Dej pozōr, Rabat! Byzuch we stolicy Maroka

przez bele kaj
Rabat, Maroko - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Rabat, stolica Maroka, miasto kōntrastōw a miyszanio sie kultōr. Roztōmaite sztile baukōnsztowe a we podynściu do żywobycio na kożdym kroku. Rabat to je bodej nojbardzij europejskie miasto we Afryce – gynau takie, jakigo nōm trza bōło po miesiōncu torżynio sie we arabskim sztilu we Marrakeszu, citanio przed wychciywoczami we Fezie i dyskutiyrowanio z taryfiorzami-miglancami, kerzi rajzowali miyndzy Saharōm a Kaniōnym Todra. Zwiydzanie Rabatu to je richtich przijymność a przileżytość ku dychniyńciu na marokańskij ziymi. Proszymy do spōlnego wanderu – wejrzicie na co sie werci podziwać w Rabacie a jakie sōm ôd niego nojciekawsze atrakcyje.

Jak dojechać – transzport do Rabatu

Do Rabatu pojechalimy cugiym z Fezu. Rajza na tyj sztrece trwie – w zależności ôd zorty cuga – ôd 2.5 do 3 godzin a kosztuje ôd 70 do 110 MAD (strona marokańskich kolei). Dobry, zwyrtny a łacny transzport do stolicy Maroka to tak po prowdzie dwie ôpcyje:

  • We strzodku landu – cug – Rabat je fest fajnie skōmunikowany ze inkszymi epnymi miastami Maroka. Bez problymu znojdziecie porynczne a tōnie skuplowanie z Fezym, Casablankōm abo Tangerym. Sztreka gynau do Marrakeszu dziepiyro sie stawio. Marokańskie cugi sōm na srogim, europejskim poziōmie.
  • Ze zewnōntrz – fliger – jak chcecie dolecieć do Rabatu gynau z Europy, to przi lotaniu tōnimi liniami musym bydzie byzuch na jednyj z epnych europejskich flughawyn (np. Madryt, Rzym abo Londyn). Jak ciśniecie ze Katowic, to zocnōm idyjōm umi być przesiodka we Eindhoven abo Barcelōnie.

Co zoboczyć – nojlepsze atrakcyje we Rabacie

Co zoboczyć we Rabacie? Masa dingsōw je zoleżnych ôd tego, wiela mocie czasu. My pojechali na jedyn dziyń, bo tak richtich, to przōdzij ani my Rabatu w planach niy mieli. Ale fajnie, że sie to tak zwyrtło, bo pozaglōndalimy na kōnsek naprwda gryfnego miasta. We stolicy Maroka je co robić a na co sie podziwać. Beztōż kōniecznie wejrzijcie na nasze TOP 5 pod spodkiym.

Rabat, Maroko - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Wiyża Hassana a Mauzoleum Muhammada V

Tukej przidreptać to je mus, tyn miszōng stawiyń to je richtich “must-see”. Wiyża Hassana miała być nojepniyjszym na świecie minaretym, tajlōm srogigo, piyknego Meczetu Hassana, kery… nikyj niy stanył. Krōm tego wiyża a kolōny ôstaniynte po napoczynciu stawianio meczetu i przilepiōne do nich Mauzoleum Muhammada V robiōm społym niymożliwo, magiczno sztela. Niy dziwota, że takigo szaca wachujōm gryfnie ôbleczyni wachtyrze na bioych kōniach.

Baukōnszt placu je tak wyônaczōny, że ajnfach niy idzie ôderwać ôd niego ślypiōw. Ukłod spōmnianych kolōn wyglōndo choby jedne z dzieł spōłczesnego kōnsztu (np. pōmnik postawiōny Żydōm w Berlinie) a mauzoleum blynduje zocnōm geometriōm a bogatymi umiyniami. Mauzoleum Sułtana Muhammada V, w kerym pochowani sōm tyż ôd niego dwa synki – Hassan II a Mulaj Abdullah – je stawiyniym fest modym, bo wyônaczōnōm we 1971 roku. Zwiedowne je, że mauzoleum ôstało zaprojektowane bez… Wietnamera!

Kazba al-Udaja

Postawiōno na gōrce, fest ciekawo tajla Rabatu. To ôd tego srogigo festōngu, a po prowdzie ôd klosztora (ribat), z kerego festōng sie wyônaczył, wziyno sie miano miasta. Po przynściu bez mury – i po szpasie z superowymi kicikami… – czekały na noc roztōmaite cudne landszafty. Nojprzōd zocne Zegrody Andaluzyjskie, dalij bioło-modre stawiynia z piyknymi, umiyniōnymi dźwiyrzami a zielyń chyndogich flancōw naôbkoło. Dalij jeszcze lotajōnce, chichrajōnce sie bajtle i fajny blik na morze a plaża na kōńcu szpacyru.

Rabat, Maroko - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Trza zaro pedzieć, że niy ma co używać we Rabacie pōmocy ôprowodzoczy – to niy ma Fez, tukej kazba niy ma labiryntym, po kerym ciynżko sie łazi. Kazba al-Udaja to tak naprowda nastympno fajno przileżytość ku dychniyńciu a przijymnymu szpacyrowi postrzōd bojkowych bildōw. Farebnie, spokojnie, bez sprzedowoczy, bez miechym piźniyntych turystōw. Ajnfach piyknie.

Promynada podug rzyki Bu Rakrak

Jak mocie chynci poszpacyrować podug wody, to promynada przi Bu Rakrak zbydzie Wōm pypcia. Ta sztreka to je fest piykne skuplowanie miyndzy spōmnianymi Wiyżōm Hassana i Mauzoleum Muhammada V a Kazbōm al-Udaja. Tōż smolcie taryfy abo autobusy a zrōbcie se 30-minutowy wander, w czasie kerego pozaglōndocie se na roztōmaite kōnski Rabatu a ôd niego sōmsiodki Sali.

Medyna

Jeszcze poradziesiōnt lot do zadku to, co dzisiej mianujymy medynōm, tōż ajnfach arabskim starym miastym, bōło yno jednōm postawiōnōm tajlōm Rabatu. Dziepiyro skirz francuskich wpływōw Rabat zaczyn sie rozfechtowywać na wszyjskie zajty. Medyna – gynau jako we inkszych srogich marokańskich miastach – zatrzimała sie w czasie. Handel, cołkie dni przesiedziane pod bele kōnskiym daszku, po leku duldanie fest miyntowego tyju a masa intynsywnych wōniaczek naôbkoło to tamtyjszy beztydziyń.

Krōm tego, medyna w Rabacie je już wyraźnij bliżyj Europy. Sprzedowocze niy nagabujōm z kożdej zajty, dowajōm pokōj jak widzōm, że kliynt niy ma zainteresowany i – co richtich szokuje w tym landzie – wciepujōm ofyn cyny na swojich sztandach. Możnej beztōż tak fajnie te miasto spōminōmy? A mōno to skuli posztrajchowanych na bioło a modro ścian chałpōw, skirz kerych hyc niy ma taki żadny? Abo to jednak skuli tego fusbalowego graffiti? 😉

Katedra św. Pyjtra

Rabat to je naturalnie miasto muzułmańskie, ale tyż fest ôdewrzite na inksze kultōry a religie. Beztōż tukej je jedyn z małowielich w Maroku kościołōw katolickichKatedra św. Pyjtra we Rabacie. Zocne, biołe stawiynie je w cyntrum miasta a wyrōżnio sie dwōma charakterystycznymi wiyżami. Tyn kościōł je markōm tego, że spōłczesne Maroko to je land moderny, w kerym znojdzie sie plac dlo kożdego.

Rabat, Maroko - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ludzie Rabatu

Czujymy, że miyszkańcōm Rabatu muszymy poświyńcić chocioż krōtko tajla tej rozprowki. Jak już umieliście poczytać na blogu – choby yno we ôgōlnym tekście ô naszej rajzie po Maroku abo w tym ô byzuchu we Marrakeszu – po rajzowaniu po srogich, turystycznych sztelach, ôd Marokanerōw idzie dostać pika. Rōżnice kultōrowe i to, że bioły turysta je w ôczach masy śnich łażōncōm szparbiksōm robiōm tak, że krōm wielij ôtwartości na wszyjsko co nowe, idzie w Maroku ajnfach wykamać sie psychicznie. Beztōż werci sie spōmnieć, że w Rabacie je blank inakszyj. Tamek miyszkańcy (abo chocioż ci, kerych my trefili) byli fest fajni, spōmocni a akuratni. A ku tymu sztyjc fest marokańscy – w dobrym tego słowa znaczyniu 🙂

Zwiydzanie Rabatu w jedyn dziyń – werci sie?

Toć, że sie werci! Nowe miasto to zawdy nowe szprymy, a byzuch we Rabacie to szprymy fest na plus. Miszōng starej, tradycyjnej medyny z jednej a modernej, europejskij zabudowy z drugij strōny bydzie mioł w zocy kożdy wandrus. Rabat społym z miastym Sala z drugigo kraja rzyki kuplujōm sie na aglōmeracyjo, w kerej pomiyszkuje 2.5 miliona ludzi, a przi tymu nic jij niy chybie ze szpecjal charakteru a zocnego klimatu. Ciście tamek kōniecznie!


Mocie w zocy rabaty? My mōmy w zocy Wasze kōmyntorze!
👍 Ôstow tukej pora wortōw ôd sia 👍

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności