Cinque Terre w jedyn dziyń

przez bele kaj
Cinque Terre, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Park Narodowy Cinque Terre to je jedyn ze nojsnożniyjszych i nojmynij sharatanych naturalnych placōw Italije i cołkij Europy. Na ôd niego terynie leży piynć szumnych, cudnych dziedzinek i to gynau ôd nich wziyno sie miano – “Cinque Terre” znaczy “piyńć ziymi”. Naprowda idzie być we zachwycyniu nad tym regiōnym – farebne chałpki, srogie kraje, sztrandy i groty ôbtoczōne zoftowitōm zielyniōm robiōm niypodrobialny landszaft. Skuli charakterystycznych stawiyń i cudnego położynio Monterosso, Vernazza, Riomaggiore, Corniglia i Manarola ôstały wciepane na lista światowej erbowizny kulturalnej i przirodniczej UNESCO.

Terozki Cinque Terre nawiydzajōm tulmy. Postrzōd auslyndrōw je to na isto jedne ze nojpopularniyjszych miyjsc we Italiji. A dyć niy tak downo, bo we dziewiytnostym wieku, tyn plac bōł fest ciynżko dostympny, tōż i mało atrakcyjny turystycznie. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore polygujōm wszyjskie na klifowym Wybrzyżu Liguryjskim i poradziesiōnt lot do zadku skuplowane były yno spōlnōm sztrekōm morskōm. Ta sytuacyjo sie blank ôdmiyniła po zrobiyniu glyjzōw miyndzy miastami. Przōdzij we Cinque Terre wożno bōła niy turystyka, yno robota na polu a chytanie rybōw i to na nich ôparto bōła cołko gospodorka tego cudnego landu. Uwziynte siodłoki sadzili i zbiyrali tamek winogrōna i oliwki, a ôpowożne rybiorze sznupali za rybami i ôwocami morza.

Cinque Terre – cudno piōntka

Jak sznupiecie za informacyjami ô kōnretnym miasteczku, to ajnfach naciście na ôd niego miano pod spodkiym i zaro Wos przeciepie do dobrej tajli tekstu:

Kożdo z tych piyńciu dziedzinek je wyjōntkowo. Monterosso je jak typowy wakacyjny kurort, Corniglia niy mo dostympu do morza, ale idzie se stamtōnd pozaglōndać na wszyjsko naôbkoło ze dobrej srogości, Vernazza to je tak po prowdzie rybiorski port, a ManaraolaRiomaggiore zdajōm sie być wyônaczōne gynau do cykanio im bildōw. Kożdy z Wos bydzie mioł w zocy cosik inkszego, tōż werci sie sztopnyć na kożdej ze Piynciu Ziymi. A my wiymy już, że idzie to wszyjsko szafnyć bez lotanio we jedyn aktywny dziyń.

Atrakcyje Cinque Terre – na co werci sie podziwać

Cinque Terre je fantastyczne, ale na zicher niy ma to raj dlo tych, kerzi wszyndzi sznupiōm za kōnkretnymi, historycznymi stawiyniami, muzeami abo placōw kaj hajujōm gladiatory. Toć, treficie tamek kościoły abo zwiedowne niwery, ale to niy skuli nich hyrskie piyńć miasteczek je tak atrakcyjne. Ône sōm ajnfach jak ze ôbrozka i tym ôbrozkiym trza sie cieszyć przi byzuchu. Srogie klify, tajymnicze tunele, szumne landszafty, moc morza i przede wszyjskim roztōmaite farebne stawiynia robiōm do kupy miyjsca, kerych nikyj ze łepōw już niy wyciepiecie.

Dojazd do Cinque Terre

Jak niy mocie helikoptera, to bezpośredni dojazd do Cinque Terre ze Ślōnska abo reszty Polski niy ma możliwy. Ku transportowi nad Wybrzyże Liguryjskie trza dociepać kapka roboty, ale to je inwestycyjo fest ôpłacalno. Ôbiercie se tōnie linie fligrowe i ciście do MediolanuBolōnije abo Pizy już za pora złotkōw. Znojdziecie fol łacnych sztrekōw i we Wizzie i we Ryanie. Byzuch na Piyńciu Ziymiach idzie skuplować ze rajzōm do GynuyFloryncyji, bo te miasta sōm piykne i leżōm niydaleko, a na tako rozfechtowano i roztosetliczno wycieczka starczōm Wōm bai sztyry dni (gynau na dugi weekynd).

Po rajzie fligrym do Italije, czeko na Wos jeszcze autobus abo cug. Dlo nos Cinque bōło ôstatnim cylym w czasie italijskich feryji we lutym. Rajza zaczlimy we Bolōniji, przejechalimy do Padwy, Floryncyji i Pizy, coby po tydniu dychnyć już we spōmnianej Gynule. Po zwiydzaniu tego fest zwiedownego miasta wlyźlimy do cuga i zajechalimy do La Spezyji, coby zaro z rana zaczynć wander po CInque Terre. Jak kukniecie na karta, to niy zdo sie Wōm to ganc synsowne, ale śmicie nōm dufać – tako sztreka je nojbardzij logiczno i ôpłacalno czasowo i finansowo.

Jako rajzować po Cinque Terre?

W poru miyjscach we internecy znojdziecie info, że werci sie kupić Cinque Terre Card Train, za kero trza dać 16€ bez sezōn i 13€ po sezōnie. W cynie mocie rajzowanie cugami miyndzy Levanto a La Spezijōm bez cołki dziyń i używanie lokalnych busōw, dostymp do ôdewrzitych sztrekōw dlo tych, co łażōm piechty, ajntryty do Muzeum Pamiyńci we Riomaggiore i muzeum Sciacchetrà we Manaroli. I trza se pedzieć, że terozki CT Card to je yno jedna rozwożno idyjo. Jak my byli we Cinque, to ajnfachowe farkarty były ganc tōńsze jak tera, tōż werciło sie kupować po jednym, bo wszyjskie sztreki i tak były pozawiyrane. Jak se sprawicie tako karta, to dostaniecie tyż hasło do wi-fi, kere fōnguje bezmaś we cołkim parku.

Rajza miyndzy nastympnymi mieścinkami trwo gynau pora minut. Aktualny i akuratny rozkłod cugōw znojdziecie na zajcie www.cinqueterre.eu.com. Coby spokopić na jakim malućkim terynie rozciepano je piykność Cinque Terre, to starczy spamiyntać, że na zajechanie ôd jednego do drugigo kōńca (Monterosso i Riomaggiore) starczy ciś bez 15 minut. Szok, pra? 😉 Rajzowanie w ôbie zajty idzie co 40 minut, tōż przi zwyrtnym zwiydzaniu jedyn dziyń na byzuch we Cinque Terre bydzie gynau.

Cinque Terre, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Riomaggiore

Riomaggiore to je nojbardzij wysforkowane na połednie miasteczko Cinque Terre. Do polegniyntej kapka wyżyj Manaroli idzie z niego hyrsko Via dell’Amore (Sztreka Przocio). Po wyleziyniu z cuga we Riomaggiore niy bez cufal bydōm Wos witać modre łōdki rybiorskie (nōm sie zaro spōmniała Essaouira). Dyć bazōm tej mieścinki je hawyna, a ôd nij malućko, wciskajōnco sie we lōnd zatoka ôchytujōm krasiate chałpki.

We kożdej ze piyńciu nawiedzōnych dziedzinek uzdalimy se, że skupiymy sie na landszafcie i naturze, tōż wiynkszość czasu spyndzilimy przi kraju morza. Spōmniano Sztreka Przocio bōła już zawarto skirz rymōntu, tōż chned po wyleziyniu z cuga polyźlimy ku “cyntrum” miasteczka (kryńćcie w prawo). Srogim plusym Riomaggiore je to, że idzie se tamek połazić po szpicatym kraju wybrzyża (chocioż bodej niy cołkiym lygalnie). A dziwanie sie ze roztōmaitych placōw i srogości na szumny port, kery wyglōndo jak takie knap stōnie ôd wodnych taryfōw, to je naprowda szpas. Tamek tyż uwidzielimy nojwiyncyj atrakcyji naturalnych – niyznanych nōm przōzij zortōw ptokōw abo flancōw.

Po cykniyńciu tauzyna bildōw, ale sztyjc przed powrotym na banhof, ôstōńcie jeszcze nojmynij pōł godzinki na krōtki szpacyr strōmōm drōgōm głōwnōm Riomaggiore. Taki wander zezwolo spokopić, że te miyjsce to niy ma yno punkt turystyczny abo jaki skansyn, ale normalnie fōngujōnce miasteczko, ze swoimi geszeftami, kafyjami i aptykami, a bai… muralami! Na szpicu Riomaggiore ujzdrzycie zōmek, kery wieki tymu bōł fortecōm ôbrōnnōm.

Manarola

Drugim punktym zwiydzanio Cinque Terre bōła cudno Manarola. Prziwitała nas banhofym przilepiōnōm do morza i zezwōliła na poradziesiōnt metrōw szpacyru po hyrskij Via dell’Amore. Po praśniyńciu we szklanno szloga i cykniyńciu poru zdjynć, poszlimy nazod, coby przynś wydubanym we skale tunelym i cieszyć ślypia nastympnōm szumnōm dziedzinkōm.

Zaro z poczōntku wlyźlimy na taras, z kerego idzie podziwać sie na drōga ku wodzie, ôbstawiano z ôbu zajtōw żōłtopōmarańczowo-ziylōnymi chałpami, przi kerych stojōm zaparkowane łodzie. Podug uliczki treficie na pora szynkōw, a na jedyn punkt werci sie tamek dać richtich pozōr – na mały fynster po lewej, kaj za pora ojro idzie se sprowić tyta nafolowano smażōnymi ôwocami morza.

Po dōnściu ku krajowi ciśli my w prawo, coby ze cympla dziwać sie na niymożliwy landszaft. Bydziecie tamek kapka, bo ajnfach biyda tamstōnd wylyź. Dlo nos to bōła dobro przileżytość na drugi śniodani i trza pedzieć, że bai nojajnfachowszo sznita ze Manarolōm przed ślypiami smakuje szumnie. Z nafolowanymi basami wlyźlimy jeszcze do “cyntrum” miasta. Fryszny luft i furgajōnco bryza sprowiajōm, że i strōmo drōga ku miyjscowymu kościołowi św. Warzyńca je tako jakoś lekszo do szafniyncio. Z wiyrchu idzie kuknyć m.in. na masa pola, na kerym robiōm pomiyszkańcy. We tzw. “groppo”, niywielgim zestowie chałpōw nad Manarolōm, idzie posmakować i kupić tradycyjne produkty choby wina Cinque Terre abo Sciacchetrà.

Corniglia

Corniglia to je nojmyjszo wioska na terynie Cinque Terre. Postawiōno na znocznej srogości, tōż niy dziwcie sie jak przed Wami pokoże sie kole 380 schodōw do szafniyncio przed dōnściym do miasteczka. Ywyntualnie idzie siednyć do busika, kery weźnie Wos na wiyrch (1.5€), ale pozōr tukej – nasi czytelnicy niy sōm lebrami, ale wandrusami aktywnymi, tōż do busa zezwōlōmy wlyź yno tym, kerzi majōm jakeś rychtyczne niymoce! 😉

Trzeci punkt naszego byzuchu to przi ôkazji yno jedna z wiosek, kero niy ma postawiōno zaro przi kraju morza. Beztōż charakter Corniglie je inkszy jak we nawiydzōnych przōdzij Riomaggiore i Manaroli. Ciasne uliczki, ciynżko dostympne roztōmaite sztele i skukany kajś miyndzy nimi szynk ze szumnym espresso za 1€ to tajle, kere spamiyntalimy tamstōnd nojlepij. Pozaglōndać idzie tyż na ziylōne ōpuncyje i szpacyrujōnce kociki. Corniglia umi poasić sie tyż piyknym sztrandym Spiaggione i niywielgōm plażōm dlo sagoczy – Guvano.

Vernazza

Vernazza ludzie godajōm, że je nojmynij gryfno spostrzōd côłkij piōntki, ale nōm sie zdała fest zwiedowno. Bylimy tamek po prowdzie nojkrōcyj, ale to tamek uwidzielimy nojwiynkszo roztōmaitość. Jak staniecie przi kraju, to na zicher uwidzicie kościōłek św. Małgorzaty Antiochyńskij i udziwiajōnco wielo liczba… italijskich pomiyszkańcōw, kerzi niy sōm turystami. Tamek spotkalimy ich moc wiyncyj, jak we wszyjskich inkszych dziedzinkach do kupy.

Miasteczko sztyjc mo portowy charakter i je skuli tego nojbardzij naturalnym z cołkij piōntki. Beztōż, po nawiydzyniu chociożby takij Manaroli, może sie zdować, że Vernazza je ajnfach umazano (ale tak niy ma!). Żywot pomiyszkańcōw i byzuchy turystōw dziejōm sie przede wszyjskim na malućkim placu zaro przi wodzie, na kerym idzie posuchać melodyjnych italijskich rykōw, posmakować lodōw abo napić sie kafyju z blikiym na fiōnczōnce morze. A i jak uwidzicie zbyra we skole ôblepiōno zakozami – ôroz lyźcie do strzodka. 😉

Monterosso

Ôstatniōm sztelōm na naszej sztrece bōło Monterosso al Mare. Je nojstarsze i przi tymu nojsrogszym miastym Cinque Terre. Potajlowane je na dwa ciasnym tunelym. To tukej idzie trefić yntlich rychtyczny sztrand, zaro przi wyłażyniu z banhofu. Monterosso je na zicher nojpopularniyjszym postrzōd turystōw ze liguryjskij piōntki – skirz tego, że je regularnym kurortym wczasowym. Ôkrōm cudnego landszaftu je tamek tyż porzōmno baza hotelowo i restauracyjno. No i idzie sie yntlich potoplać w morzu!

We Monterosso werci sie poszpacyrować i podug wakacyjnej, spokojnej prōmynady, i po bardzij energetycznym cyntrum życio we miasteczku. Podziwejcie sie na miyszkańcōw Monterosso, sōm “rychtycznie italijscy” – larmujōm, wadzōm sie ô fusbal i zoziyrajōm za babami. Ta wioska je miszōngiym stawiyń starych, zabytkowych ze modernymi willami wczasowymi, skuli czego je tyż fest zwiedowno dlo wszyjskich ôbmiyłowanych we baukōnsztowych miksach.

Łażynie piechty po Cinque Terre

Bydzie bolało, tōż możnej nojlepij bydzie to zrobić ôroz – bez nasz byzuch wszyjskie sztreki dlo piechciorzy miyndzy wioskami Cinque Terre były pozawiyrane. Jak piszymy terozki tyn tekst, to fōngujōm yno dwie trasy. Wszyjskie inksze sōm rymōntowane, ale beztōż, że tako tam je ziymia, że to na samym kraju, że to Italijo, że pogoda… to jeszcze chnedka to zetrwo.

Jakbyście tak czytali inksze relacyje ze Cinque (yno po co? ;)) to ôkoże sie, że kożdy rok tauzyny ludkōw nawiydzajōm tyn regiōn niy skuli krasiatych chałpek choby my, yno skuli sztrekōw dlo piechciorzy. Bezmaś to je superowy sposōb na aktywne folowanie bateryji. Dufōmy, chocioż my by nikyj niy popuścili pozaglōndanio z bliska na piynć dziedzinek. Bai keby to bōła już naszo keroś rajza do tego miyjsca.

Głōwnōm sztrekōm we Cinque Terre, kero nojkrōcyj kupluje wszyjskie piynć miasteczek, je tzw. Lazurowo Sztreka. Poskłodano je ze:

  • Riomaggiore-Manarola (20min, 0.9km), Sztreka Przocio, Via dell’Amore: Nojkrōtszo, nojlekszo i bezmaś nojpiykniyjszo. Idzie sie przi gōrach, je tamek fol landszaftowych szteli i masa kłōdek ze mianami ôbmiyłowanych. Terozki ôdewrzite je yno poradziesiōnt metrōw sztreki. Planowane ôtwarcie cołkij trasy: kwiyciyń 2019.
  • Manarola-Corniglia (1h, 2km): Kapka ciynższo, ale yno kapka. Tyż zaro przi morzu. Planowane ôdewrzicie: pōłek 2018 roku.
  • Corniglia-Vernazza (1.5h, 3km): Nastympno fest fajno sztreka, ale mōmyntami strōmo. Dowo blik na panorama Cinque Terre i na ôsada San Bernardino. Ôdewrzito!
  • Vernazza-Monterosso (1.5h, 3km): Gryfno, chocioż bezmaś dlo niykerych mynczōnco. Dolsze miasta pokazujōm sie z daleko po leku, skuli czego efekt wandrowania tamek je jeszcze lepszy. Sztreka ôtwarto.

Aktualne informacyje na tymat sztrekōw miyndzy Riomaggiore, Manarolą, Corniglią, Vernazzą i Monterosso znojdziecie na zajcie www.incinqueterre.com/pl. Kōniecznie wejrzijcie przed rajzōm eli sztreka, kerōm chcecie iś, je na zicher ôdewrzito!

Cinque Terre naprowda werci sie nawiydzić. Dlo aktywnego dychniyncio, cudnego landszaftu abo knipsowanio krasiatych bildōw. Piynć piyknych miasteczek na pewno Wos niy ôszydzi.

Podoboł Ci sie tyn tekst?
Ôstow “przajka” i kōmyntorz pod tym postem i ciepnij go dalij!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności