Marrakesz: marokańsko esyncyjo

przez bele kaj
Marrakesz, Maroko - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Piyrszym miastym we Maroku, po kerym my łazili, bōł Marrakesz. Przilecielimy na flughawyna Menara na wieczōr. Przełażynie bez lotniskowe bramki poszło gibko, a przi wyńściu już czekali na nos Mohammed 1 i Mohammed 2. Niy byli ôni kamratami ze internecy, hostami z Couchsurfingu abo Airbnb jako to u nos zaôbycz je. Zabuchowalimy se ôd nich pōmoc przōdzij, coby niy musieć po nocy torżyć cyny z taryfiorzami i coby nos kery roz-dwa ciepnył do naszego riadu. Wszyjsko poszło gynau tak, jak my se planowali i zaczła sie naszo marokańsko przigoda.


Wejrzij tyż na galeryjo – byzuch na bildach: Marrakesz – 160 ôbrozkōw z naszej rajzy po Marrakeszu!


Piyrszy dziyń we Maroku

Rychtowalimy sie do rajzy dugo. Czytalimy, sznupalimy we internecy, godalimy ze kamratami, kerzi już we Maroku byli. Naprowda wiedzielimy, czego mogymy sie spozdować. Znaczy sie, tak sie nōm zdało. Ale teoryjo, a praktyka to sōm dwie ganc roztoliczne sprawy. Nagabywocze z poczōntku nerwujōm, żymła wydowano zmazanōm rynkōm szokuje, a marokański czaj poli chyrtōń. Ale jak czowiek chce, to już po poru godzinach je yno lepij i lepij. I ôroz tref z nagabywoczym to je już przileżytość ku kupiyniu piyknych skōrzanych zandali za pora ojro, a kapka umazano żymła z grilowanōm rybōm smakuje lepij jak sobotni kebab ô trzecij nad ranym. I tak ze wszyjskim. Samego Marrakeszu tyż musielimy sie nauczyć, tōż dziepiyro z czasym richtich nōm sie przipodoboł.

Czerwōne miasto Marrakesz

Niy bez przipodek na Marrakesz godo sie “czerwōne miasto”. Ściany bodej kożdego stawiynia w medynie sōm czerwōne abo pōmarańczowe. Bezmaś skirz tego, że lata do zadku, przi stawianiu nojepniyjszego meczetu w mieście, zemiyrało masa ludzi, a drōgami Marrakeszu loła sie krew.

Atrakcyje Marrakeszu – TOP 6

Sześ miyjsc, kere trza nawiedzić. Znojdziecie je w bodej kożdym przewodniku, bo to richtich sōm nojlepsze atrakcyje. Żodne “poza udeptanōm sztrekōm”, tōż w sezōnie trza sie nazdować masy turystōw. Ale werci sie, naprowda.

Meczet Kutubijja

Tym nojsrogszym meczetym, skirz kerego pomiyrali ludzie, jednym ze symboli miasta, a i superowym punktym ôriyntacyjnym je meczet Kutubijja. Budowla ta mo zwiedowno historyjo – poranoście lot po postawiyniu, trza było meczet zbulić skuli… kibli! Kibla to je kerunek, w kerym rzykajōm muslimy, a keryś go tamek przōdzij źle policzył. Żol, że zwiydzanie meczetu trza ôgraniczyć do ôbleziynia naôkoło i podziwania sie z kożdej zajty. Do strzodka niy wlezie żodyn “niywierny”.

Cyna: 0 MAD

Plac Jemaa El Fna

Nojwiynkszo atrakcyjo miasta. Skirz tego placu przijyżdżajōm do Marrakeszu tauzyny turystōw z cołkigo świata. Ôd 2001 je na liście UNESCO razym z resztōm zabytkowego cyntrum miasta, a ôd 2008 wpisany drugi roz, jako “niymaterialno erbowizna”. Rozchodzi sie tukej ô bajczorzy, zaklinoczy szlangōw i inkszych roztōmaitych szauszpilerōw, kerzi wyłażōm na plac po cimoku. Na wieczōr Jemaa El Fna to je tyż epno restauracyjo. Bezma sto sztandōw z roztōmaitym futrym: ôd zupy hariry, bez ôwoce morza, ku miynsowi z grila. Kożdy sztand mo amrijo swoich ludzi, z kerych na zmiana kożdy je kuchorzym, bedynerym, kasjerym i “prōmotorym”. Ci ôstatni sōm nojgorsi, bo niy dajōm Wōm pokoju tak dugo, jak bydziecie stoć abo łazić wele ôd nich tiszōw. Bez dziyń Jemaa El Fna to je jedyn srogi torg. Baby pozakrywane ôd łepy ku szłapōm mażōm inkszym babōm po rynkach hynnōm, a chopy przedujōm. Przedujōm wszyjsko. Wszyjsko co majōm, a i bai to, czego niy majōm (jakby co, to sōmsiōd zawdy pożyczy).  Niy przepōmnijcie tyż, coby pokosztować frisznych apluzinowych zaftōw (lepszych niy znojdlimy nikaj indzij) i ôbowiōnzkowo… sznekōw!

Coby widzieć wszyjsko jak na rynce, zōndźcie se roz do keregoś kafyju ze tarasym. Przi włażyniu trza cosik ôbsztelować (coby niy dziwać sie tamek za fraj), a potym idzie sie już skupić na uciesze i na tym, jako plac zmiynio sie na granicy dnia i nocki. Richtich je na co pozaglōndać i kaj pomaszkecić. A to wszyjsko za mynij, jak ajntryt do kina. Jemaa to je mus!

Cyny (bajszpile): harira 8 MAD, talyrz kalmarōw 30 MAD, marokański chlyb z kerpkōm tōmatowōm zōłzōm 10 MAD, ôwiynzie karminadle 30 MAD, tyj w kafyju ze tarasym 35 MAD (1 MAD = 0.4 PLN)

Zygroda Majorelle

Sztela, kerej abo sie przaje, abo po byzuchu w kerej banuje sie skirz wybulōnych pijyndzy. Podle nos piykne, przede wszyjskim skirz farbōw – modrych ścian z żōłtymi przidowkami i zielōnych flancōw wele nich. Ale tyż przereklamowane i (w porōwnaniu do reszty cyn w Maroku) drogie.

W Zygrodzie Majorelle, zielōnych pucach miasta, ôd roku 1980 żył ze swoim szacym Yves Saint Laurent. To skuli niego tera prziłażōm tam tulmy. Po zemrziciu we 2008 roku, ôd niego prochy ôstoły rozciepane po cołkij zygrodzie. Ale to niy YSL te miyjsce wyônaczył. Kupił je ôd francuskigo malyrza Jacquesa Majorelle’a, kery tako sztela se wynokwił i bez pora lot nia do kupy skłodoł.

Cyna: 70 MAD

S(o)uki

Niy idzie przilecieć nazod z Maroka bez taszy z geszynkami, forgot. Ajnfach ni ma lepszej przileżytości, coby pokupować lacze mutrze, aszynbeher fatrowi i podrobiano fusbalowo koszulka bracikowi. A Marrakesz to je nojlepsze miyjsce na zakupy. Jak sie przirōwno cyny, jakość i wybōr, to żodne inksze miasto tego niy przebije. Wiadōmo, idzie tyż trefić na cygōna, kery przeduje chińskie dingsy, ale tacy trefiajōm sie rzodko. Na sukach we Marrakeszu je wszyjsko, a ku tymu idzie sie torżyć. Jak kōmu pasuje taki sztil zakupōw, to te miasto to je istny raj.

Cyny (bajszpile): skōrzane zandale 100 MAD, sztrzewiki dlo bajtla 60 MAD, koszulka Manchesteru 70 MAD

Medresa Alego ibn Jusufa

Medresa to je muzumańsko szkoła. Kedyś uczyło sie w nij Koranu, prawa i jynzyka arabskigo, terozki tyż inkszych fachōw jak matymatyka abo fizyka. Kożdo medresa mo dziydziyniec, kery je głōwnōm tajlōm stawiynia i roztōmaite izby wele niego – take do pomiyszkiwanio (hudżry) i do uczynio (sale wykładowe) abo bilbiotyki. Medresa wyglōndo tak, że bildy idzie cykać bez cołki dziyń i sie niy mierznie. Niy szporujcie czasu ta tej szteli. Łaźcie i dziwejcie sie do ôporu.

Cyna: 25 MAD

Pałac Bahia

Piykny, snożny pałac, kery mioł być nojgryfniyjszym stawiyniym Maroka. Podle nos ni ma tamek takigo dobrego kōnsztu jak we medresie, ale je za to masa farbōw i fol przestrzyństwa, beztōż ta sztela spōminōmy jako jedna z nojbardzij udanych w czasie afrykōnskij rajzy. A no i stwierdzilimy wszyjscy do kupy, że niy widzielimy jeszcze lepszego miyjsca na… wesele.

Cyna: 10 MAD


Wejrzij tyż na galeryjo – byzuch na bildach: Marrakesz – 160 ôbrozkōw z naszej rajzy po Marrakeszu!


Marrakesz – na co dać pozōr

Niy bydymy pisać, że mocie dać pozōr na portōmele i taszki, bo to je normalne. Marrakesz je tak samo zicher i tak samo przikry jak kożde wiynksze miasto we Europie i tak samo trza sie w nim zachowywać, coby mieć udano rajza. My mōmy pora inkszych przidajnych doradōw:

  • Liczcie, eli na zicher wydali Wōm tela kotlokōw, wiela mieli (i nojlepij zawdy pytejcie sie przōdzij ô cyna kożdej zachy).
  • Jak już utorżycie jakoś cyna i i Wy, i przedowocz pedzieliście “ja”, to trza brać. Tako je zasada, tukej torżynie sie kōńczy. Tyn, ôd kerego bierecie, tyż musi ô tym spamiyntać (tōż jak za taszka miało być 80 MAD, daliście 200, a dostaliście 100, to umicie śmiało sie z nim wadzić).
  • Niy idźcie do grōftōw Saadytōw. Znojdziecie je w poru przewodnikach. Ale niy kalo sie i już – niczego zwiedownego tamek ni ma.
  • Jak miyszkocie w medynie, to nikyj niy prziłaźcie nazod fest niyskoro w nocy. Marokańczycy znajōm te mury jak swoje kapsy i niy chcecie, coby ôroz jaki miglanc wyłōnczył Wōm jōnik w ciasnej uliczce. Tego niy smyślōmy, mielimy tako przigoda. Tyn “nasz” rojber zrobił to yno dlo szpasu, ale niy wiadōmu jako by było z inkszym.
  • Jak pōdziecie we piyrszy dziyń pojeś na sztandy, a pōłek drugigo przesiedzicie na haźlu, to niykōniecznie bydzie skuli tego kōnkretnego sztandu. Czasym durśfal u Europejczykōw, kerzi rajzujōm po Afryce biere sie ze zmiany flory, a niy skirz niyfrisznego jodła. Rozumicie, pra?

Marrakesz – “nowe miasto”

Musicie jeszcze wiedzieć, że marokańskie miasta to niy yno te historyczne cyntrum, niy yno ta kapka zacofano, ale fest szumno medyna. Ôkrōm starej tajli miasta, je tyż ta nowo, bardzij spōłczesno. Pedzielibymy, że europejsko. To tamek sōm kina, dyskoteki, geszefty z klamotami i popularne fast-foody. Jak bydziecie mieli doś czasu, to idzie połazić. Ôd nos sie za dużo ô tych tajlach miast niy dowiycie, bo nawiydzilimy tamek yno banhofy i… Carrefoury. 😉

Jodło we Marrakeszu

Ajerkuchy z miodym i amlou i miyntowy tyj na śniodani. Tażin na ôbiod. Falafel, harira i kefta na wieczerzo. Miyndzy tym roztōmaite marokańskie szpajzy i ciostka. W Marrakeszu zrubniecie. Ale niy prōbujcie se tamek ôdkazować choby jednego kōnska futru. Je tōnio, frisznie i ajnfach dobrze. A jak po godzinach łażynio znojdziecie żymła ze grilowanōm rybōm przedowano z fynstera, to bydziecie wiedzieli co richtich znaczy szczynście (lokalsi bulōm 5 MAD, ôd Wos bydōm chcieli po 10; dejcie ôdliczōne 7 MAD i wszyjscy bydōm uchachani). Kōńcym, co bydymy godać, wejrzijcie na bildy:

Spanie we Marrakeszu

Coby fajnie pozwiydzać, trza sie noleżycie wyspać. My w Marrakeszu spali we sztyrech roztōmaitych sztelach:

Riad 63 (11€/izba/noc) – Nojtōńszo izba dlo dwōch ludzi jako była, yno na piyrszo nocka. Dalimy za nia grosze, tōż i warunki nōm niy wadziły, ale ani piyknie, ani przitulnie to tam niy było.

Riad Tarik (20€/izba/noc) – Kapka drogszo, ale za to piykno sztela. Pora minut ôd Jemaa El Fna. Jedynym minusym bōł właściciel – ugodalimy sie z nim “na gymba”, niy mielimy rezerwacyji internecowej. Ôn ścioł prziszporować, tōż ôbiecanego śniodania nikyj my niy dostali. Rezerwujcie bez Booking i bydzie bez niyspodzianek (ôni majōm strach yno przed Pōnbōczkiym i recynzyjami we internecy).

Riad Dar Nael (19€/izba/noc) – Zabuchowany fest do przodku, skuli pokoju reszty wycieczki (tam mielimy już trzi izby dwuôsobowe). Fajny, z epnym tarasym, dobrym śniodaniym i echt zwiedownymi izbami. Ciynżko piyrszy roz trefić, tōż jak już zabuchujecie, to do nos napiszcie. 😉

Hostel Waka Waka (100MAD/łōżko) – Nojbardzij znany marakeski hostel. Bōnte wandy i spōmocny bedynōng. Idzie tamek kurzić i pić piwo. Bardzij dlo imprezowiczōw jak dlo mutrōw z bajtlami.

Kożdy dar, riad i hostel umicie wysznupać i zabuchować na booking.com: sznupej za łōżkiym we Marrakeszu.

Marrakesz – transport

Po mieście

Jechalimy roz, autobusym z Jemaa el Fna na banhof. Ajnfachowo rajza kosztuje miyndzy 2-5 MAD, zależy jak daleko ciśniecie. Farkarty kupicie u szofera (ôni zaôbycz niy cyganiōm; i z nimi prawie sie niy cychtuje). Wożniyjsze linie autobusowe: 1 Gueliz (nowe miasto) – Jemaa, 18 flughawyna (trza kapka przynś) – Jemaa, 19 (express) flughawyna – Jemaa (30MAD). Wiyncyj info: www.alsa.ma/en/marrakech.

Ze miasta

Jak niy lecicie nazod do chałpy, to snodź ciśniecie do Essaouiry, Fezu, Agadiru abo do Imlil, coby wlyź na Jebel Toubkal. Przi piyrszych trzech przipodkach nojlepsze (z perspektywy wygodnego Europejczyka) bydōm autobusy Supratours, CTM abo marokańskie cugi. Jak już bydziecie na miyjscu, to skoczcie se pryndzyj po farkarty, coby je mieć na zicher. Na zajtach znojdziecie wszyjskie kuplōngi, ale nasze katy niy fōngowały, tōż niy szło kupić online. Do Imlil zajedziecie taryfōm – abo bezpośrednio (my dali po 35MAD), abo bez wieś Asni (bezmaś 25MAD + 15MAD). Prziszykujcie sie na torżynie, wadzynie i zabuchujcie se rezerwa czasowo, bo taryfiorz zacznie godka ôd min. 100MAD ôd szparbiksy turysty łepka i niy popuści jak bydzie widzioł, że sie Wōm pili.

My z Marrakeszu jechali cołkōm ferajnōm do Essaouiry, kōnsek naszej rajzy wyglōndoł tak (popcorn za 1MAD):


Wejrzij tyż na galeryjo – byzuch na bildach: Marrakesz – 160 ôbrozkōw z naszej rajzy po Marrakeszu!


Karta

eyJtYXBfb3B0aW9ucyI6eyJjZW50ZXJfbGF0IjoiMzEuNjMyMjQ4IiwiY2VudGVyX2xuZyI6Ii03Ljk4NjQxNyIsInpvb20iOjE0LCJtYXBfdHlwZV9pZCI6IlJPQURNQVAiLCJmaXRfYm91bmRzIjpmYWxzZSwiZHJhZ2dhYmxlIjpmYWxzZSwic2Nyb2xsX3doZWVsIjpmYWxzZSwiZGlzcGxheV80NV9pbWFnZXJ5IjoiIiwibWFya2VyX2RlZmF1bHRfaWNvbiI6Imh0dHBzOlwvXC93d3cuYmVsZWthai5ldVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL2Fzc2V0c1wvaW1hZ2VzXC9kZWZhdWx0X21hcmtlci5wbmciLCJpbmZvd2luZG93X3NldHRpbmciOiIiLCJpbmZvd2luZG93X2JvdW5jZV9hbmltYXRpb24iOiIiLCJpbmZvd2luZG93X2Ryb3BfYW5pbWF0aW9uIjpmYWxzZSwiY2xvc2VfaW5mb3dpbmRvd19vbl9tYXBfY2xpY2siOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X3NraW4iOiIiLCJkZWZhdWx0X2luZm93aW5kb3dfb3BlbiI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfb3Blbl9ldmVudCI6ImNsaWNrIiwiZnVsbF9zY3JlZW5fY29udHJvbCI6dHJ1ZSwic2VhcmNoX2NvbnRyb2wiOnRydWUsInpvb21fY29udHJvbCI6dHJ1ZSwibWFwX3R5cGVfY29udHJvbCI6dHJ1ZSwic3RyZWV0X3ZpZXdfY29udHJvbCI6dHJ1ZSwiZnVsbF9zY3JlZW5fY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IlRPUF9SSUdIVCIsInNlYXJjaF9jb250cm9sX3Bvc2l0aW9uIjoiVE9QX0xFRlQiLCJ6b29tX2NvbnRyb2xfcG9zaXRpb24iOiJUT1BfTEVGVCIsIm1hcF90eXBlX2NvbnRyb2xfcG9zaXRpb24iOiJUT1BfUklHSFQiLCJtYXBfdHlwZV9jb250cm9sX3N0eWxlIjoiSE9SSVpPTlRBTF9CQVIiLCJzdHJlZXRfdmlld19jb250cm9sX3Bvc2l0aW9uIjoiVE9QX0xFRlQiLCJtYXBfY29udHJvbCI6dHJ1ZSwibWFwX2NvbnRyb2xfc2V0dGluZ3MiOmZhbHNlLCJtYXBfem9vbV9hZnRlcl9zZWFyY2giOjYsIndpZHRoIjoiIiwiaGVpZ2h0IjoiNTAwIn0sInBsYWNlcyI6W3siaWQiOiIyNCIsInRpdGxlIjoiUGFcdTAxNDJhYyBCYWhpYSIsImFkZHJlc3MiOiJCYWhpYSBQYWxhY2UsIFJ1ZSBSaWFkIFppdG91biBlbCBKZGlkLCBNYXJha2VzeiwgTWFycmFrZXN6LVRhbnNpZnQtQWwtSGF1eiwgTWFyb2tvIiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6IlBhXHUwMTQyYWMgQmFoaWEiLCJsb2NhdGlvbiI6eyJpY29uIjoiaHR0cDpcL1wvd3d3LmJlbGVrYWouZXVcL3dwLWNvbnRlbnRcL3BsdWdpbnNcL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtcGx1Z2luXC9cL2Fzc2V0c1wvaW1hZ2VzXC9pY29uc1wvYmVhdXRpZnVsLnBuZyIsImxhdCI6IjMxLjYyMTA2OTEiLCJsbmciOiItNy45ODQwNDk0MDAwMDAwMDM1IiwiY2l0eSI6Ik1hcnJha2VzaCIsInN0YXRlIjoiTWFycmFrZXNoLVRlbnNpZnQtRWwgSGFvdXoiLCJjb3VudHJ5IjoiTWFyb2tvIiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJyZWRpcmVjdF9jdXN0b21fbGluayI6IiIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiNDAwMDAiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkJPVU5DRSIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjoiIn0sImNhdGVnb3JpZXMiOlt7ImlkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJhdHJha2N5amUiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjpbXSwiaWNvbiI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5iZWxla2FqLmV1XC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC93cC1nb29nbGUtbWFwLXBsdWdpblwvXC9hc3NldHNcL2ltYWdlc1wvaWNvbnNcL2JlYXV0aWZ1bC5wbmcifV0sImN1c3RvbV9maWx0ZXJzIjoiIn0seyJpZCI6IjI1IiwidGl0bGUiOiJNZWN6ZXQgS3V0dWJpamphIiwiYWRkcmVzcyI6IktvdXRvdWJpYSBNb3NxdWUsIE1hcmFrZXN6LCBNYXJva28iLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiTWVjemV0IEt1dHViaWpqYSIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwOlwvXC93d3cuYmVsZWthai5ldVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL1wvYXNzZXRzXC9pbWFnZXNcL2ljb25zXC9iZWF1dGlmdWwucG5nIiwibGF0IjoiMzEuNjIzNjY5MiIsImxuZyI6Ii03Ljk5MzYwMjA5OTk5OTk3NTUiLCJjaXR5IjoiTWFyYWtlc3oiLCJzdGF0ZSI6Ik1hcnJha2Vzei1UYW5zaWZ0LUFsLUhhdXoiLCJjb3VudHJ5IjoiTWFyb2tvIiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJyZWRpcmVjdF9jdXN0b21fbGluayI6IiIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiIiwiZHJhZ2dhYmxlIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19kZWZhdWx0X29wZW4iOmZhbHNlLCJhbmltYXRpb24iOiJCT1VOQ0UiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6IiJ9LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiYXRyYWtjeWplIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiZXh0ZW5zaW9uX2ZpZWxkcyI6W10sImljb24iOiJodHRwOlwvXC93d3cuYmVsZWthai5ldVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL1wvYXNzZXRzXC9pbWFnZXNcL2ljb25zXC9iZWF1dGlmdWwucG5nIn1dLCJjdXN0b21fZmlsdGVycyI6IiJ9LHsiaWQiOiIyNiIsInRpdGxlIjoiUGxhYyBKZW1hYSBFbCBGbmEiLCJhZGRyZXNzIjoiSmVtYWEgZWwtRm5hLCBNYXJha2VzeiwgTWFyb2tvIiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6IlBsYWMgSmVtYWEgRWwgRm5hIiwibG9jYXRpb24iOnsiaWNvbiI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5iZWxla2FqLmV1XC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC93cC1nb29nbGUtbWFwLXBsdWdpblwvXC9hc3NldHNcL2ltYWdlc1wvaWNvbnNcL2JlYXV0aWZ1bC5wbmciLCJsYXQiOiIzMS42MjU4Mjk0OTk5OTk5OSIsImxuZyI6Ii03Ljk4ODkwMjQwMDAwMDAyOSIsImNpdHkiOiJNYXJyYWtlc2giLCJzdGF0ZSI6Ik1hcnJha2VzaC1UZW5zaWZ0LUVsIEhhb3V6IiwiY291bnRyeSI6Ik1hcm9rbyIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwicmVkaXJlY3RfY3VzdG9tX2xpbmsiOiIiLCJtYXJrZXJfaW1hZ2UiOiIiLCJvcGVuX25ld190YWIiOiJ5ZXMiLCJwb3N0YWxfY29kZSI6IjQwMDA4IiwiZHJhZ2dhYmxlIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19kZWZhdWx0X29wZW4iOmZhbHNlLCJhbmltYXRpb24iOiJCT1VOQ0UiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6IiJ9LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiYXRyYWtjeWplIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiZXh0ZW5zaW9uX2ZpZWxkcyI6W10sImljb24iOiJodHRwOlwvXC93d3cuYmVsZWthai5ldVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL1wvYXNzZXRzXC9pbWFnZXNcL2ljb25zXC9iZWF1dGlmdWwucG5nIn1dLCJjdXN0b21fZmlsdGVycyI6IiJ9LHsiaWQiOiIyNyIsInRpdGxlIjoiWnlncm9kYSBNYWpvcmVsbGUiLCJhZGRyZXNzIjoiSmFyZGluIE1ham9yZWxsZSwgTWFyYWtlc3osIE1hcm9rbyIsInNvdXJjZSI6Im1hbnVhbCIsImNvbnRlbnQiOiJaeWdyb2RhIE1ham9yZWxsZSIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwOlwvXC93d3cuYmVsZWthai5ldVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL1wvYXNzZXRzXC9pbWFnZXNcL2ljb25zXC9iZWF1dGlmdWwucG5nIiwibGF0IjoiMzEuNjQxNDM5NSIsImxuZyI6Ii04LjAwMjM5MDk5OTk5OTk4OSIsImNpdHkiOiJNYXJyYWtlY2giLCJzdGF0ZSI6Ik1hcnJha2VzaC1UZW5zaWZ0LUVsIEhhb3V6IiwiY291bnRyeSI6Ik1hcm9rbyIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwicmVkaXJlY3RfY3VzdG9tX2xpbmsiOiIiLCJtYXJrZXJfaW1hZ2UiOiIiLCJvcGVuX25ld190YWIiOiJ5ZXMiLCJwb3N0YWxfY29kZSI6IjQwMDkwIiwiZHJhZ2dhYmxlIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19kZWZhdWx0X29wZW4iOmZhbHNlLCJhbmltYXRpb24iOiJCT1VOQ0UiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6IiJ9LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiYXRyYWtjeWplIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiZXh0ZW5zaW9uX2ZpZWxkcyI6W10sImljb24iOiJodHRwOlwvXC93d3cuYmVsZWthai5ldVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL1wvYXNzZXRzXC9pbWFnZXNcL2ljb25zXC9iZWF1dGlmdWwucG5nIn1dLCJjdXN0b21fZmlsdGVycyI6IiJ9LHsiaWQiOiIyOCIsInRpdGxlIjoiTWVkcmVzYSBBbGVnbyBpYm4gSnVzdWZhIiwiYWRkcmVzcyI6Ik1lZGVyc2EgQmVuIFlvdXNzZWYsIE1hcmFrZXN6LCBNYXJva28iLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiTWVkcmVzYSBBbGVnbyBpYm4gSnVzdWZhIiwibG9jYXRpb24iOnsiaWNvbiI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5iZWxla2FqLmV1XC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC93cC1nb29nbGUtbWFwLXBsdWdpblwvXC9hc3NldHNcL2ltYWdlc1wvaWNvbnNcL2JlYXV0aWZ1bC5wbmciLCJsYXQiOiIzMS42MzE5OTIyIiwibG5nIjoiLTcuOTg2NDYwMDk5OTk5OTMxIiwiY2l0eSI6Ik1hcnJha2VjaCIsInN0YXRlIjoiTWFycmFrZWNoLVRlbnNpZnQtQWwgSGFvdXoiLCJjb3VudHJ5IjoiTWFyb2tvIiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJyZWRpcmVjdF9jdXN0b21fbGluayI6IiIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiNDAwMDAiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkJPVU5DRSIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjoiIn0sImNhdGVnb3JpZXMiOlt7ImlkIjoiNiIsIm5hbWUiOiJhdHJha2N5amUiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjpbXSwiaWNvbiI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5iZWxla2FqLmV1XC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC93cC1nb29nbGUtbWFwLXBsdWdpblwvXC9hc3NldHNcL2ltYWdlc1wvaWNvbnNcL2JlYXV0aWZ1bC5wbmcifV0sImN1c3RvbV9maWx0ZXJzIjoiIn0seyJpZCI6IjI5IiwidGl0bGUiOiJSaWFkIFRhcmlrIiwiYWRkcmVzcyI6IlJpYWQgVGFyaWssIE1hcmFrZXN6LCBNYXJyYWtlc3otVGFuc2lmdC1BbC1IYXV6LCBNYXJva28iLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiUmlhZCBUYXJpayIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwOlwvXC93d3cuYmVsZWthai5ldVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL1wvYXNzZXRzXC9pbWFnZXNcL2ljb25zXC9ob3RlbC5wbmciLCJsYXQiOiIzMS42MjYzODg5IiwibG5nIjoiLTcuOTg1MTk0Mzk5OTk5OTU1IiwiY2l0eSI6Ik1hcnJha2VzeiIsInN0YXRlIjoiUmFiYXQtU2FsZS1aZW1tb3VyLVphZXIiLCJjb3VudHJ5IjoiTWFyb2tvIiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJyZWRpcmVjdF9jdXN0b21fbGluayI6IiIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiIiwiZHJhZ2dhYmxlIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19kZWZhdWx0X29wZW4iOmZhbHNlLCJhbmltYXRpb24iOiJCT1VOQ0UiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6IiJ9LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjUiLCJuYW1lIjoic3BhbmllIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiZXh0ZW5zaW9uX2ZpZWxkcyI6W10sImljb24iOiJodHRwOlwvXC93d3cuYmVsZWthai5ldVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL1wvYXNzZXRzXC9pbWFnZXNcL2ljb25zXC9ob3RlbC5wbmcifV0sImN1c3RvbV9maWx0ZXJzIjoiIn0seyJpZCI6IjMwIiwidGl0bGUiOiJSaWFkIERhciBOYWVsIiwiYWRkcmVzcyI6IlJpYWQgRGFyIE5hZWwsIE1hcmFrZXN6LCBNYXJva28iLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiUmlhZCBEYXIgTmFlbCIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwOlwvXC93d3cuYmVsZWthai5ldVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL1wvYXNzZXRzXC9pbWFnZXNcL2ljb25zXC9ob3RlbC5wbmciLCJsYXQiOiIzMS42MzQxIiwibG5nIjoiLTcuOTg1MjA1MTk5OTk5OTk2IiwiY2l0eSI6Ik1hcnJha2VjaCIsInN0YXRlIjoiTWFycmFrZWNoLVRlbnNpZnQtQWwgSGFvdXoiLCJjb3VudHJ5IjoiTWFyb2tvIiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJyZWRpcmVjdF9jdXN0b21fbGluayI6IiIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiNDAwMDAiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkJPVU5DRSIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjoiIn0sImNhdGVnb3JpZXMiOlt7ImlkIjoiNSIsIm5hbWUiOiJzcGFuaWUiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjpbXSwiaWNvbiI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5iZWxla2FqLmV1XC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC93cC1nb29nbGUtbWFwLXBsdWdpblwvXC9hc3NldHNcL2ltYWdlc1wvaWNvbnNcL2hvdGVsLnBuZyJ9XSwiY3VzdG9tX2ZpbHRlcnMiOiIifSx7ImlkIjoiMzEiLCJ0aXRsZSI6Ikhvc3RlbCBXYWthIFdha2EiLCJhZGRyZXNzIjoiSG9zdGVsIFdha2EgV2FrYSwgTWFycmFrZWNoIHwgTWFycmFrZWNoUm91Z2VIb3N0ZWxzLmNvbSwgTWFyYWtlc3osIE1hcm9rbyIsInNvdXJjZSI6Im1hbnVhbCIsImNvbnRlbnQiOiJIb3N0ZWwgV2FrYSBXYWthIiwibG9jYXRpb24iOnsiaWNvbiI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5iZWxla2FqLmV1XC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC93cC1nb29nbGUtbWFwLXBsdWdpblwvXC9hc3NldHNcL2ltYWdlc1wvaWNvbnNcL2hvdGVsLnBuZyIsImxhdCI6IjMxLjYyNzM2NjQwMDAwMDAxIiwibG5nIjoiLTcuOTkyMjI3NTAwMDAwMDEzIiwiY2l0eSI6Ik1hcnJha2VzaCIsInN0YXRlIjoiTWFycmFrZXNoLVRlbnNpZnQtRWwgSGFvdXoiLCJjb3VudHJ5IjoiTWFyb2tvIiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJyZWRpcmVjdF9jdXN0b21fbGluayI6IiIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiNDAwMDAiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkJPVU5DRSIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjoiIn0sImNhdGVnb3JpZXMiOlt7ImlkIjoiNSIsIm5hbWUiOiJzcGFuaWUiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjpbXSwiaWNvbiI6Imh0dHA6XC9cL3d3dy5iZWxla2FqLmV1XC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC93cC1nb29nbGUtbWFwLXBsdWdpblwvXC9hc3NldHNcL2ltYWdlc1wvaWNvbnNcL2hvdGVsLnBuZyJ9XSwiY3VzdG9tX2ZpbHRlcnMiOiIifV0sInN0eWxlcyI6IiIsImxpc3RpbmciOiIiLCJtYXJrZXJfY2x1c3RlciI6IiIsIm1hcF9wcm9wZXJ0eSI6eyJtYXBfaWQiOiI0IiwiZGVidWdfbW9kZSI6ZmFsc2V9fQ==

Przidajne linki

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności