Modre łōdki i ajnfachowy żywot – Essaouira

przez bele kaj
Essaouira, Maroko - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Essaouira (po polsku As-Sawira, za starego piyrwy Mogador) to je w czasie rajzy po Maroku punkt ôbowiōnzkowy. Wiecznie wietrzne miasto modrych łōdek to nojbardzij wyluzowane postrzōd wiynkszych marokańskich mieścin. Treficie tukej mynij zorganizowanych wycieczek ze rajzybiur, a wiyncyj wandrusōw ze rukzakami na plecach. We lufcie poczujecie czasym kurzōnego skrynta. Je tamek gryfny port, w kerym umicie zoziyrać robota rybokōw i kupić fryszne ryby gynau ze ôcyanu. Kole portu twiyrdza, kero za czasōw Portugalczykōw brōniła miasta. Cołkie marokańskie familije na wczasach. Fol przileżytości ku zakupōm, poprōbowaniu roztōmaitego jodła, ale i chycynia durśfalu. Essaouira je poskłodano ze masy rōżnych tajli, kere do kupy sōm fest zwiedownym, farebnym miastym, w kerym werci sie sztopnyć i na pora godzin, i na pora tydni.

Ludzie Essaouiry

Nojwiyncyj uwidzicie we tym tekście bildōw, na kerych sōm ludzie. Bo to ôni i ôd nich żywot nojbardzij nōm sie we Essaouirze przipodobały. Pomiyszkańcy tego miasta, tak jak kożdy z nos, muszōm dziynnie tyrać do roboty, na zakupy, na klachy do sōmsiodki. Postrzōd tych wożniyjszych marokańskich miast, yno we Essaouirze idzie na to pozoziyrać. Bo chocioż turystōw z cołkigo świata przijyżdżo tamek rok w rok masa, to Mogador żyje se po swoimu, we swoim tympie. Beztōż ni ma tam takigo naciōnganio na zakupy jak we Fezie abo Marrakeszu, idzie se richtich dychnyć. No i postoć se kapka we jednej raji ze Fatimami i Mohamedami. Poznać ôd nich żywot, taki ajnfachowy, ale wyjōntkowy.

Mielimy te szczynście, że moglimy bez sztyry dni cieszyć sie essaouirskimi tażinami, pioskiym (chocioż pogoda niy spasowała), grilowanymi sardynkami i misztrzowskim kwatyrunkiym. I chocioż wszyjscy naôkoło dobrze wiedzieli, że sōm my z Europy, to moglimy sie chocioż kapka poczuć jak Marokanery. Torżylimy, siodalimy wszyjscy razym do ôbiadu przi epnym tiszu, rano lecielimy po gorkie ajerkuchy, godalimy “szokran” i “łacha”. To bōł dobry czos, kery kożdymu, fto bydzie po Maroku rajzowoł, doradzōmy wygospodorzić.

Atrakcyje miasta

Port d’Essaouira

Modre łōdki to symbol Essaouiry. Niy yno skirz tego, że piyknie wyglōndajōm na bildach. Wiynkszo tajla chopōw we mieście to rybiorze, a te kōnski drzewa posztrajchowane na modro to je ôd nich szac, bez kerego niywiela w życiu mogōm. Beztōż rajza po porcie je tako gryfno i tako prawdziwo. My jeszcze sie niy zwyrtnymy we łōżkach na drugi bok, a Hassan z Alim już szkubiōm tamek rekina, czochtajōm ryby i pucujōm ôśmiornice we piosku. Capi tamek jak pierōn, ale choby sie Wōm dźwigało, to połazić musicie (nojlepij idźcie podwiela bydziecie śniodać). Kupcie cosik do pomaszkecynio i zaniyście do keryjś knajpy przed portym. Za pora dirhamōw dociepnōm gewircōw i ugrilujōm. A i dejcie pozōr na mewy!

Twiyrdza – Skala de la Kasbah

Kole łōdek, na szkartkach ze Essaouiry, zawdy je twiyrdza. Postawili jōm Portugalczycy we ôziymnostym wieku, jak sztyjc im sie chciało i kalało tego miasta brōnić. Dzisioj idzie se poszpacyrować po murach, pozaglōndać na kanōny z bliska i na biołe miasto z daleka. O, a zaglōndocie na “Gra ô Trōn”, pra? Kojarzicie Astapor? To tamek Daenerys (ta ôd drachōw, sagich cyckōw i fojery) wziyna se “niyskalanych”. No, to Astapor to Essaouira, a Niyskalani łazili po placu przi Skala de la Kasbah. Tukej umicie wejrzeć na post ô sztelach, w kerych kryncili GoT i wszyjsko bydzie jasne.

Medyna

Essaouiersko medyna je zaplanowano bez Francuza, beztōż ni ma tako skōmplikowano jak kaj indzij we Maroku. Stare miano miasta – Mogador – znaczy “dobrze poplanowane”, tōż już po piyrszym dniu leko pochytocie co kaj je, spamiyntocie bai i kōnkretne geszefty. Medyna ôd 2001 roku je na liście UNESCO, tōż ni ma błoznōw. Na isto uwidzicie, że biołe chałpy ze turkusowymi dźwiyrzami miyszajōm sie tamek ze brōnotnymi, kapka schacharzōnymi stawiyniami przi głōwnej drōdze. To beztōż, że ni ma tamek pojyncio “przestrzyństwa spōlnego” – je abo “moje”, abo “ôd nikogo”. Ale podle nos to dodowo yno medynie klimatu.

Plaża

Szyroko, dugo, snożno – tak spamiyntalimy plaża we Essaouirze. Piyrszo, na kerej kapka my polygiwali bez nasza marokańsko rajza. Chocioż klary niy było, a we plac ôbiecanej powiyruchy nad łepami stoło kalne niebo, to i tak nos wszyjskich spoliło. Tak jak we cołkim mieście, masa je tam artystōw – muzykōw, malyrzy i inkszych. I idzie pograć we fusbal z bajtlami.

Sidi Kaouki

Trocha to gupio wyglōndo, bo jak we jednym wicu ô Sosnowcu*, ale fajnōm atrakcyjōm jak sie je we Essaouirze je tyż byzuch na plaży we Sidi Kaouki. Ni ma to daleko, co chwila ciśnie autobus tam a nazot, a i dychnyć na miyjscu idzie, i trefić kōnie abo kamele. Mekka surferōw.

*Wic: Co nojlepszego idzie trefić we Sosnowcu? Autobus do Katowic.

Essaouira – spanie

Mielimy pomiyszkiwać we Essaouirze we chałpie znolyziōnej bez Airbnb bez trzi dni. Ale tak my wszyjscy tej szteli przoli, że ôstalimy jedyn dziyń dużyj. 40€ za nocka za cołkie miyjsce, ze sześciōma sypialkami i kōmpielkami, epnōm kuchniōm, dwōma tarasami i srogim salōnym – no bojka. Znojdziecie tukej: super chałpa we Essaouirze na Airbnb. Psst… jak sztyjc ni mocie kōnta, to gibko zakłodejcie i biercie ôd nos zniżka: rejestracyjo i zniżka na Airbnb. A! We chałpie je dobre wi-fi, telewizor, satelita i stōł do grania we fusbal (jakby sie tak kerymu przitrefiło to co Matisowi i musioł ôstoć blisko haźla zmierzło zwiydzanie).

Taszki, mazidła i portōmele – zakupy

Je moc tōnij jak we Fezie i Marrakeszu. We Essaouirze pokupowalimy nojwiyncyj – ôd skōrzanych portōmeli, bez farebne talyrze, ku arganowymu ôlyjowi. Trza yno dać pozōr, bo zdo sie, że wybôr je epny, ale czynsto idzie trefić tyż chiński sprowadzany szajs. Łaźcie, pytejcie sie, zaglōndejcie pora razy, cychtujcie sie. To mo być szpas. 🙂

Essaouira – jodło

Na kōniec naszo ôblubiōno tajla – maszkety. 🙂 Połaźcie, posznupejcie miyndzy stawiyniami, straćcie sie we medynie. Jak bydziecie mieli cufal, to treficie na wōnioczka tażinōw, kere bydōm sie grzoły na ôgiyniu, a wele kerych zicać bydōm yno “lokalsi”. I tam zjydzcie. Torżyć tyż idzie. Yno niy mińcie czasym fynstera, w kerym za 10MAD zjycie żymła ze tōmatowōm zōłzōm i masōm rybnego miynsa. Sprōbujcie tamek tyż “miksa” (sztyry kōnski roztōmaitych rybōw, tyż 10 MAD).

 Przidajne dorady

  • Petit Taxi ze medyny do Carrefoura – 7MAD, max 3 pasażerōw
  • Autobusy Supratours i CTM sztartujōm ze inkszych szteli, wejrzijcie przōdzij na Google Maps
  • Jak popołedniu baba przi tażinach mo yno dwa, kere sie sztyjc grzejōm, to dostaniecie ôba za 50MAD

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności