Krakōw inakszyj – nasz ôblubiōny szpacyr

przez bele kaj
Podgórze, Kraków, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Miesiōnc do zadku wykludzilimy sie z krakowskigo miyszkania, kere bez pōłtora roku bōło naszōm chałpōm. Tamek my prziszli miyszkać zaro po roku we Mōnachium, tamek piyrszy roz my trefiyli Alojza, tamek my robiyli, mieli szpas a fajrowali z kamratami.

Ale prziszła chnedka, kedy zaczlimy wynokwiać i pedzielimy se, że cosik trza zmiynić. Uzdali my se, że zajadymy nazod na Ślōnsk, do familijnego Rybnika. Krakowa niy ôstawilimy tak cołkiym, bo byzuchujymy te miasto sztyjc skuli roboty i naszych kamratōw. Miasto Krōlōw zawdy bydymy tyż fest fajnie spōminać. A szpecjalny plac postrzōd tych wszyjskich spōminek bydzie miała tako jedna szpacyrowo sztreka, kerōm wandrowalimy zawdy, jak yno klara świyciła i jak szaflimy, coby wygospodarzić zwōlne popołednie. Pōdźcie, pokożymy Wōm jako je podug nos nojlepszo idyja na szpacyr po Krakowie.

Podgórze, Kraków, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ôprowodzkowe zwiydzanie Krakowa

Na co trza pozaglōndać we Krakowie, wiy już bodej kożdy, pra? Dyć ôd czasōw rajzōw ôrganizyrowanych we szkole podstawowej wiadōmu, że nojwożniyjsze atrakcyje Krakowa to je przeca Wawel, Rynek, Błōnia abo Ranty Wisły. Jak fto byzuchuje te miasto czynścij, to na zicher wybado tyż pora zwiedownych szteli z jodłym a kuknie do atrakcyji z “drugij raji” – Muzyjum Narodowego, Barbakana, możnej wybiere sie na szpil Cracovii abo Wisły abo przyndzie sie na szauszpil do Bagateli abo inkszego krakowskigo tyjatru.

I to by bōł taki knif, coby poplanować nojmynij 2-3 fest udane weekyndy abo tydniowy byzuch we Krakowie. Ale co by tu szło napochać, jak wszyjskie te sztele z wiyrchu znocie już echt do porzōndku?

Inksze zwiydzanie Krakowa

Wygański lunch a szport

Naszo ôblubiōno wycieczka po Krakowie napoczynōmy ôd przistanku Korōna. Rajzowanie po Krakowie bankōm je fest porynczne (a ku tymu je dobre dlo luftu!), tōż przijechanie do tego pōnktu w cyntrum Podgōrza niy bydzie srogim wyzwaniym. Miano “Korōna” wziyno sie ôd stoletnij ferajny szportowej, ôd kerej siydziba je gynau za przistankiym. Pora linijek pod spodkiym przeświadczycie sie, że Podgōrze to niy ma yno gryfno dziylnica ze szpecjalnym klimatym, ale tyż rychtyczno baza krakowskigo szportu. Ale ô tym za chwila.

Na drōga fōrt bierymy jedyn z nojszumniyjszych wygańskich maszketōw – perfekt falafel w szynku “Mazaya”. Z tym jodłym pod pażōm włażymy po schodach do Parku Bednarskigo. Tyn podgōrski park to je zielōno sztela, w kerej dychajōm cołkie familije. Je kaj pociś na kole, powandrować abo polotać. A jak ftoś z Wos mo chynci ku szportowym ymocyjōm na nojsrogszym poziōmie, to zaro za parkiym je Cyntrum Szportu Parkowo – siydziba reaktywowanej niydowno ferajny fusbalowej KS Kabel, w kerej Matis mioł przileżytość pokopać sie po czole poszpilać bez pōł roku.

Hołda Krakusa – szluk luftu w Krakowie

Zaczym badnymy lepij podgōrskie winkle a pōdymy ku tradycyjnymu, hyrskimu Krakowowi, slezymy kapka ku jednej z trzech krakowskich hołdōw – Hołdy Krakusa. Niy ma ôna tak zocnie zagospodorzōno choby Hołda Kościuszki, ale że z Parku Bednarskigo rajza piechty na hołda to kole 15 minut, to naprowda werci sie przynś. Na wiyrchu je bai szansa na fryszny luft (!), a bez wiosna abo lato na mały piknik. Landszaft niy ma tamek fest szpecjalny, ale idzie uwidzieć pora wożnych punktōw na karcie miasta.

Rynek Podgōrski – krakowsko perla

Po byzuchu na Hołdzie Krakusa dōndymy do Rynku Podgōrskigo – nojgryfniyjszego rynku we Krakowie! 😉 Podgōrze mo echt cudny klimat a tyn rynek to je ôd niego esyncyjo. Kuknijcie na piykny neogotycki kościōł św. Jōzefa, kery wyglōndo naprowda zocnie ô kożdej porze, po widnioku i po cimoku. A jak przidzie Wōm chyntka na kafyj abo zista, to wejrzijcie do Lu-kier Cafe – fest przijymnego kafyju w perfekt szteli.

Prziłożek Ôjca Bernatka i sztele naôbkoło

Hyrski Prziłożek Bernatka to je na zicher nojpiykniyjszo sztreka, kero kupluje dwa kraje Wisły, jako yno je. Ale zaczym na niego wleziecie, badnijcie pora szteli naôbkoło, sztyjc na podgōrskim kraju. Fajnymi miyjscami sōm Absurdalia Cafe (szykowny, cichy kafyj) a Makarōniarnia (szumnie, ale doś drogo). Echt gryfno sztela to je tyż lodziarnia Si Gela – majōm tamek m.in. lody petersylowe abo lawyndowe. Szumne!

Jak mocie chynci, coby do porzōndku, łacnie pojeś a ku tymu cofnyć sie w czasie, to na mus byzuchujcie Szynk Mlyczny Połedniowy. Zupa tōmatowo, pierogi a kōmport za 15zł w nojgryfniyjszej a nojmodniyjszej tajli Krakowa – nic szpetnego, pra?

Prziłożek Bernatka, kery kupluje Kazimiyrz z Podgōrzym je rozwożnie poplanowany (koła niy śmiōm wdulić do piechciorzy) a samo sztreka cudnie wyglōndo, ale to landszaft śnij je nojzocniyjszy. Jak bydziecie stoli nad Wisłōm, to niy przepōmnijcie kuknyć na Muzyjum Tadeusza Kantora abo figury akrobatōw ôbwieszōne na mostku.

Krakowsko tajla szpacyru

Krakowsko tajla naszego ôblubiōnego szpacyru to je przede wszyjskim dziedzinka Kazimiyrz. Wandrusy z cołkigo świata rajzujōm do Polski, coby połazić gynau po tej tajli Krakowa i to niy ma żodyn przipodek. Masa historyji, cudny baukōnszt i niyôbyczajne kafyje a szynki sprowiajōm, że szpacyr po Kazimiyrzu mōgby ôbstować wiecznie. A! I na mus sztopnijcie na chnedka przi ul. Szyrokij (przi wchodzie do Miodowej), kaj znojdziecie “nojbardzij instagramowe” szildy gyszeftowe w Polsce!

Podgórze, Kraków, Polska - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Inksze zwiydzanie Kazimiyrza

Ôkrōm szteli pewnych, kere trza byzuchować, choby Kościōł Bożego Ciała, Stary Żydowski Kirhof (Remuh) abo Staro Synagoga, badnijcie tyż te mynij znane, a sztyjc fest zwiedowne – choby murale podug drōgi św. Jōzefa abo na Placu Bawōł. No i ciście na zapiykanka abo inkszy krakowski street-food na Placu Nowym (dejcie pozōr na pierōńskie pulty). Jako szpajza możnej zaś lody? Stōńcie do raji do Good Lood – lodowego fenomynu z ôstatnich.

Kōniec szpacyru

Po dugim, lekim wanderze po Kazimiyrzu, mogymy dōnś aż do Wawelu, kaj… nasz szpacyr sie kōńczy. Bo jako idzie godać ô alternatywnym zwiydzaniu, jak prziszło sie już do nojbardzij hyrskij szteli w Krakowie? 😉


Mocie w zocy Krakōw? Jakie sōm Wasze ôblubiōne sztele?
💡 Potajlujcie sie nimi w kōmyntorzu! 💡

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności