Binder, westa, ancug – byzuch we ślōnskij firmie Lazar

przez bele kaj
Śląska firma - Lazar, Rybnik, garnitury - blog bele kaj po śląsku

W żywobyciu kożdego chopa prziłazi taki mōmynt, kedy musi przepōmnieć ô krasiatych treskach a ô schacharzōnych dżinsach. Czynsto trefiajōm sie tyż przileżytości fest szumne, choby wożny gyburtstag, piyrszo kōmunijo abo żyniaczka. W takich chnedkach masa karlusōw mo fest srogi starunek – co se terozki ôblyc? Hymda a galoty? A możnej binder ku tymu? Westa? A możnej to już je czos na ancug uszyty na miara?

Lazar – ślōnski salōn ancugōw

Kōmpletowanie galantnej ôblyczki nikyj niy ma dlo chopa takie ajnfach. Beztōż werci sie mieć kole siebie kogoś, fto doradzi jaki pasuje nōm sznit, w kerej farbie je nōm nojlepij abo jak dugie majōm być nasze galoty. Idzie sie popytać ô dorada libsty, ślubnej, mutry abo ciotki, ale idzie tyż zōnś ku echt fachmanōm. A ludzi, kerzi richtich majōm pojyncie ô chopskij modzie, leko treficie we ślōnskij firmie Lazar, kero mielimy przileżytość byzuchować a w kerej sprawilimy se ancug, westa, binder a pora inkszych tajli ôblyczki skuli nojwożniyjszego dnia w naszym żywobyciu.

Tyn tekst ôstoł wyônaczōny społym z rybnickimi szpecami ôd ancugōw – firmōm Lazar.

Fol synkōw mo ôstuda z niyproporcjōnalnymi miarami, a Matis je tukej echt majstrym. Beztōż jak prziszoł czos na sznupanie za ancugiym ślubnym, wiedzielimy na zicher, że leko niy bydzie. Tōż zajechalimy do rybnickigo salōnu mody Lazar, kaj już czekali na nos Panoczki Miłosz a Jakub. Jak sie niyskorzyj ôkozało, zawierzynie im a ôstawiynie takij misyji jak m.in. uszycie westy na miara, zebranie do kupy cołkij idyji na żyniaczkowe łachy a dopasowanie ancugu to bōła nojlepszo decyzyjo.

Ancug szyty na miara z pasyjōm

Spōlno robota z synkami w salōnie ancugōw Lazar zaczyno sie ôd godki (toć, że poradzōm po naszymu!). Już wtynczos wiadōmo, że godōmy ze szpecami ôbmiyłowanymi we swojij robocie. Idzie pedzieć jako sie mo idyjo na ta swoja ôblyczka, a fachmany dobierōm do tego pasowne sznity, sztofy a fasōny. Jak naszo idyjo bydzie zwiedowno, ale blank niy dlo naszej sylwetki, to ancugowe pōmagery ofyn pedzōm co idzie wyônaczyć lepij a pokożōm inksze ôpcyje. Nojwożniyjsze je przeca, coby sie ôblyc, a niy przeblyc. Dyć to niy ma bal cyrkuśnikōw, pra? I niy bōjcie nic – welować idzie miyndzy takōm masōm sztofōw a farbōw, że na isto kożdy znojdzie cosik dlo sia.

Jak już przegodalimy se wszyjsko a zdecydowalimy sie na kōnkretno ôblyczka, to mielimy jeszcze przileżytość byzuchować rybnicki werksztat jeglorski firmy Lazar. Pozoziyralimy jako sie szykuje ancug w tajlach – ôd krocio sztofu, przez dorobianie tajli, szycie a biglowanie. Werksztat Lazar robi szumne wrażynie, przede wszyjskim skuli jeglorzy a robociorzy, kerzi majōm richtich grajfka ku rychtowaniu paradnej ôblyczki.

Lazar Rybnik – richtich ślōnskie rzymiosło

Fest mielimy w zocy, że we rybnickim werksztacie trefilimy na echt ślōnskie rzymiosło – rynczne szycie, porzōmne sztofy nojsrogszej jakości a robotnych jeglorzy, dlo kerych ancugi a westy to je niy yno robota, ale tyż ptok (pasyjo). Wywiedzielimy sie tyż poru zwiedownych informacyji ô chopskij ôblczce. Umicie spokopić, że na jedyn ancug skłodo sie kole 100 roztōmaitych tajli a aż 360 kilometrōw cwistu? Dyć to je tela, co z Rybnika do stolicy Goryliji!

Lazar to je ślōnsko, tradycyjno firma, kerej idzie zadufać. Ôd nij misyjōm je roztopiyrzanie kultury sztryndzynio sie społym z kliyntym, beztōż ôkrōm pasownego ancugu dostowōmy tamek ekstra dowka wiadōmości ô modzie, skuli kerej lekcyj bydzie nōm fōngować we świecie, w kerym szykowno ôblyczka je fest wożnōm tajlōm kożdej persōny. To je naprowda we wercie, bo mo srogi wpływ na czucie sie zicher u chopa przi kożdej przileżytości.

Chopy, ôblykejcie ancugi!

Jako niydowny Mody Pōn, fest rekōmanduja byzuch w “Lazarze”. Synki, nic sie niy bōjcie, yno ciście do tego zocnego ślōnskigo salōnu a w dziyń ślubu bydziecie sie czuli zwolnie a naturalnie. Sznupanie za paradnym, szytym na miara ancugiym na Ślōnsku niy musi być ciynżkie, starczy zōnś do pasownej szteli. Ôbiecuja, że Waszo libsta, a potym baba, bydzie miała fest w zocy Wasze nowe galatne łachy. A możnej i keryś z gości powiy jakie dobre słowo? 😉 M.

Kuknijcie na zajta ślōnskigo salōnu mody Lazarwww.lazar.com.pl – a na szumnie kludzōne kōnta na Facebooku a Instagramie. Podowiadujecie sie wiyncyj ô modzie, pochytocie pora modowych knifōw a w pora chnedek ugodocie sie na byzuch a piyrzo przimiarka.


Mosz w zocy ancugi? Fajnie Ci sie łazi w weście a bindrze?
👔 Dej znać jako je u Cia, czekōmy na Twōj kōmyntorz! 👔

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności