Ślōnsko interneca bez gańby

przez bele kaj
Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

We internecy siedzymy czasym wiyncyj jak we normalnym, rychtycznym świecie. We internecy robiymy, rozprowiōmy, wadzymy sie i chwolymy. We internecy żyjymy. I eli sie nōm to podobo, eli niy, to interneca je terozki fest wożnōm tajlōm bodej kożdego żywota.

Ślōnsko godka niy śmi zymrzić

Chcymy, coby nasza ôbmiyłowano ślōnsko godka nikyj niy zymrziła. Ale niy bydzie to możliwe, jak naszo erbowizna niy bydzie przelazowała na nastympne pokolynia. Ślōnsko godka niy śmi ôstoć yno starym, archaicznym jynzykiym starek i starzikōw. Muszymy umieć po ślōnsku i godać, i szkryflać. Ślōnsko godka musi być we internecy, we roztōmaitych formach – do poczytanio, do posuchanio i do pozaglōndanio.

Skuli chynci wkludzynio ślōnskij godki do modernego świata napoczlimy szrajbowanie na tym blogu. To skirz staranio ô Ślōnsk naszo zajta fōnguje sztyjc ôd przeszło trzech lot. I fest my sōm radzi, że we ślōnskij internecy je nos coroz wiyncyj. Że sōm ludzie, kerym sie chce i kerzy dlo Ślōnska haratajōm online porzōmnie, bez gańby, niy bele jak. Skirz tego narychtowalimy dlo Wos lista. Poznejcie zajty, fanpejdże i kanały z widyjami, na kerych noleżycie prōmuje sie nasz hajmat i godka – modernie, fajnie, na dobrym poziōmie.

Ślōnskie ônaczynie online

Wszyjscy, kerzi ônaczōm online cosik gryfnego, znocznego i niy robiōm przi tymu gańby, ci sōm pod spodkiym. Kogo tukej niy treficie? Zajtōw, kere Ślōnskowi robiōm szkoda: wciepujōm pierōństwa, cygōństwa abo bez cweku szpetnie sie na nich godo. Niy ma adresōw skuplowanych ze politykōm. Niy znojdziecie niczego, co fōnguje mynij jak pōł roku. Niy ma tukej zajtōw, kere sōm yno gyszeftym. Niy treficie zajtōw, na kerych robi sie pierōnowe felery jynzykowe (takie naprowda srogie), na kerych sie pisze bele jak, bo “przeca ōma tak godała” i gyneralnie żodyn niy ma wożny, yno admin takij zajty, kery w rzici mo interesy Ślōnska i naszej godki.

Na liście niy ma tyż zajtōw ôd rozmaitych ślōnskich miastōw i ôrganizacyji abo szteli turystycznych. Bardzij skupilimy sie tukej na godce i pokozywaniu tego, jaki fajny je Ślōnsk we znoczyniu kulturowym. Wożne tyż bōło, eli zajta sztyjc wciepuje cosik nowego abo nowy post pokozuje sie roz na rok.

Ślōnsko interneca bez gańby – ślōnskie zajty na poziōmie

A terozki już kuknijcie, klupnijcie w pora linkōw, ôstowcie “przajka” abo dobre słowo we kōmyntorzu. Nic Wos to niy kosztuje, a dlo kożdego autora to je naprowda wielo nagroda i bynzin na dolszo drōga po internecy. Wiymy ze szprymōw, że czasym sie chce tym wszyjskim ciepnyć i to ôsmolić. Wtynczos jedne dobre zdanie ôd kogo cudzego umi zmiynić wszyjsko. Tōż terozki – fol szpasu!


Co by pedzioł Szekspir? – angielskie hasła po naszymu

Hyrskie angielskie zdania poprzekłodane na ślōnsko godka, a ku tymu wszyjsko na gryfnych, krasiatych ôbrozkach. Mocka dobrej roboty i zwiedowno idyjo. Niy ma to jak porzōmny ślōnski kōmiks, pra?

FB: Co by pedzioł Szekspir? | Autorzy: Marcin Melon, Jacek Siegmund

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Tuudi.net – nojsrogszo blogowo jakość

Blog, na kery wlyź winiyn kożdy. Jedyn z tych nojbardzij profesjōnalnie rychtowanych. Masa trefiōnych tekstōw i uwag ô teroźniyjszym świecie, a ku tymu srogo dowka historyji i inkszych wiadōmości. No i tajla “cytaty ô Ślōnsku”, do kerych my sami dziynnie zaglōndōmy.

Zajta: tuudi.net | FB: tuudi.net | Autor: Łukasz Tudzierz

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Chop w kuchni – ô warzyniu po ślōnsku

Moc receptōw, idyje tradycyjne i kapka kuryjożne, co chwila nowe teksty. Klaudiusz ônaczy cosik richtich dobrego i widać, że sztyjc mu sie to niy mierznie. Kuknijcie tyż skuli tego, coby spokopić jak inkszo je godka ôpolsko ôd tej naszej, gōrnoślōnskij.

Zajta: chopwkuchni.pl | FB: Chop w kuchni | Autor: Klaudiusz Faufmann

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Chwila z godkōm – ślōnski rechtōr online

Mocie czasym problymy z godaniym? Cosik Wōm niy pasuje abo niy wiycie skōnd sie wziyny jakeś worty? Grzegorz we swojij “Chwili z godkōm” na zicher noleżycie Wōm to przetuplikuje. Przekłodo ksiōnżki i sztyjc pocho cosik, coby ślōnsko godka sie fajnie wpasowała do świata kōmputerōw i mobilniokōw. To ôn przetuplikowoł cołko “Godnio Pieśń” na ślōnski!

Zajta: grzegorzkulik.pl | FB: Chwila z godkōm | YT: Chwila z godkōm | Autor: Grzegorz Kulik

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Dej pozōr – godka (niy) ku szkubaczce

Fajno idyjo ôd regiōnalnej TVP. We programie Paniczki Izoldy idzie posuchać roztōmaitych ludkōw, ô ôd nich szprymach i śniczkach. Dobry wybōr dlo tych, kerzi lubiōm i posuchać, i pozaglōndać.

Zajta: katowice.tvp.pl/dej-pozor | Autor: Izolda Czmok-Nowak

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Hanys on Tour – rychtyczno ślōnsko natura

Niy umielimy se umiynić tej listy bez Marcina. Synek pokozuje, jako naprowda je ślōnsko natura. Rajzuje fōrt niy dlo sia, a dlo inkszych. Bōł już bodej wszyndzi. Ôstatnio we Ugandzie, a chned ciśnie do Kyni, coby prziszykować tamek fusbalowo liga dlo bajtli i modziokōw. Filujcie, bo ôn naprowda mo superowo idyjo na siebie i pokozuje, że jak sie chce, to wszyjsko idzie.

FB: Hanys on tour | Autor: Marcin Kupczak

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Niklaus Pieron – szpas po ślōnsku

Nojlepszo godka we internecy. Bodej żodyn postrzōd tych, kerzi fōngujōm online, niy poradzi godać naturalnie po ślōnsku choby Niklaus. A jak mocie w zocy roztōmaite szpile i graczki, to prziszykujcie se dobry zesel, bo czeko Wos pora godzin szpasu przi kōmputerze.

FB: Niklaus Pieron | YT: Niklaus Pieron

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

oschl.wordpress.com – z bloga do ksiyngarni

Rafał to je jedyn z nojlepszych modych ekszpertōw ôd ślōnskij godki we internecy. Redachtōr i przekłodocz. Szkryflo na blogu po naszymu ô dziynnych sprawōnkach. Napisoł niydowno “Leanderka”, ô kerej idzie pedzieć yno tela, że je gynialno.

Zajta: oschl.wordpress.com | FB: oschl.wordpress.com

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ferajna Szkryfka – społym dlo Ślōnska

Ferajna, ô kerej sami ôd nij działocze godajōm, że fōnguje beztōż, że sōm ludzie, kerzi majōm w zocy skōnd i kim sōm. Ônaczōm roztōmaite akcyje, coby niy dać przepōmnieć, co to tak richtich je Ślōnsk. Werci sie filować, bo sztyjc wciepujōm cosik zwiedownego.

Zajta: szkryfka.eu | FB: Stowarzyszenie Szkryfka

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ślōnski fusbal – lata, elwer, tōra

Widyjo-blog ô fusbalu po ślōnsku. Naprowda gryfnie zrychtowane i przegodane. Zowiszczymy takigo luzu przed kamerōm, jaki mo Grzegorz. Systymatycznie na zajtach Dziynnika Zachodnigo i na Facebooku.

Zajta: dziennikzachodni.pl | FB: Ślonski Fusbal | Autor: Grzegorz Buchalik

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ślōnsko godka dlo hanysōw i goroli

Po mianie spokopić idzie wszyjsko. Jedyn z nojlepszych fanpejdżōw do filowanio skuli ślōnskich wortōw we gryfnej formie. Sztyjc nowe ôbrozki i fajnie pokozane rōżnice miyndzy Ślōnzokami a Gorolami.

FB: Ślónsko godka dla Hanysów i Goroli. | Autor: Joanna Furgalińska

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ślōnzok rajzuje – przigody ślōnskigo wandrusa

Patryk mioł idyja choby my – po ślōnsku szkryflać ô nojsrogszej pasyji, ô rajzowaniu. Widzioł już epno tajla świata i sztyjc wynokwio cosik nowego. Latoś bōł na Grynlandyji!

FB: Ślōnzok rajzuje | Autor: Patryk Świtała

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Gryfnie – kultura, warzyni i inksze fizymatynta

Chocioż Gryfnie to je zajta ônaczōno przede wszyjskim wele gyszeftu, to niy szło ich tukej niy wciepać. Piykne grafiki srogij jakości i teksty ô warzyniu, kulturze i ślōnskim żywocie. A czasym piszōm dlo nich bai takie zocne persōny choby Zbigniew Kadłubek abo Marcin Melon.

Zajta: gryfnie.com | FB: gryfnie

Śląski internet - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Inksze ślōnskie zajty, na kere werci sie kuknyć

Ra2nski: Cudne bildy, przede wszyjskim ze drōna i ze Ślōnska.

FB: Ra2nski | Autor: Wojciech Radwański

Godej, czytej a pisz: Facebookowo zajta, na kerej idzie sie pouczyć prawideł ślōnskij godki, spokopić rōżnice miyndzy np. “udać” a “wydać” i masa inkszych.

FB: Godej, czytej a pisz | Autor: Stanisław Neblik

Inkszo: Trocha wszyjskigo. Bojki, rajzy, jodło, recynzyje i masa inkszych.

Zajta: inkszo.pl | FB: Inkszo | Autor: Małgorzata Błędowska

Silesia Progress: Za to wszyjsko, co robiōm dlo Ślōnska i naszej godki, winni być wypisaniy na wiyrchu rubymi szkryfkami. Tela yno, że Silesia Progress to je przede wszyjskim gyszeft i wydawnictwo, tōż efekty ôd nich roboty idzie przede wszyjskim se kupić i chycić do rynki. Wejrzijcie kōniecznie!

Zajta: silesiaprogress.com | FB: Silesia Progress | Autor: Piotr Długosz


Jak sztyjc sie Wōm zdo, że chybio tukej fajnej zajty, to nōm ajnfach napiszcie. Możnej richtich my kogo przepōmnieli. Sami ônaczycie cosik po ślōnsku i Wos tukej niy ma? Niy gorszcie sie na nos, yno dejcie znać. Wartko naprawiymy tyn feler.

Przidajno lista? Czegoś chybio? Cosik wyciepać?
Nazdej nōm w kōmyntorzu!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności