Halloween – czamu mie to niy gorszy?

przez Mateusz Sebastian
Halloween, Manhattan, Nowy Jork, USA - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Lubiymy tradycyje i fajery. Nojlepij te swoje. Beztōż fajrujymy greckie andrzejki, rzymskie walyntynki i słowiōńskigo śmiyrgusta. Ale halloween? Niy no, co to to niy.

Masa ludzi sie gorszy, jak yno ô halloween słyszy. “Na co to?”, “mōmy swoje świynta!”, “raus ze pogōńskim pierōństwym!” – to je yno pora bajszpili tego, co ludzie godajōm ôd poru lot na kōniec paździyrnika.

Jo patrza na halloween bez to, jako to wyglōndo we Ameryce. W USA, kaj napoczło sie fajrować tyn dziyń tak richtich fest, to je ajnfach szpas. Na nowojorsko parada, na kero mielimy przileżytość sie podziwać pora lot do zadku, prziłażōm setki tysiyncy ludkōw. Lezōm czynsto porami i trzimiōm sie przi tymu za rynce, a czasym prziłażōm i cołkimi familijami. Toć, je tam fol bebokōw: sztrzigi, zombie, połednice. Sōm heksy i zakrwowiōne kaspry. Ale sōm tyż miniōnki, żōłwie ninja i Batman. Hitym podzimia 2014 bōł Pikachu.

Przajymy przeblykaniu sie. Kukaniu sie za farebnōm maskōm, kero dowo anōnimowość i zezwolo pobłoznować tak, jak niy śmiymy na beztydziyń we roboczym ancugu. Wiela mōmy bez rok takich przileżytości ku szpasowi? Ku ôblyczyniu jakiś cyrkuśnych łachōw? Jedna – na sylwestra? Abo ze dwie, możnej trzi? Za moc utrop i powogi mōmy wele nos kożdy dziyń. Tōż czamu by sie niy trefić ze kamratami, potańcować, pośmioć, dać se kapka folgi roz za świynty czos?

Ci, kerych halloween fest gorszy, godajōm czynsto, że nojgorsze przi tym fajerze je ôd niego “niybezpieczne, satanistyczne pochodzynie”. Tōż prowda je tako, że tradycyjo halloweenowo przilazła do skōmercjalizowanej Ameryki ze Irlandyji, a wziyn sie ze tradycyji celtyckich. Tōż mo pogōńskie pochodzynie, ja? Toć, gynau tak samo jak spōmniane już andrzejki abo niyôdłōnczno tajla nojsrogszego chrześcijańskigo fajeru – śmigus-dyngus. Terozki halloween to je ajnfach epny bal przeblykańcōw.

Sōm żech niy ma fanym bebokōw, a nojbardzij ôkropicznym horrorym, na jaki umia wejrzeć je “Stranger Things”, kery ze horrorami ani niy mo nic spōlnego. Ale niy ôto sie tukej rozchodzi. Ajnfach niy śmiymy być hipokrytami i dować se pedzieć, że dzisiej kōniecznie trza sie przeblyc abo że maski na gymba ôblyc w żodnym razie niy śmiymy. Trzimejmy sie prawideł, nojlepij tych swoich – jak mi sie zdo, że stowianie se bani na łepie je gupie, to tego niy robia, a jak mi sie uzdo, że paradne łażynie we klamotach choby Hulk je super fajne, to właża we zielōny kostium i skocza jak muzyka gro. Niy ôbszeredzejmy fajrujōncych dzisiej modych i niy spoziyrejmy jutro szpetnie na ôjcōw ôd bajtli, kere pod wieczōr stowały do zdjynć we ôblyczkach morōw i strzigōw.

Fest mōm w zocy, jak fto niy siedzi i wajo, yno sznupie za idyjami i inkszymi ôpcyjami. Modzi chcōm fajrować, ôd nich “fajno, amerykańsko imprezka” przidzie chned, a nōm sie sztyjc te halloween niy podobo? Pedzieć “niy” niy starczy. Beztōż fest jeżech rod, jak pokazujōm sie fajery, kere sōm takim ôdpedzyniym na te maskaradowe zapotrzebowanie. Kuknijcie, to sōm naprowda mega idyje, a z kożdym rokiym welunek je coroz szyrszy. Dzisiej srogōm popularnościōm pochwolić sie umiōm np. zabawy choby “Holy Wins – Świynty Wygrywo”, bez czos kerych cołko ferajna przeblyko sie za ôblubiōnych świyntych.

Jako Ślōnzoki sōm my z natury kōnserwatywni. Na świot ôtwiyrōmy sie pōmału, na przichwolynie nowościōm trza nōm kapka wiyncyj czasu. I tak se myśla, że to w żodyn roz niy ma złe, ale czynsto biere sie ajnfach z naszego niyzdecydowanio. Bo sami już niy umiymy spokopić, eli cosik nowego je dobre, eli szpetne. A to zaś biere sie przede wszyjskim ze szumu medialnego naôbkoło nos i godki ôd tych, kerzi ryczōm do nos ze dwōch blank inkszych krajōw. Miyjmy swōj pōmyślunek, ôbiyrejmy zgodliwie ze sumiyniym, niy godejmy za gibko szpetnie ô inkszych.

A jutro rekōmanduja byzuch na cmyntorzu i chnedka skupiynio przi grobach. Spamiyntejmy, że dziyń, w kerym dziwie sie na ôd kogoś klamoty, to je ôstatni dziyń paździyrnika, a niy piyrszy listopada. 😉


Chcesz cosik pedzieć? Skōmyntuj tekst na Facebooku!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności