Weekynd na Malcie – praktyczno ôprowodzka

przez bele kaj

Byzuchowanie Malty, choby yno weekyndowe, sztyjc uznowane je za wyjazd kajś z cōuny śnikōw, za rajza fest drogo a ciynżko we ôrganizacyji. Skirz tego tyn land je sztyjc mału znany postrzōd ludkōw naôbkoło nos. Fest żol, bo Malta – chocioż myjszo jak Krakōw – je islōm cudnōm, zwiedownōm a z masōm roztōmaitości, kero naprowda werci sie nawiydzić.

Weekynd na Malcie we tajymnicy

Ôrganizyrowanie naszej weekyndowej wycieczki na Malta lekie niy bōło. Niy yno dugo musielimy sie kryć z tym, że tako rajza planujymy, ale jeszcze trza sie bōło nacyganić a pochytać urlop dlo ôjcōw tak, coby ôni sie niy skapli. Wszyjsko skuli tego, że familijne wczasy na Malcie to bōł gyszynk dlo ôjcōw, kery mieli ôd nos dostać na naszym weselu. Tak my se wynokwili, że po dugich tydniach rychtōnku, fajnie bydzie se społym dychnyć we maltańskij klarze. A krōm tajymnic nic wiyncyj ciynżkigo przi ôrganizyrowaniu tej rajzy niy bōło, tōż chcymy Wōm pokozać, jako se to po leku wszyjsko pochytać, coby mieć udane pora dni fraj. Tōnie fligry treficie, baza hotelowo tyż je zocno, tōż trza już yno wziōnś w dyrby reszta ferajny a wczasy bydōm cudne 😉.

Tōnie loty na Malta

Chocioż Malta je nojbardzij na połednie wyciepanym krajiczkiym Europy, to łacne linie rajzujōm tamek doś czynsto. Ôbie – Wizzair a Ryanair majōm we swojij fligrowej necy porynczne kuplōngi z maltańskōm flughawynōm. Niy szrajbnymy wiela udalimy na farkarty (przeca to bōł gyszynk), ale mogymy pedzieć, że jak treficie przileżytość za 200zł w ôbie zajty, to idzie to śmiało brać. My fest chcieli wylecieć we piōntkowe popołednie a być nazod w pyndziałek, tōż skuplowalimy ta familijno rajza ze zwiydzaniym Poznanio (to bōł nasz piyrszy byzuch tamek!).

Z lufthawyny w tajli Luqa dostōniecie sie do kożdej szteli na isli kōmunikacyjōm publicznōm (roztōmaite ôpcyje farkartowe ôd 2€ za bilet dwagodzinowy, do 21€ za tydniowy – wiyncyj info) abo taryfōw firmy eCabs – majōm klarowne prawidła a akuratne cyny, a kere idzie przōdzij pozoziyrać na www.ecabs.com.mt, coby niy mieć ôstudy (jak sie to czynsto trefio przi “klasycznych” taryfiorzach).

Spanie na Malcie – Airbnb, Booking abo prywatne izby?

Masa roztōmaitych cyn, sztandardōw a lokalizacyji noclegōw na Malcie je echt srogo. ZNojdziecie tamek i izby jak za starej piyrwy, jak i moderne hotele abo luksusowe apartamynty. Jak zawdy rekōmandujymy Airbnb, a już blank jak rajzujecie – choby my – we wiynkszej ferajnie. Dziynki cołkimu pōmiyszkaniu dlo Wos bydziecie sie umieli poczuć zwōlnie a fajnie dychnyć. Chocioż co ciekawe, my nasz apartamynt buchowali w tym przipodku bez… booking.com a sōm my fest zadowolyni.

Kaj sznupać za sztelōm na Malcie? Jak planujecie se weekyndowe zwiydzanie, to nojlepij kajś kole Valletty – Pieta, Sliema a Floriana to bydōm bodej nojlepsze teryny jak przirōwnocie se sztele do cyn. Gryfne bydōm tyż Gżira, Isla abo Birgu. Jak wybiyrocie sie do tego zocnego landu na dużyj, to werci sie zainteresować “bardzij kurortowōm” Bugibbōm abo i kapka tōńszym Gozo. Wiela kosztuje nynanie na Malcie? Rōżnice sōm epne, ale za dobry sztandard przi cołkim pōmiyszkaniu trza udać kole 15-20€ za łep za nocka. Toć, co lepszo lokalizacyjo a wyposażynie, to ku tymu srogsze cyny.

Mutrze a fatrowi ôd Julie tak sie na Malcie podobało, że we wrześniu cisnōm tamek zaś. Jako że pōmogalimy im znojś pasowne spanie, trefilimy tyż pora ôfertōw na Facebooku abo takich, kere doszły ku nōm ôd jednego kamrata do drugigo – przi takich dejcie se pozōr. U nos jedna ôgłoszka magicznie przemiyniła sie z 70€ do przeszło 80€ za nocka, jak yno właścicielka spokopiła, że richtich mogymy być zainteresowani. 😉

Zwiydzanie Malty

Nasz czos na isli bōł fest ôgraniczōny, beztōż uzdalimy se, że bydymy wandrować tyngo a że szafnymy i gryfny baukōnszt Valletty, Mdiny i Rabatu, i naturalny powob landu we formie Klifōw Dingli a hyrskij Modrej Groty. Hyc tropił, tōż staralimy sie czynsto chłōdzić ôrganizmy – robilimy pauzy na kupowanie pamiōntek, stowalimy na szumne jodło abo napowki choby biyr a winko. Tak wyônaczylimy se perfekt weekynd na Malcie – kożdy znod cosik dlo sia, wyużylimy tyn czos na maksa a dychlimy se po rychtōnku do żyniaczki.

Pociście naszōm sztrekōm, poprowcie pora felerōw, kere nōm sie przitrefiły, a na zicher bydziecie mieli szpas a chutnie zajedziecie na Malta zaś przi nastympnej przileżytości.

Valletta – stolica Malty

Stolica Malty już przi piyrszym trefie je tako, że idzie przepōmnieć jynzyka w gymbie. Niy ma sie co dziwować, tyn zespōł miyjski je jednym z nojbardzij zagynszczōnych regiōnōw zabytkowych na świecie. Gryfne maltańskie sawiynia to je cosik, czego nie uwidzicie nikaj indzij. Ku ymu woda wszyndzi naôbkoło, cudne zygrōdki a to, że Valletta je nojbardzij nafolowanōm klarōm sztelōm w Europie – to wszyjsko do kupy sprawio, że ôbmiyłujecie sie we stolicy Malty ôd piyrszego bliku.

Kościoły, zōmki, zygrody a inksze atrakcyje Valletty? Werci sie szrajbnyć ô nich ôsobny tekst. Beztōż poczytocie ô nich wiyncyj już chned, w naszym nastympnym poście.

Klify Dingli – maltański cud natury

Ôbtoczōno ze wszyjskich zajtōw wodōm Malta umi tyż dać zachwycynie naturalnym landszaftym. My se uzdali byzuchować Klify Dingli – nojsrogszy punkt archipelagu maltańskigo. Tōż idzie pedzieć, że bez jedyn weekynd szaflimy i szpacyr po stolicy Malty, i łażynie po ôd nij nojepniyjszych gōrach. W poru miyjscach klify majōm przeszło 250 metrów srogości!

Rabat i Mdina – perfekt pora

Dwa maltańskie miasteczka polegniynte w zachodnij tajli Malty – Rabat i Mdina – bodej zawdy byzuchuje sie “w zestawie”. A to beztōż, że za starej piyrwy Rabat bōł tak po prowdzie przedmiyściami cyntralnej Mdiny, kero bōła stolicōm landu. Ôbtoczōno murami, ô jasnobrōnotnej farbie, polegniynto na gōrce Mdina robi superowe wrażynie. Mianowano je “cichym miastym”, ale na isto niy ma miastym cniwym. W kuplōngu z gryfnymi zabytkami Rabatu je zestawym szteli, w kerych chce sie ôstoć cołki dziyń.

W Mdinie nawiydźcie kościoły, kapliczki a zōmek, a jak bydziecie łazić kole miodowych stawiyń, to spōmnijcie se, że byzuchujecie gynau syrialowe King’s Landing z “Gry ô Trōn”.

Modro Grota – malućki ferzager

Hyrskie Blue Grotto to je bodej yno jedyn niy za fest udany punkt naszego wyjazdu na Malta. Chcielimy zebrać ôjcōw na rajza łōdkōm, przi kerej idzie sie podziwać na roztōmaite formy skolne ô roztōmaitych farbach. Żol, ale skuli tego, że my sōm czasym takie rajzowe boroki, ôstatnie łōdki cisły na woda ô 17:00, a my na miyjsce przijechali jakeś dwadziścia minut za niyskoro. Chocioż jak my poczytali kōmyntorze na inkszych blogach rajzowych – wiela my niy stracili. W sezōnie to już wcale musicie sie pasownie nasztelować na tako wycieczka – płaci sie 8€, a rejsik trwie kole 20 minut. Kebyście niy szafli, to rekōmandujymy potōnkanie sie w zatoczce zaro kole szteli, w kerej kupuje sie farkarty, je to fest popularny plac postrzōd miyjscowych. Woda cudno, a krasiate łōdki społym z klifami robiōm richtich gryfny landszaft.

Malta w 5 minut – film

Narychtowalimy dlo Wos film ô Malcie. Krōtki, ale taki, kery zezwolo podziwać sie na wszyjskie zwiedowne punkty, kere my byzuchowali. Kōniecznie szrajbnijcie w kōmyntorzu eli mocie w zocy tako forma relacyji!

Rychtujcie byzuch na Malcie!

Możnej yno sie nōm zdo, ale jak sami poczytalimy kapka ô Malcie a podziwali sie na farebne bildy, to aż sie nōm zachciało buchować loty a ciś w rajza. Tyż tak mocie? My na zicher wybierymy sie tamek zajś! Dlo baukōnsztu, plażōw, landszaftōw a szumnego jodła, ô kerym wcale my nie przepōmnieli – ô maltański szpecjałach poczytać umicie tukej.


Mosz w zocy Malta? Podobała Ci sie naszo relacyjo? Chcesz cosik dociepać?
Zagodej do nos w kōmyntorzu na Facebooku!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności