Spōminki z USA #1: poleciołech za dziouchōm do Ameryki

przez Mateusz Sebastian
Spōminki z USA, Nowy Jork - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Poleciołech za dziouchōm do Ameryki. I to bōła nojlepszo decyzyjo we mojim modym żywobyciu.

Julia umiyniła se, że bydzie bez rok au-pair w Nowym Jorku. Powachuje bajtli, pouczy sie angielskij godki, wejrzi z bliska na amerykōńsko kultōra i kuknie eli to, co pokazujōm na filmach, to je recht. Tōż jak żech yno skōńczył sztudia, to spakowołech rugzak i poleciołech za niōm.

Tekst, kery terozki czytocie, to bōła piyrszo tajla mojigo spamiyntnika z rajzy po USA. Skirz tego wtynczos blog bele kaj sie pokozoł i skirz fōnguje do dzisiej. Mynij bydzie tukej praktycznych doradōw abo cudnych bildōw, ale bydzie masa ymocyji, szczyrości i ôdewrzicio. Licza, że takie “oldchoolowe” spōminki bydziecie radzi czytać, bo w raji czeko już pora nastympnych ôdcinkōw.

Na poczōntku tego bloga szkryflołech ô wszyjskim, co mi sie we Ameryce przitrefiyło i ô wszyjskim, co uwidziołech. Coby mutra sie niy starała, że niy mōm co jeś i coby fater sie niy bōł, że niy umia sie dogodać abo że łaża niypoczosany. Ōmy tyż były wtynczos o mie spokojniyjsze, chocioż godały, że na tym maśle ôrzechowym a hamburgerach to abo wartko spuchna, abo sie z głodu przewrōca… 😉

“Spōminki z USA” bydōm wciepowane tukej gynau takie, jakie były z poczōntku, bez zamiynianio zdań i bez żodnego nowego kōmyntorza (chocioż niykere zdania zdowajōm mi sie tera naprowda gupie). Ale wciepuja to bez gańby, bo przeczytołech je jeszcze roz i pedziołech se, że gynau tak widziołech wtynczos Nowy Jork i gynau taki bōłech wtynczos jo – ciekawy nowego, uradowany rajzōm. I kapka najiwny a niyôdpowiedzialny ku tymu.

Nowy Jork to bōła na isto – i ôd Julie, i moja – nojlepszo przigoda we żywobyciu. Chocioż we USA bōło czasym fest ciynżko, bo daleko ôd chałpy i z poczōntku bez żodnego kamrata na miyjscu, to tych spōminkōw a szprymōw, niy zebiere nōm już żodyn. Tamta rajza zwyrtła nasze żywoty do gōry nogami. I trza se tera ôfyn pedzieć, że mielimy wtynczos richtich pierōńsko ôpowoga, kerej terozki by my już możnej tela w siebie niy znodli.

Do dzisiej dziynkuja Pōnbōczkowi, że trefiyła sie przileżytość, coby Julia ôstała au-pair. I dziynkuja, że roz mōj kamrat ze spōlnej izby pedzioł „Ej Matis, chciołeś farkarty do USA, pra? Bo gynau sōm po 700zł w ôbie zajty…”.

NTC (Nastympno tajla chned)


Mosz w zocy moje spōminki z USA po ślōnsku?
🗽 Dej znać – szrajbnij kōmyntorz! 🗽

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności