Zurychu mōj drogi (zwiydzanie Szwajcaryji po tōniu)

przez Mateusz Sebastian
Zurych, Szwajcaria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Zaczym napocznymy spōlne zwiydzanie Zurychu, zaczm wytuplikuja Wōm na co wejrzeć we nojwiynkszym mieście Szwajcaryji, jakie sōm atrakcje fraj i jako niy udać wszyjskich pijyndzy we tym szumnym miyjscu, chciołbych Wōm pedzieć, jako ku tej rajzie w ogōle prziszło. Dwa krōtkie akapity i zaro przyndymy do alternatywnego, rozwożnego i fest zwiedownego byzuchu we Zurychu.

Zurych – idyjo na weekynd

Miesiōnc, kery nojlepij spōminōm z przeszło rocznego pōmiyzkiwanio we Mōnachium, je maj. W maju Niymce sie za fest niy nagrujōm. Bez cołki miesiōnc – okrōm sobōt i nidziel – do kupy mielimy 6 dni fraj. Niy było inkszej ôpcyji, musiołech sie wybrać w jako krōtko rajza. Wciepołech na Couchsurfing magiczny tekst, kery po angielsku mianuje sie “open request”. To je taki antrag do cołkigo miasta, a niy do kōnkretnego czowieka. Wszyjscy gospodorze, kerzi włażōm na swoje kōnta na CS, widzōm wtedy, że szukōmy szteli do spania i/abo kogo, kto pōdzie z nami na kafyj abo ôbiod. Mynij roboty jak ze szkryflaniym ôsobistych antragōw, ale tyż dużo myjsze szanse na to, że znojdzie sie hosta. A takigo, co nōm spasuje, to już blank biyda (na Couchsurfingu je trocha ludzi, kerym sie ta zajta miyrwi ze placym do zolyt).

Szrajbnył żech pora zdań ô mojich planach pōmiyszkańcōm Innsbrucka i Salzburga we Austryji i Zurychu i Gynewy we Szwajcaryji. Cufal sie mie trzimie – w 24 godziny dostołech ajnladōnek z kożdego miasta. Tōż wejrzołech jeszcze roz do kalyndorza, na farplan FlixBusa i yntlich kupiłech farkarty na rajza do nojwiynkszego miasta we landzie Szwajcokōw. Pōdźcie, pokoża Wōm kōnsek Zurychu.

Eli zwiydzanie Zurychu richtich je takie drogie?

Niy lubia napoczynać tekstōw ôd pijyndzy, ale skuli tej rajzy skapowołech, że szwajcarskie cyny to niy ma żodno powiarka, yno trocha podkolorowano prowda. Podstawowe utroty miały fest wieli wpływ na mōj byzuch i jodłospis. Beztōż myśla, że takie pokozanie Wōm na gibko tyj ekōnomicznej zajty je wożne. Pod spodkiym pora bajszpili. Spamiyntejcie, że tera jedyn frank (1 CHF) to sōm sztyry złotki (4 PLN). Chocioż to już bodej wiycie, dyć tela sie godo ôstatnio ô borgach w tych pijōndzach… 😉

Idyja je tako – jadymy wejrzeć na Zurych bez wiynkszego rychtunku i chcymy tam posiedzieć yno bez jedne popołednie. Fest niy szporujymy, ale tyż niy udowōmy wiyncyj jak trza. Głōd? Nojtōńszy na mieście bydzie kebab – ôd 10 CHF. Po tym wybitnym tureckim maszkecie idymy zagosić durst zimnym piwym za sześcioka i ździebko sie pobudzić italijskim espresso za szwōrka. Po tym ôbiedzie za 80 złotkōw cisnymy po chińskie magnesy po 5 CHF i szwajcarskie zwōnki ôd 7 CHF. Fani fusbalu podjyżdżajōm bankōm za 2 CHF pod muzyum FIFA, dowajōm 18 CHF za ajntryt, dziwajōm sie na puchar majstrōw i idōm na lody (3 CHF za gołka). Na wieczōr, już na spokojnie, pizza i cola w zestowie za 15 CHF. Tōż mōmy tak: jedne popołednie, dwa ajntopfy i pora droboczyn dlo kamratōw. 280 PLN niy nasze.

Idzie zwiydzać Zurych ekōnōmicznie?

Dobre, wszyjsko co żech szrajbnył na wiyrchu, to yno tako informacyjo, cobyście niy byli w szoku jak yno wyleziecie z auta abo cuga. Toć, Zurych idzie zoboczyć łacnij. Trza yno wiedzieć kaj, co i jak. I skirz tego je tyn post.

Nojepniyjsze miasto we Szwajcaryji to idyalno idyja na weekynd. Jedyn dziyń to bydzie za mało, a po tydniu już sie bydzie mierzło. Jo se tak myśla, że te miasto to je taki mynij spresowany i bardzij kamyralny Amsterdam. No i je mynij fajerōw, a wiyncyj piyknego baukōnsztu. Ale mōno to mie sie yno tak zdo, skirz tych wszyjskich brikōw i rzyk.

Gościna gynau ze supermarketu – kaj pomaszkecić we Zurychu

Jak już tak rozprowiōmy ô pijōndzach i rzykach – Szwajcoki, chocioż mało niy zarobiajōm, tyż se uznowajōm, że cyny futru sōm u nich ze kosmosu. Beztōż te miglance rychtujōm se maszkety w dōma abo kupujōm cosik fertich we marketach (nojbardzij znane sōm Coop i Migros, kere treficie co pora metrōw). A kaj Zuryszokōm (wypokopiłech te słowo skuli tego tekstu) smakuje nojlepij? Na kraju Limmatu i Sihl, toć. Pauza ôbiodowo wyglōndo tamek tak:

Nojsrogsze atrakcyje Zurychu podug ôprowodzoczy

Sztampowymi atrakcyjami miasta sōm kościoły – Fraumünster z witrażami Marca ChagallaGrossmünster z wiyżōm, z kerej idzie wejrzeć na miasto ze przeszło sześdziesiynciu metrōw. „Stare miasto” godo sie tamek na teryny po ôbu zajtach Limmatu, ôd kościołōw aż ku mostowi, kery sie mianuje Bahnhofbrücke. Takie blank cyntrum to jeszcze park Lindenhof na gōrce, drōgi z geszeftami i restauracyjami we wschodnij tajli miasta i Bahnhofstrasse na zachōd ôd rzyki.

Jezioro Zuryskie

Jezioro Zuryskie ciōngnie ku sia wszyjskich, jednako turystōw, co i lokalsōw, modych i starych, baby i chopōw. Tulmy dziynnie tōnkajōm sie, alajōm, szpacyrujōm, maszkecōm, śpiywajōm, kurzōm, locōm i cykajōm bildy. Niy dziwota, że te jeziorko je w rankingu TripAdvisora na piyrszym placu w mieście!

Co w Zurychu je superowe?

Piwko ze rechtōrami

Werci sie zrobić se szpacyr na wiyrch, ku stawiyniōm ôd fest dobrych szwajcarskich uczelni – politechniki ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) i uniwersytetu UZ (Universität Zürich). Idzie uwidzieć jako sie tam sztudiyruje, ponapować sie landszaftym i… prziszporować. Ja, sztudynckie mynsy to nojlepszo sztela, do kerej idzie trefić w Zurychu jak sie mo głōd. Wszyjsko tam je ô pōłek tōńsze jak kaj indzij. Tyko sie to tyż biyru, kafyju i lukrecyji. A i bezmaś dziynnie rozdowajōm tamek cosik za fraj! Jo trefiłech na mini-kany z cydrym 🙂 (i we Szwajcaryji, i we Nimcach idzie sie napić piwka abo piynciu abo inkszego “lekigo alkoholu” na uczelni).

Postindustryjalny Zürich-Nord

Poindustryjalno dziylnica Zürich-Nord to ni ma sztela dlo kożdego. Jo przaja takim placōm – szynki i geszefty postawiōne ze kōntynerōw abo wmurowane we ôbłōnki starego akwyduktu. Ku tymu yno lokalni sklepiorze i producynci, zero sieciōwek i… wieczerzo za free. Ja, moi couchsurfingowi gospodorze niyświadōmie wziyni mie na ôtwarty banket. Bratkartofle, kyjza ôd cigli z gymizami, grillowany kokotek i zimne prosecco abo brōnotno flaszeczka ze zuryskigo browaru. Muzyka, feeest wyluzowani ludzie i ôdewrzynie fajnej wystawy. Zaś, kery to już roz – werci sie wylyź z chałpy.

Baza FIFA i Hotel Dolder Grand w Zurychu

Z muzeum FIFA dołech se yntlich pokōj. Gyn szpyndlikorza wygroł. Ale poszlimy se z Igorym (moim gospodorzym) do wschodnij tajli miasta, coby wejrzeć chocioż na baza nojbardzij znōmej skupiny szportowej na świecie. Co my znojdli? Pora szpilplacōw ze wysztiglowanōm trowōm, masa zielōnego i paradny budōnek na strzodku. Igor – baumajster – padoł, że stawiynie je richtich gyszpant zaprojektowane i że idzie w nim znojś fol ylymyntōw, kere sie rzodko widzi. Jo sie na baukōnszcie za bardzo niy znōm, ale richtich hyrskie to majōm. Marmury, granity, czorno skōra i masa placu. Wszyjsko z klasōm, bez kiczu. Stanyłech se na chwila przi balach – wystawiōne tam majōm wszyjskie, kerymi sie grało na Miszczostwach Świota. W strzodku moja nojrodszo – Fevernova z 2002 (pamiyntocie fojerowe szusy?).

No a Hotel Dolder Grand niy ma fōrt, tōż we wercie zōnś wejrzeć kaj przi zuryskich trefach nynajōm Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho abo Pep Guardiola. Przi hotelu je fest oryginalno rzeźba, taki richtich kōnsek “teroźnigo kōnsztu”. Żol, ale bildu tukej wciepać niy śmia, niy wypado…

Na co żech niy wejrzoł w Zurychu?

Niczego mi niy ma żol. Ale kapka mi chybiło pokosztowanio takich naprowda szwajcarskich maszketōw, ô kerych żech fol czytoł w autobusie. RöstiFondueRaclette muszōm doczkać na nastympny byzuch. Znōme Luxemburgerli, Truffe du Jour oraz Grand Cru Sauvage w jeszcze znōmszym Sprüngli tyż. No ale nic, bydzie na nastympny roz 😉

To jako z tymi cynami?

Trocha żech Wos wylynkoł tymi frankami z poczōntku, pra? Tak naprowda, to niy ma z tym tak źle, ale jak kery chce pojeś w dobrych restauracyjach i spać we gryfnych hotelach, to ruby portōmel mu sie zdo. Pora knifōw ôdy mie, jako podziwać sie na piykne miasto i niy udać wszyjskigo, co sie mo:

Pora doradōw jako łacnie pozwiydzać Zurych

Rozmiyń pijōndze przed rajzōm

Niy znodłech żodnego synsownego kantōru, tōż wymiyniłech yno pora ojro na banie (kaj ôbszkubali mie z kożdego kotloka). Kaj sie yno dało, buliłech abo kartōm, abo w ojro. Nojlepij jak se kupicie jeszcze w dōma gynau tela frankōw, wiela chcecie udać. Yno niy gupnijcie, niy zwōlcie frankōm popsuć se rajzy.

Couchsurfing nojlepszy – spanie we Szwajcaryji

Jak niy rajzujecie do Szwajcaryji cołkōm familijōm, to bulynie za łōżko i dach nad łepōm to je we Zurychu… utrota, kerej być niy musi. Jo miołech pierōnowy cufal, że trefiłech na Agnieszka i drugo Agnieszka z Igorym. Wy tyż tak umicie, yno cufalowi trza pōmogać – nojlepij ôdpicowanym antragiym na Couchsurfingu. We wiynkszych ferajnach wejrzijcie na Airbnb – tyż niy ma źle.

Chlyb – żymły 1:0 – ôbiod przi rzyce w Zurychu

Dobre, terozki bydzie aż cwibla ze sztrzewikō wylazowała (abo jako sie to godo?). Z poczōntku zdało mi sie to śmiyszne, ale… żymła kosztuje we zuryskim supermarkecie kole 1 CHF. Chlyb – tyż. Spoko, to niy ma taki epny pecynek jaki my znōmy. Tyż bych sie czuł jak gupielok z pōłmetrowōm “sznitkōm” w rynce abo taszy. Chlyb we Szwajcaryji to je bardzij taki knif, coby mieć trzi żymły w cynie jednyj 😉 Ku tymu dobro szwajcarsko kyjza i ôbiod przi rzyce bydzie wiyncyj jak fajny.

Ciotka sie z ujkiym magnesym potajluje – pamiōntki w Zurychu

Magnesōw, szkartek i zwōnkōw kupcie yno tela, wiela richtich Wōm trza. Sōm prziwoża z kożdego nowego miyjsca bele co, ale w Zurychu we wercie je dwa razy pomedykować przi kożdyj pierdōłce. Trocha to gupie, ale pōła pamiōntek i tak je chińsko i idzie je znojś w internecie za 10x mynij… Tōż moja dorada (ździebko na schwol tymu postowi): dociepcie pora kotlokōw i kupcie cosik drogszego, ale wyônaczōnego na miyjscu. Abo prziwiyźcie maszkety! Bai nojtōńszo szwajcarsko szekulada je szumno.

Koła fraj – nojlepszy transport w Zurychu

Mega plus Zurychu – pożyczalnie kōł za fraj. Smolcie autobusy i banki i weźcie se koło na cołki dziyń za 0 CHF. Starczy mieć yno paszport abo auswajs i 20 CHF/EUR kaucyji, kero dostowocie nazod przi zdowaniu koła. Jak mocie cufal, to kajś wele pożyczalni treficie abcybilder “Jeżeś ruby, szpetny i biydny? Bydź yno szpetny!” – esyncyjo zuryskich kōł za fraj.

Smol ajntryty

Niy musicie łazić po atrakcyjach, ô kerych keryś Wōm powiy, że “trza tam być” abo takich, kere uwidzieliście w jakim cajtōngu. Serio. Jo mōm lekcyj, bo muzyjōm i podanym sztelōm za fest niy przaja, tōż ôsmoliłech je wszyjskie. Płaciłech yno za wiyża we Grossmünster, ale sztudyncki ajntryt bōł za 2 CHF, tōż aż żol niy wlyź 😉

Zurych, Szwajcaria - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Tōnie zwiydzanie? Zurych czeko!

Poplanujcie se noleżycie rajza, kuknijcie na mapki i pomedykujcie, co mocie w zocy. Na co chcecie pozaglōndać i kaj wlyź. Jak spamiyntocie pora doradōw i fajnie sie nasztelujecie na byzuch w Zurychu, to bydziecie mieli naprowda cudno rajza. Bydzie superowo!


Byliście w Zurychu? Podobo sie Wōm idyjo na byzuch we Szwajcaryji po tōniu?
Czekōmy na Wasze kōmyntorze!

 

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności