Zwiydzanie Lipska – je to richtich „nowy Berlin”?

przez Mateusz Sebastian
Lipsk, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Mynij hyrski bracik Berlina, ôd niego szwarny kuzyn abo yno ajnfachowy sōmsiod? Co je w tym Lipsku takigo, że kożdy rok przijyżdżo tamek coroz wiyncyj ludzi? I co te miasto mo, że fol śnich ôstowo tamek na dużyj? Eli Lipsk umi być sztelōm tak zwiedownōm jak niymiecko stolica abo jak Mōnachium a Kolōnijo?

Zwiydzanie Lipska – sztart na banhofie

Przijechołech ô szōstej rano. Loło jak pierōn, tōż Hauptbahnhof Leipzig znōm już lepij jak wszyjskie moje kapsy. Na sztart podstawowe zwiydzanie – sztekry, hazielek, piykorz, kafyj. Zleciało gibko. Pizło ôziym jak zaglōndołech już na stare miasto. Szło zaczynć trzidniowe zwiydzanie.

Trzi tajle Lipska – baukōnszt, czystota a Bach

Ô Lipsku godo sie, że ze wszyjskich wielich niymieckich miast, ôn je nojmynij sharatany po drugij wojnie. I richtich, na stawiynia w tym mieście fajnie sie dziwie, a drōgami fest przijymnie sie łazi. Co bōło pobulōne, tera je postawiōne na nowo. Znodłech tamek piykny baukōnszt, czystota a Bacha za kożdym ekiym.

Robota, muzyka, przileżytości

Przed rajzōm czytołech, że Lipsk sie robi po leku „nowym Berlinym”. Że niymiecko stolica już je fol, że za robotōm trza sznupać kaj indzij, że na imprezy tyż ciśnie sie kaj dalij. Tōż ludzie włażōm do autōw, cisnōm fajnōm autobanōm 190 kilometrōw przed sia i sōm w Leipzigu. I toć – firmōw je tamek coroz wiyncyj, roboty masa, na kożdym szaufynsterze papiōr „przidź ku nōm robić”. Ku tymu nowe chałpy, epny uniwersytet i wszeôbecne gyszefty. A wszyjsko pod ôkiym Hansa Sebastiana Bacha, nojbardzij hyrskigo ôbywatela Lipska, kery w tym mieście przeżywoł nojwożniyjsze mōmynty swojigo żywota. Ale…

Lipsk, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Atrakcyje Lipska

Nojpopularniyjsze sztele postrzōd tych wandrusōw, kerzi niy przijechali do Lipska fajrować, to sōm:

  • gryfne kościoły Tōmasza i Mikołoja,
  • muzyja Bacha i Grassi,
  • pasaże zakupowe Mädlerpassage, Barthels Hof i Speck’s Hof,
  • rynek ze rathausym,
  • epny pōmnik Völkerschlachtdenkmal (kerego żech niy widzioł),
  • ZOO i Uniwersytet Lipski.

Tōż niy ma źle, pra?

Ale że “nowy Berlin”?

Fest kibicuja wszyjskim „myjszym” miastōm i winszuja Lipskowi jak nojlepij, ale do Berlina – pod kożdym wzglyndym – to tej szteli sztyjc daleko. Miasto Bacha mo srogi potyncjał, przede wszyjskim tyn ludzki, napływowy. Ale ku tymu, coby postawić Leipzig w tej samej raji co Mōnachium abo Hamburg, to trza jeszcze masa zmiyru i ciynżkij roboty.

Czamu ô tym godōm? Ano bo nojwiynksze cajtōngi na świecie ôkrzciły już Lipsk nowym cyntrum europejskigo życio. Szkryflali ô tym New York Times, The Guardian i Vice. Możnej inakszyj sie na to kuko, jak sie je modym Niymcym, abo jak sie kajś rajzuje skuli imprez, ale jak sie siodo do cuga a autobusa skirz poznowanio świata i znojdywanio nojgryfniyjszych placōw, to Lipsk je ajnfach „fajny”.

Trzi dni w Lipsku były super, forgot. Pokōj, jodło i szpacyry miyndzy gryfnymi chałpkami to naprowda bōło to. Ale czułech sie jak we Ôpolu. I niy, Ôpole niy ma felerne! Je super, naprowda. Ale super je tyż skirz tego, że je Ôpolym, a niy Warszawōm i że żodyn niy prōbuje śniego robić metropolyje. Rozumicie, pra?

Wschodnie Niymce – fajne Niymce

Brawo i reszpekt noleży sie regiyrōnkowi Lipska. Bez dugie lata po wojnie godało sie bezma, że wschodnie Niymce to nojgorszy plac dlo biznesu i kożdej inkszej aktywności. Tera już wiymy, że tak niy ma. Czos i pijōndze zrobiły, że miasta choby Lipsk sōm terozki wożnymi europejskim placami handlowymi, że niy ma strachu do nich zajechać i że idzie posiedzieć dziyń abo dwa i fajnie se przi tymu dychnyć.

Lipsk, Niemcy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Modych ludzi tyż przijyżdżo tamek masa. Przede wszyjskim skuli BMW i Porshe, kere ôdewrziły tamek ôd nich fabryki. Ale tyż skirz tōńszych nojmōw i myjszej kōnkuryncyji ku robocie. No i lokalizacyjo na mapie Europy tyż je niygupio. Ale modych ciōngnie do Lipska niy yno robota przi autach. Do miasta ciśnie sie tyż fol artystōw i przede wszyjskim – sztudyntōw. W pora lot wielość tych, kerzi chcōm sztudiyrować na uczelni, kero skōńczyli Goethe i Angela Merkel, fest skoczyła do wiyrchu.

Lonely Planet pisze: W Lipsku sie niy śpiychej. Wożniyjsze sztele zoboczysz w dziyń abo dwa, ale coby richtich poczuć te miasto, trza ôstoć ździebko dużyj i wejrzeć na inksze tajle życia jak fajrowanie na Karli, kupowanie antykōw przi Plagwitz abo łażynie po punkowych sztelach we Connewitz. Bodej mie ajnfach chybło czasu, coby Lipsk noleżnie spokopić?


A jako u Wos? Podobo sie Wōm Lipsk? Richitch bydzie śniego nowy Berlin?
Dejcie znać we kōmyntorzu na Facebooku! 🙂

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności