Madryt: cudne miasto krōlōw

przez bele kaj
Madryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Madryt, stolica Hiszpaniji. Miasto krōlewskie, snōżne, gorkie i ajnfach cudne. Jedne z naszych ôblubiōnych. Bylimy tamek na razie dwa razy, a na zicher pojadymy zaś. Przi kożdym byzuchu czulimy tam masa rozmaitych emocyji: ôd uciechy (skuli mocy piyknych stawiyń), bez bolōnczka (45 gradōw we ciyniu ô szōstej popołedniu), ku wzruszyniu (zimne piwo po cołkim dniu łażynia za 0.40€).

We tym tekście znojdziecie wszyjskie zwiedowne atrakcyje, nojpiykniyjsze place, fajne sztele ze jodłym i masa ôbrozkōw. Ale musicie spamiyntać – choby niy wiadōmo jak dugo by my nad postym ô Madrycie siedzieli, wiela bildōw narychtowali, to ani we 30% niy pokożymy Wōm tego, jakie te miasto richtich je. Trza sie wybrać w rajza i stolicōm Szpaniji podychać, wtynczos spokopicie. A z nami sie do tej rajzy prziszykujecie nojlepij.

Madryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku


Jak niy planujesz na razie rajzy do stolicy Hiszpaniji, a scesz yno pokukać na nasze zwiydzanie, to naciś tukej, a ôbminiesz wszyjskie informacyje praktyczne i chned bydziesz spōlnie z nami we rychtycznym Madrycie.


Transport do Madrytu

Jako nojlepij sie dostać do Madrytu? Idyji je pora. Umicie sprōbować jak my – roz Wizzym z Budapesztu, a roz na sztopa ze Saragossy. Ale umicie tyż jak normalni ludzie. Na isto nojlepszy bydzie fliger – Ryanym ze Krakowa, Poznania, Warszawy, Wrocławia abo Pragi bez przesiodanio sie i po tōniu (ôd 150 PLN/łep tam a nazod).

Transport ze lotniska Madrid-Barajas

Jako sie dostać do miasta tyż umicie se ôbrać spostrzōd poru ôpcyji, ale nojlepsze (cyna/czos/wygoda) sōm metro abo szpecjalny autobus. Metro z flughawyny kosztuje kole 4-6€. Gynyralnie madryckie metro je moc tōńsze, ale tukej cyna je srogszo skirz tego, że lotnisko je na trasie (ekstra 3€ yno skuli tego). Jak wiycie, że Waszo sztacyjo je kajś przi rōżowej liniji (nr 8) abo ewyntualnie przi ciymnomodrej (nr 10, wtynczos przesiodka), to rajza pod ziymiōm to nojlepszy ajnfal.

My musieli zajechać kajsik indzij, tōż ôbralimy drugo ôpcyjo – autobus Airport Express. Sztartuje zarozki przed dźwiyrzami terminala. Spokopicie, że to je tyn, bo na boku mo abcybilder, kerego sie niy do przepasować. Je ganc gibszy jak metro i autobusy miastowe. Farkarta za 5€ kupicie u szofera. Idzie bulić kotlokami i papiōrkami do 50€. Bus sztopnie trzi razy, na sztacyjach O’Donell, Plaza de Cibeles i Atocha. Wejrzijcie na karcie kaj Wōm lepij spasuje.

Kōmunikacyjo publiczno we Madrycie

15 liniji, roztoliczne miana banhofōw i zmiynne cyny farkartōw – jak fto niy mo praktyki, to idzie sfiksować. Coby było lecyj, to farebne karty znojdziecie wszyndzi, ale nojlepij mieć przi sia jeszcze swoja abo ściōngnyć aplikacyjo na mobilnioka. Bilety idzie kupić we maszinach, trza ôbrać na kōnkretno sztreka: ze sztacyji X do sztacyji Y. We “cōunie A” zabulicie miyndzy 1.5€ a 2€.

Noclegi we Madrycie

We Madrycie ôgōlnie noclegi to żodyn problym, bo hoteli, hosteli i Airbnb je we stolicy masa. My roz trefili tōni hostel we fajnym miyjscu na Bookingu (Pension Enebral, tōniutki, ale “taki se”), a roz ftoś nōm doradził nynanie we Las Musas Hostel. Tukej richtich sie nōm podarziło – za izba dlo dwōch ludzi z badycimerym i ze śniodaniami dalimy 15€/nocka/łep. Snōżno, bedynery pōmocni, zōmki na karty, cyntrum miasta i kuchnia do używanio. Bojka!

Zwiydzanie Madrytu – szpas na pora dni

We Madrycie je fol szteli, do kerych iś naprowda trza. Zicnijcie na chnedka, weźcie do rynkōw mapa (ta tukej je niygupio) i zaplanujcie se tyn byzuch ôd lewej zajty. Skōńczycie we Parku Retiro, kaj po wszyjskim bydziecie se mogli fajnie dychnyć. Za piyrszym razym my ôblyźli stolica w jedyn cołki dziyń, ale sztartlimy fest wczas rano, skōńczylimy niyskoro na wieczōr i po drōdze za wiela my niy siodali. Normalnie na Madryt nojlepij wygospodarzić 3 dni.

Świōntynia Dabod – Templo de Debod

Na samym kraju karty je Świōntynia Dabod, kero Hiszpanijo dostała ôd Egiptu jako gyszynk, skirz ôd nij pōmocy przi retowaniu inkszych świōntyni we Nubiji. Sztela egzotyczno, ale niy za zwiedowno, tōż jak mocie czasu tak knap, to idzie to ôloć.

Madryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuMadryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląskuMadryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Pałac Krōlewski – Palacio Real i Katedra Almudena – Catedral de la Almudena

Kōnsek dalij piyrszo srogo, wożno atrakcyjo, dlo masy ludzi nojpiykniyjsze stawiynie we Madrycie – Pałacu Krōlewski (Palacio Real). Familijo Filipa VI miyszko za miastym, ale te stawiynie je ôd nij baukōnsztowym szildym i werbōnkiym. Werci sie wlyź do strzodka (5€), coby pozaglōndać na wysztiglowane krōlewskie izby. Wejrzijcie se na niego z kożdej możliwej zajty, ôd zadnij zygrody tyż.

Jak staniecie se na szyrokim jak plecy Ślōnzoka placu Plaza de la Armería, to nojlepij uwidzicie Pałac na jednej i Katedra Almudena na drugij zajcie. Te cołkie przestrzyństwo i klara ôdbito ôd biołych przodkōw robiōm mega wrażynie.

Madryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Madryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Place Madrytu

Miyndzy spōmnianym Pałacym a Teatrym Krōlewskim (Teatro Real) je fest piykny, historyczny plac – Plaza de Oriente. Ôd niego sie nasze zwiydzanie zaczło, ale gyneralnie wszyjsko, co we Madrycie mianuje sie “Plaza…”, my se ôbmiyłowali. Na madryckich placach idzie posiedzieć, pokupować, pomaszkecić, a dziynki nim na drugi dziyń byzuchu idzie już leko łazić po mieście bez mapy w rynce. Do tych zōndźcie kōniecznie:

Plaza Mayor

237 balkōnōw, idyalnie prostokōntno forma. Za starego piyrwy ôdprawiali tamek corridy, egzekucyje i asili sie kōnsztym, ôd malunkōw, po szauszpile.

Puerta del Sol

Kōnsek dalij wleziecie na Puerta del Sol – Tōra Klary. We internecy idzie przeczytać, że to je ôblubiōno sztela Hiszpanōw, na kerej sie trefiajōm pod wieczōr, zolycōm i pochajōm. I że to je cyntrum kōmunikacyji Madrytu. My umiymy przikwolić yno tymu drugimu. Bo miano placu znalimy już downo i liczylimy na cosik superowego, a na miyjscu nic szpecjalnego. I ani niydźwiydź – symbol miasta – tego placu niy retuje. Możnej na Sylwestra je lepij, jak bez nocka zapuszczōm BailandoDespacito. A możnej nōm brakło jakigo napowku, coby se Puerta del Sol bardzij wożyć?

Madryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Tirso de Molina

Plac fest niyôczywisty jak dlo turystōw. Na żodnej mapce niy bydzie podkryślōny, ale zygnyć go to je ajnfach grzych. Jak treficie na srogi hyc, to Tirso de Molina bydzie Waszōm sztelōm ôblubiōnōm. Masa szynkōw z biyrym ôd 0.40€tapas po 1€, idzie przesiedzieć tak cołki dziyń. Abo i nocka. Pod spodkiym mocie wypisane nojlepsze knajpy.

Madryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Plaza de Cibeles

Wschodnio zajta miasta to przede wszyjskim Plaza de Cibeles, tōż plac, kery nōm sie nojlepij przipodoboł pod wieczōr (keby jeszcze niy te pierzińskie auta!). Na strzodku fontanna, gynau miyndzy dwōma fest wożnymi stawiyniami – Palacio de Cibeles (te biołe) a Edificio Metrópolis. Ôbie chałpki sōm dycht sto lot stare, a terozki piyrszo robi za urzōnd miasta, a drugo je wizytōwkōm Madrytu (ôd nij bildy wciepuje sie do kożdej szkartki pocztowej) i napoczyno hyrsko zakupowo drōga Gran Via.

Banhof Atocha i drōga muzeōw

Sztacyjo Atocha je fest zwiedowno skirz tego, że tamek wele kas ze farkartami pozaglōndać umicie na… regularno palmiarnio! Ciynżko sie dycho, ale efekt je naprowda gryfny, nikyj my czegoś podanego niy widzieli.

Na drōdze miyndzy Plaza de Cibeles a Atochōm uwidzicie masa muzeōw. Bydōm tamek np. dycht dwiesta lot stare Muzeum Narodowe Prado (Museo Nacional del Prado) i CaixaForum, cyntrum kōnsztu i kultury. Werci sie sztopnyć chocioż na chwila w kerymś z nich, ôbiercie se yno co Wos bardzij interesi.

Park Retiro – Parque de el Retiro

Na kōniec łażynio ôbiecany Park Retiro, w kerym sōm m.in. pōmnik Alfonsa XII, uliczka Avenida de México i Pałac Krysztołowy, wyōnaczōny cołki yno ze szkła i ôcylu. We parku idzie se polotać, poôpolać sie, ajnfach zicnyć i poczytać, abo pożyczyć se wodne koło. Landszaft ku tymu wszyjskimu je echt cudny.

Jodło i napowki we Madrycie

Co by to bōł za byzuch bez poru pauzōw na jaki maszket? No usrany! taki se. Beztōż wybiercie sie do keregoś z tych szynkōw:

Museo del Jamón

Raj na szpanijskij ziymi. Larmo naôkoło, jy sie przi barze, ale atmosfera je niy do podrobiynio. Dlo tych, kerzi niy przajōm drogim knajpōm na urlopie i kerzi scōm sie kapka poczuć jak Hiszpany, Museo del Jamón to punkt ôbowiōnzkowy. Za 5€ idzie już fest pojeś i popić, forgot.

Madryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

100 Montaditos

Fest przijymno sieciōwa, w kerej niy treficie już takij atmosfery, ale za to pokosztujecie masy roztōmaitych smakōw. Bajlagi takie, że sie za łep chycicie. Klapsznitka ze wōsztym? A mōno anchois? Abo… Oreo? Naprowda, tam je wszyjsko. Fajne miyjsce na wieczōr ze kamratami.

Chocolatería San Ginés

Sōm na świecie dingsy słodkie, słodsze i w pierōny słodkie. Do tej ôstatnij grupy zaliczajōm sie na zicher tradycyjne szpanijskie churros. A jak churros, to yno Chocolatería San Ginés! Ôdewrzito we 1894 roku, do dzisioj wydowo bezmaś tak samo słodkie i dobre maszkety. Robi sie je we głymbokim fecie, a potym tōnko we szekuladzie, tōż na zaczōntek starczy Wōm jedna porcyjo na porka.

Madryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Knajpki miyndzy Tribunal a Bilbao

Na terynie kajś miyndzy sztacyjami metra TribunalBilbao znojdziecie masa roztōmaitych knajp, szynkōw i piykorzy. My sie tamek ani roz szpetnie niy nadzioli. W kożdej dobrze smakowało, a to, jak ône tamek wyglōndajōm… Wow! Kożdy trefi cosik dlo sia.

Sobrino de Botín

Sobrino de Botín to dlo nos bardzij punkt do zwiydzanio jak punkt do jedzynio, ale przeca do je restauracyjo. I to jako! Podle Ksiyngi Rekordōw Guinessa, ta madrycko knajpa je nojstarszōm na cołkim świecie! Fōnguje bezmaś ôd 1725 roku.

Madryt, Hiszpania - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Madryt to fusbal

Eli fto przaje Realowi abo Atletico, eli niy, to kożdy musi przikwolić, że bez madryckich ferajnōw europejski fusbal by bōł ganc inkszy, bōłby ajnfach szajsowaty. Stadiōny ôbu spōmnianych klubōw tyż sōm srogimi atrakcyjami i werci sie nawiydzić i Estadio Santiago Bernabéu, i Estadio Vicente Calderón. My na razie byli yno na tym piyrszym, ale już dwa razy – roz na meczu Realu ze Stade Rennais (bildy na dole), a roz na rajzie po stadiōnie, ô kerej umicie poczytać tukej: Estadio Santiago Bernabéu.

¡Hala Madrid!

We tym tekście szrajblimy yno ô nojwożniyjszych atrakcyjach i poru zwiedownych sztelach, ale wszyjskie uliczki miyndzy tymi punktami sōm tak gryfne, że Madrytu niy idzie mieć w zocy. Przeca widzieliście na tych wszyjskich bildach, pra?

Lubicie zwiydzać miasta? Przajecie hycowi, cudnym stawiyniōm i dobrymu jodłu? Ôroz wciepcie Madryt na swoja lista szteli do nawiedzynio, bo na zicher bydzie sie Wōm tamek podobało.

Fajno bōła ta rajza z nami po Madrycie? A możnej czego chybło?
Napisz nōm ô tym na Facebooku!
I spamiyntej – kożdy kōmyntorz, to jedyn grubiorz na pyndzyji wiyncyj. 😉

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności