50 ślōnskich gyszynkōw na świynta

przez Julia Sebastian
śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

Godni czos je na Ślōnsku richtich szpecjalny. Spōlne rychtowanie moczki, makōwki abo kōnopiotki a wilijne ôblykanie kristbaumy abo kolyndowanie przi jednym stole z cołkōm familijōm to je dlo nos fest wożny ôkres. Szykujymy sie ku tymu fest akuratnie. I nikyj niy przepōminōmy ô świōntecznych gyszynkach dlo tych, kerym przajymy.

Ślōnskie gyszynki na świynta

Na zicher niy roz medykowaliście, coby dać przocielowi Ślōnska, pra? Tōż gynau skuli Wos mōmy tukej poskłodano naszo subiektywno lista 50 nojlepszych ślōnskich gyszynkōw. Kuknijcie wiela cudnych dingsōw ônaczōnych je na Ślōnsku a wiela talyntnych twōrcōw je z naszego hajmatu. Znojdziecie tukej perfekt gyszynk dlo dziouchy, synka, siostry abo fatra. A możnej i cosik dlo Wos samych? Gyszynki poukłodalimy we kategoryje choby biżuteryjo, ksiōnżki abo rajzy, cobyście lekcyj znodli superowe gyszynki dlo tych, kerych mocie w zocy.

Co kupić Ślōnzoczce? Jaki gyszynk ôbsztelować dlo echt Ślōnzoka? Kere ślōnskie firmy werci sie podeprzić swojimi godnimi zakupami? Szluz z pytaniami, szlus z utropami. Szafnymy sprawa świōntecznych gyszynkōw roz dwa!Biżuteryjo ze Ślōnska

Propozycyje pod spodkiym bydōm gynau dlo wszyjskich babōw a frelek, kere majōm w zocy rzeczy szpecjalne. Biżuteryjo to je dycht zawdy trefiōny gyszynk, a ta wyônaczōno na Ślōnsku bydzie sie podobała kożdej, bai nojbardzij wynokwiajōncej persōnie. Sznupiecie za dingsami dlo kogoś ô inkszym smaku a wyjōntkowej ôsobowości? Kōniecznie wejrzijcie na biżuteryjo z wōnglo. Załuśniczki, piestrzōnki abo kety z czornym złotym ôd poru lot podbijajōm nasz ślōnski rynek. A możnej biżuteryjo ze ślōnskōm klyjzōm?

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

1. Keta ze ślōnskōm klyjzōm  | 2. Zestow biżuteryji z wōnglo  | 3. Wōnglowe załuśniczki

Ksiōnżki po ślōnsku

Sznupiecie za gyszynkiym dlo przociela ślōnskij godki? Ze szprymōw wiymy, że niy ma lepszej idyji jak darowanie ksiōnżki po ślōnsku. Naszo godka sie rozfechtowuje, a nastympne wydania sōm na coroz to srogszym poziōmie. Fest ciekawy je Nowy Testamynt po ślōnsku, chocioż w naszej chałpie “biblijōm” mianujymy nojczynścij… gōrnoślōnski dykcjōnorz – to je epno baza do nauki a roboty we ślōnskim jynzyku. Jak lepij dalibyście kamratōm cosik farebnego, to tukej rekōmandujymy dykcjōnorz z ôbrozkami ôd Joanny Furgalińskij. Ksiōnżki po ślōnsku na wieczōr abo do autobusa? Chytejcie: przetuplikowany “Mały Princ” abo “Drach” ôd Szczepōna Twardocha bydōm perfekt. A jak już ô pisorzu Szczepōnie godōmy…

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

4. Biblijo po ślōnsku | 5. Dykcjōnorz gōrnoślōnskij gŏdki 6. Mały Princ 7.  Ślónsko godka. Ilustrowany słownik dla hanysów i goroli.

Ksiōnżki ôd Szczepōna Twardocha

Fto dzisio niy słyszoł choby kapka ô sztofie ôd hyrskigo ślōnskigo pisorza Szczepōna Twardocha? Bodej kożdo ôd niego ksiōnżka je bestsellerym. I niy ma sie co dziwować – Szczepōn mo niyôbyczajno grajfka do rychtowanio szpecjalnego klimatu wele swojich wytworōw. Dlo nos misztrzowskim kōnskiym literatury je “Krōl” (tukej przeczytocie naszo recynzyjo), ôd kerego niy umielimy ôdynś choby na chnedka. Tōż Twardoch sōm zrobiył nōm gyszynk a szrajbnył niydowno nastympno tajla tej rozprowki. Nojlepij kupcie se zaro ôbie te ksiōnżki.

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

8. Król 9. Królestwo

Muzyka co ze Ślōnska leci

Dlo ôbmiyłowanych we muzyce perfekt gyszynkiym bydzie nojnowszo cydyjka Dawida Podsiadło – “Małomiasteczkowego” ajnfach niy idzie przestoć słuchać. A mōno szafniecie jakie ajntryty na ôd niego kōncert we katowskim Spodku? Znojdzie sie tyż cosik dlo fanōw klasyki. Co powiycie na winylowo płyta ôd Myslovitz abo nagranie z legyndornego kōncertu we katowskim NOSPR Miuosh x Jimek? Dlo przocieli polskigo rapu dociepujymy jeszcze chopa z Rybnika – Grubsōna – i mōmy już muzyczny kōmplet.

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

10. Dawid Podsiadło “Małomiasteczkowy” | 11. Płyta winylowa Myslovitz | 12. Miuosh x Jimek x NOSPR | 13.  Grubson “Gatunek L”

Ajntryty kultōralne

Jak sōm postrzōd Waszych kamratōw przociele kōnsztu, tyjatru abo muzyjōw, to na isto bydōm mieli w zocy ajntryty do jednej z takich szteli. W NOSPR znojdziecie masa zwiedownych kōncertōw np. jazzowych. We Muzyjum Ślōnskim wystowiany je terozki spōmniany już “Drach” kludzōny bez dyrektora Roberta Talarczyka. Jak interesujōm Wos podziymia Ślōnska a industryjo, to mega idyjōm bydzie nowo Sztreka Wodno Sztolni Krōlowo Luiza we Zobrzu. Fani kōnsztu na zicher bydōm radzi skirz ajntrytōw do Muzyjum Ślōnskigo we Katowicach. I na mus niych wlezōm se tamek na landszaftowo wiyża!

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

14. Kōncerty w NOSPR | 15. Szauszpile w Tyjatrze Ślōnskim | 16. Sztreka Wodno Sztolni Krōlowo Luiza | 17. Zwiydzanie Muzyjum Ślōnskigo

Treski ôd bele kaj

Nasze treski dlo por sōm nazod szpecjalnie skuli Godōw! “Andzia & Bercik” to je srogij jakości sztof a porynczny i modny krōj. Przewiywno ôblyczka do szkoły, na fajer, na szpacyr abo do szpilanio w bele co. Pokożcie jakōm żeście sōm fajnōm porōm. Limitowano edycyjo, ôgraniczōno liczba zestowōw – fto piyrszy tyn lepszy!

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

18. Treski „Andzia & Bercik”

Do chałpy z idyjōm

Gyszynki do chałpy bydōm gynau dlo wszyjskich tych, kerzi niy umiōm pōmiyszkiwać w bele jakich izbach abo ajnfach dlo tych, kerzi rychtujōm se tera nowo chałpa (niy ma leko, forgot). Ciekawo szolka abo zygor z panoramōm Katowic, a możnej serwis z fabryki porcelany Bogucice, kero wyônaczyła ślōnsko seryjo z Bebokiym, Utopkiym abo Połednicōm? Dlo ludzi, kerzi majōm w zocy moderny dizajn fajnōm idyjōm bydzie minimalistyczny sztynder abo blumkripa, skuli kerej izby bydōm jeszcze gryfniyjsze. Ekstra plusy? Te niymożebne wihajstry robi firma z Rybnika!

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

19. Porcelana Bogucice “Bebok” | 20. Zygor z panoramōm Katowic | 21. Szolka “Spodek” | 22. Sztynder ôd bujnie

Dla przocieli wōnglo, recyklingu a zero waste

Tera cosik dlo ôbmiyłowanych we czyrstwym żywocie, ekologiji a ruchu zero waste. Ślōnsko marka Sadza Soap ônaczy naturalne, wygańskie mazidła z wōnglym aktywnym. Majōm ajnfachowy skład, fest fajny dizajn, a ku tymu sōm z nojlepszej na świecie Czornej Ziymie. Co ku tymu? Mōno metalowo flaszka, kero idzie wyużyć pora razy a szporować przi tymu plastik. Mocie w zocy recykling? Kuknijcie pod spodkiym. Do wyônaczynio tajli tej modnej nyrki “Kato” wziynto ôstała autowo wykłodzina! Na kōniec cosik fest przidajnego kożdymu Ślōnzokowi – maska antysmogowo. PS. Kamratōm z Małopolski tyż sie sprzido 😉

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

23. Zestow mazideł z wōnglym aktywnym | 24. Metalowo flaszka | 25. Nyrka Kato | 26. Maska antysmogowo

Maszkety – mniam!

Je tukej keryś, kery niy lubi se czasym pōmaszkecić? Kożdy z nos mo w zocy słodkie gyszynki, pra? Tōż co bierecie – flaumy w szekuladzie, rabarberowe szkloki abo kultowe kopalnioki? Cołki tyn sztof szykuje ślōnsko marka Oblaty. Ślōnskie kopalnioki bydōm tyż perfekt na Barbōrka. Jak sznupiecie za czymś dlo echt Ślōnzokōw, to dejcie im szekuladowo bōmbōnierka “Zjedz sobie”. Ale dejcie pozōr, to niy sōm ajnfachowe szekuladki! Kożdo śnich to je jedne ślōnskie stawiynie np. Spodek abo Radyjostacyjo w Gliwicach. Pyrsk!

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

27. Kopalnioki | 28. Flaumy w szekuladzie | 29. Szkloki | 30. Szekuladowo bōmbōnierka

Szejkery ôd bele kaj

Nojbardzij ślōnskie szejkery na świecie tyż sōm nazod z nami! To je  must-have dlo kożdego przociela “ślōnskij godki” a kożdej formy szportu. Dlo pakerōw, gerojōw a fusbalerōw. Dlo frelek, dziouszek a babōw, ale niy yno. Biercie gibko, bo to je już ôstatnio partyjo.

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

31. Szejker „Ślōnsko Frelka”  32. Szejker „Ślōnski Synek”

Dlo bajtli

Dlo bajtlikōw znojdzie sie naprowda masa fajnych gyszynkōw ôd lokalnych marekRollersy, to kōłka kere zamōntujecie do kożdego zica do auta. Skirz tego wartko a bez problymu weźniecie synkōw a cery do lykorza abo do gyszeftu. Superowo idyjo i to z Rybnika! Ku tymu zocno szczyrkowka z nojsłodszego gyszeftu ze sztofym dlo bajtli jaki my yno widzieli – Skrzynka Beniaminka. Majōm tamek fol znanych produktōw, ale tyż autorsko kolekcyjo właścicielki gyszeftu. Wejrzijcie tyż dobrze na ksiōnżki po ślōnsku dlo bajtli, niych godajōm ôd małego 😉 Na kōniec puzzle z nojlepij nafolowanego dingsami gyszeftu dlo dziycek na Ślōnsku – jak bydziecie we Katowicach, to kōniecznie tamek wlyźcie!

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

33. Rollersy do zica | 34. Szczyrkowka mycoczek | 35. Ksiōnżka “Rajza z Chroboczkiym” | 36. Puzzle Mapa Europy

Klamoty modne a szykowne

Ôpcyje dlo tych, kerzi majōm w zocy wygoda a dobry dizajn. Czorne jak wōngiel zoki z pyrlikiym i żeloskiym, a dlo ôpowożnych przocieli klyjzōw a roladōw – treska ze ślōnskim ôbiodym. Je sztil, pra?

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

37. Zoki “Pyrlik i Żelosko” | 38. Treska Ślōnski Ôbiod

Rajzy – na Ślōnsku a naôbkoło

Mocie za kamratōw zapolōnych wandrusōw? Abo chocioż ôbmiyłowanych we cudnych izbach, byzuchach we SPA abo szumnych śniodaniach? Jak ja, to kōniecznie kupcie im nocka w fest gryfnym lofcie na Nikiszu (chytejcie zniżka na bookingu!), a potym weźcie ich na szpacyr po downym ôsiedlu robotniczym. A mōno relaks we SPA kole Zōmku we Ôgrodziyńcu? Szpacyr po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a zaro potym toplanie we hotelowym basynie niy bydzie takie nojszpetniyjsze, pra? Tōż klupnijcie tukej, coby zebrać ekstra 100zł zniżki na piyrszo rajza z Airbnb.

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

39. LOFT na Nikiszowcu | 40. Hotel & SPA w Ogrodziyńcu

Vouchery roztōmaite

Jak żodno z naszych propozycyji na wiyrchu sie Wōm niy podobo i blank nic Wōm inkszego niy prziłazi do łepōw, to fest rekōmandujymy ôpcyja praktyczno a pora razy sprawdzōno – vouchery! Praktycznie kożdy sklep, salōn kosmetyczny abo ksiyngarnia majōm już tera bōny gyszynkowe. My czynsto wybiyrōmy ta ôpcyjo a dowōmy gynau takie vouchery na zrobiynie pazurōw abo kudłōw naszym mamulkōm. Jak keryś z Waszej familiji mo fimla skirz tatuaży abo dugo już godo, że se chce taki malunek na skōrze zrobić, to szrajbnijcie do ôbranego sztudia eli majōm bōny. A możnej ajnladōnek na makijaż? Kożdo baba chutnie do sie przeca wysztiglować szpecowi, pra? A już blank wtynczos, jak ku tymu zaplanowany je wieczōr we dwōch we cudnej knajpce…

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

41. Bōn gyszynkowy do salōnu kosmetycznego | 42. Voucher na tatuaż | 43. Bōn gyszynkowy na makijaż

Szpas po ślōnsku

Jak sznupiecie za perfekt gyszynkiym na fajne dugie wieczory we wiynkszej ferajnie, to familijno graczka bydzie perfekt. A już wcale jak to bydzie np. “ślōnskie monopoly” (tukej znojdziecie naszo recynzyjo Ślōnskij Grajfki). Karty do szkata to je zaś must-have w kożdej ślōnskij chałpie. Jak sztyjc niy graliście, to gibko kupujcie a sztudiyrujcie przi starszych! Po szpasownym szpilu werci sie jeszcze na chnedka zicnyć w zeslu – gorki tyj bydzie smakowoł ganc szumnie we cudnej szolce w ôpolski wzōr. Werci sie tyż kuknyć na industryjalne tatuaże (dlo bajtli abo dlo niypewnych przocieli sztrajchowania skōry).

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

44. Ślōnsko Grajfka | 45. Industryjalne tatuaże | 46. Karty do szkata | 47. Szolka w ôpolski wzōr

Dingsy niy bele jakie

Tyn serwet to je hit, forgot! Niydzielny ôbiod przi stole przikryty takim sztofym musi smakować jeszcze lepij. Kuknijcie tyż na wihajster dlo zwiyrzōw – naturalne gryzoki dlo psōw z rogōw ôd lelyni zbiyranych z naturalnego ściepu. I na kōniec cosik dlo przocieli plakatōw a ajnfachowych projektōw – szpecjalny plakat z katowskim NOSPRym.

śląskie prezenty na święta - bele kaj - blog po śląsku

48. Ślōnski serwet | 49. Naturalne gryzoki dlo psōw | 50. Plakat NOSPR


Bildy wszyjskich dingsōw sōm ze podlinkowanych zajtōw.


Mosz w zocy naszo lista 50 ślōnskich gyszynkōw na świynta?
Ciepnij swoje idyje w kōmyntorzu na Facebooku!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności