô nim “gruba we miniaturze“. Jak bydziecie we Szachcie Maciej we Zobrzu, to bydziecie mieli przileżytość coby wywiedzieć sie wiyncyj ô historyji gruby Concordia, slyź do pōnktu brania wody abo wejrzeć z wiyrchu na landszaft Zobrza i Gliwic. Umicie tyż pokosztować tamek maszketōw we szynku. Szacht Maciej to je hyrski bajszpil tego, jako mo wyglōndać akuratno rekultywacyjo terynōw poindustryjalnych.

Ôcylowe Chałpy we Zobrzu

Ôcylowe Chałpy we Zobrzu to je sztela szpecjalno we skali Europy i świata. Bezma sto lot tymu, przi sznupaniu za knifym do wartkigo stawiania chałpōw, we zobrskij hōcie pokozała sie idyjo, coby ônaczyć kōnstrukcyje ze sztali. Gynau tak postawiōnych ôstało piynć echt wyjōntkowych, do dzisio zamiyszkanych chałpōw. Piyrszo bōła ta przi ul. Smyntornej, a nastympne sztyry pokozały sie niyskorzyj na ôsiedlu Ballestryma we dziylnicy Rokitnica. Na piyrszy blik niy sōm za hyrskie, ale jak wejrzicie akuratnij, to uwidzicie rōżnice miyndzy stawiyniami przi ul. Szafarczyka a ôd nich sōmsiodami. Niy przepasujcie tyż piyknej pruskij kraty naôbkoło 😉

Zabrze, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Inksze zwiedowne sztele we Zobrzu

Same zwiydzanie Zobrza – gynau choby byzuch we Gliwicach – leko mogłoby zetrwać cołki dziyń. Ôkrōm byzuchowanych Ôcylowych Chałpōw, Szachtu Maciej i spōmnianych tajli Muzyjum Bergmōństwa choby Sztolnia Luiza abo Gruba Guido, Zobrze mo sztyjc masa do poaszynio sie. Zaplanujcie se byzuch we Chałpie Muzyki i Tańca abo szpil na stadiōnie Grubiorza. Umicie tyż kuknyć do cudnego kościoła św. Jōzefa abo i do Miyjskij Zygrody Botanicznej. Niy bydzie sie Wōm we Zobrzu mierzło!

Byzuch we Katowicach

Katowice to je miasto hyrskie, a coroz czynścij ku tymu i uwożane. Nasze kamraty-gorole sztyjc godajōm, że kożdy byzuch w tym mieście robi na nich wrażynie. I toć, Katowice sztyjc sie zmiyniajōm, a nōm kożdy roz sie zdo, że ta sztela wyglōndo blank inakszyj jak przōdzij. Skirz tego nastympne byzuchy w tych samych katowskich atrakcyjach turystycznych sōm zawdy szpecjalne. I niy inakszyj bōło terozki.

Katowice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Atrakcyje Katowic – pōnkt landszaftowy, NOSPR a Nikisz

Pōnkt landszaftowy na dachu MCK we Katowicach

Umiyńcie se pōnkt landszaftowy, z kerego roztopiyrzo sie piykny widzik na Spodek z jednej a na Muzyjum Ślōnskie z drugij zajty. No dobre, niy musicie se umiyniać. Starczy zajechać do Katowic i wlyź po schodach na dach Miyndzynarodowego Cyntrum Kōngresowego. Fajny pōnkt ôriyntacyjny a perfekt sztela na sesyjo zdjynciowo (tyż tako “na beztydziyń”, na Instagrama 😉). Ekstra plusym je bliż kultowego Spodka i Narodowej Ôrkestry Symfōnicznej Polskigo Radyja.

Galeryjo Szacht Wilson a mural Kutza

Spod NOSPR-u cisnymy ku hyrskimu ôsiedlowi Nikiszowiec. Ale po drōdze, przegodani bez przemiyłego Pana Szofera, stowōmy jeszcze na chwila przi widzianej katowskij galeryji Szacht Wilson, w kero dziynki masie trefōw kulturalnych a szpasowych, dało sie pociś drugie żywobycie.

Już mōmy jechać gynau na nikiszowski rynek, jak dostowōmy nastympny forszlag – “a możnej by tak kuknyć na mural wyônaczōny dlo katowskij legyndy?”. I tak ôroz przed naszymi ślypiami mōmy cudny, kontrastujōncy z wszyjskim naôbkoło mural dedykowany Kazimierzowi Kutzowi. Robi wrażynie, pra?

Ôsiedle Nikiszowiec

Po dugszej chnedzie pod tym nowym, farebnym malunkiym, sōm my yntlich na Nikiszowcu. Jerzina, ale downo my sie niy widzieli! Hyrskie rōuzy już ôddekowane, a w lufcie idzie wywōniać atmosfera Jarmarku na Nikiszu. Piykne je te ôsiedle, forgot. Tōż byzuchujcie je z nami jeszcze roz: Serce Ślōnska – Nikiszowiec.

Katowice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Inksze zwiedowne sztele w Katowicach

Skuli tego, że Katowice to je eeepne miasto, to i atrakcyji turystycznych je tamek fol. Pociście sztrekōm murali, kupcie se co, byzuchujcie rynek abo kuknijcie do Regiōnalnego Instytutu Kultury (podwiela sztyjc je…). Jak dostaniecie głōd, to zawdy dobrōm idyjōm je wygańskie jodło we Złotym Yjzlu abo “mynij wygańsko” degustacyjo tradycyjnych krepli abo lodōw, kero znojdziecie w Katowicach za kożdym ekiym. Na wieczōr ul. Mariacko a tref z kamratami. Niy ma to echt dobry plan na udany dziyń we Katowicach?

Byzuch w Tychach

Chocioż zaôbycz niy sōm stawiane w piyrszej raji postrzōd nojatrakcyjniyjszych ślōnskich miast, to Tychy umiōm sie pochwolić zwiedownymi sztelami. Toć, nojbardzij znanōm atrakcyjōm turystycznōm Tychōw sōm Tyskie Browary Książęce. Ale my terozki wybrali sie na wartkie, alternatywne zwiydzanie Tychōw. Zaczlimy ôd Ôsiedla A, ô kerym niy kożdy Ślōnzok wiy, a całodniowe zwiydzanie skōńczylimy przi Tyskim Browarze Ôbywatelskim.

Tychy, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Atrakcyje Tychōw – Ôsiedle A a Browar Ôbywatelski

Ôsiedle A w Tychach

Ôsiedle A w Tychach miało być piyrszym modernym ôstrzodkiym miyszkaniowym w Nowym Mieście Tychy, stawianym podug  idyji rozfechtowywanio Gōrnoślōnskigo Ôkryngu Industryjalnego. Zdo sie, że to je ajnfachowe tyskie ôsiedle i keby niy to, że lata tymu Richar Riedel ôrganizyrowoł tamek piyrsze prōby Dżymu, to żodyn by ani niy wiedzoł, że Ôsiedle A kajś na mapie Tychōw je. My ale mōmy w zocy ta kuryjożno jak na ślōnskie warōnki forma ôsiedla. Niy spozdowalimy sie, że to gynau w Tychach uwidzymy jedyn z nojpiykniyjszych dlo ôka przikłodōw socrealizmu. Poszpacyrujcie se tamek, bydziecie mieli w zocy!

Browar Ôbywatelski w Tychach

Zabytkowy Browar Ôbywatelski bez lata bōł kōnkuryncyjōm dlo spōmnianego już Browaru Książęcego, ale z czasym ôstoł przez niego wciōngniynty i praktycznie stracił sie z radarōw piwowarōw. Terozki teryn zabytkowego browaru noleży do prywatnej firmy, a pora stawiyń ôstało przeônaczōnych w szynki a park naukowo-technologiczny. Jedyn z zabytkowych ôbiektōw – Staro Warzelnia – mo być chned ôdnowiōno i przeznoczōny na cyle kulturalne (planowo we 2020 roku). Czekōmy a liczymy na nastympny udany postindustryjalny projekt!

Inksze zwiedowne sztele w Tychach

Na co ôkrōm ôsiedli i browarōw idzie pozaglōndać we Tychach? Na zicher fajne bydōm Jezioro Paprocany, echt szpecjalny kościōł pw. Ducha Świyntego i… bodej tela? Jak znocie inksze zwiedowne atrakcyje Tychōw, to na mus nōm poślijcie. Chutnie sie tamek wybierymy!

Taryfōm po Ślōnsku

Naszo intynsywno, jednodniowo rajza po Ślōnsku i tyn tekst ôstały narychtowane spōlnie z markōm Lider Taxi. Dziynki tej firmie leko, wartko i po tōniu umicie rajzować po ślōnskich miastach i ôddekowywać ôd nich powob. Lider Taxi mo bai swoja aplikacyjo, w kerej gibko zaplanujecie i wycynicie swōj przejazd miyndzy bele kerymi sztelami. Wyprōbujcie ôd nich posłōgi i doznejcie sie sami!

Aplikacja Lider Taxi: Android | iOS
Instagram: Lider Taxi IG
Facebook: Lider Taxi FB
Zajta WWW: lider-taxi.pl
Katowice/Tychy: 32 723 23 23
Zabrze/Gliwice: 32 506 56 56

Co fest mōmy w zocy, to fakt, że krōm aplikacyji a możebnościōm płacynia bez geldu, Lider Taxi sztyjc modernizuje swoja flota i dociepuje do nij porynczne auta hybrydowe, kere pōmogajōm zmyjszyć maraszynie strzodowiska. Jak dlo nos – epny plus!

Katowice, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Zwiydzejmy Ślōnsk!

Ślōnsk to je bodej yno jedne takie miyjsce, kaj bez jedyn dziyń idzie uwidzieć tela piyknego. Krōtkie, ale fest fajne zwiydzanie Zobrza, poznowanie landszaftōw i atrakcyji Katowic abo krōtki byzuch w Tychach pokozały nōm zaś, że niy ma to jak Ślōnsk. Tōż rekōmandujymy Wōm fest te rajzy po blisku, kaj czeko na Wos mocka wiyncyj jak sie Wōm zdo.


Mocie swoje ôblubiōne sztele we Zobrzu, Katowicach i Tychach?
🚕 Podciepcie nōm w kōmyntorzu! 🚕

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności