Kożdy kōniec to je nowy zaczōntek

przez bele kaj
bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

To bōł fest fajny i zwiedowny rok. U nos, jak bodej u kożdego, we 2017 masa sie pochało, czos lecioł wartko, były mōmynty lepsze i gorsze. Podug nos, kożdy wiynkszy kōnsek żywota werci sie noleżycie wybadać. Beztōż pospōminalimy se te zeszłe dwanoście miesiyncy i chcymy sie nimi swami potajlować.

Styczyń we Mōnachium

Ôd poczōntku roku miyszkalimy we Mōnachium. Bōło i sztudiyrowani, i robota przi kafyju. Uczylimy sie neurobiologie, niymieckij godki i tego, jako sie rychtuje perfekt cappuccino. Rajzowalimy po stolicy Bajerōw, a na blogu fest spōminalimy Maroko.

Luty we Italiji

Piyrszo srogszo rajza prziszła na luty. Wybralimy sie na dwa tydnie do Italiji, nawiydzilimy Bolōnio, Padwa, Piza, Floryncyjo, Gynua i krasiate chałpki we Cinque Terre. Szporujcie urlopy na luty, nojlepszy czos na wycieczka.

Marzec u Cysarokōw

Marzec wziynimy se na spokojnie. Ôkrōm kukanio do dolszych tajlōw Mōnachium choby Olympia Park, zrobilimy se weekyndowo rajza do Wiydnia. Cołkie dwa dni loło, ale i tak fajnie spōminōmy.

Kwiyciyń przi jajcach

Ôroz prziszły piyrsze we 2017 roku świynta. Wielkanoc fajrowalimy tradycyjnie ze familijami, a we świōnteczny pyndziałek Matis z bracikiym mieli nojsrogszy szpas, bo ôd rana do nocki śmieli loć baby ze sikowek, flaszek i kibli. Skōńczylimy tyż czytać “Krōla”, tōż na blogu pokozała sie piyrszo rycynzyjo ksiōnżki. Zdōnżylimy tyż byzuchować Ulm i Augsburg.

Majowy miszōng

Nastympny miesiōnc, a sztele wele Mōnachium sztyjc sie niy kōńczōm. Wejrzelimy na fusbal na stadiōnie Bayernu, połazilimy po cudnym Garmisch-Patenkirchen i zaczlimy sezōn weselny. Niy spokopilimy ani, że drugi pōłek roku bydzie jeszcze gibszy i że bydzie sie dzioło yno coroz wiyncyj…

Czyrwiec ze familijōm

We czyrwcu rajzowalimy familijnie. Wejrzelimy na hyrski zōmek Neuschweinstein, połazilimy po Innsbrucku, pokozalimy ôjcōm nojbardzij zwiedowne tajle Mōnachium. Wypilimy pora bajerskich piw. I wytańcowalimy je zaro na weselach ôd kamratōw.

Lipiyń i siyrpiyń lokalnie

Bez feryje szaflimy pora szteli wele chałpōw. Tōż na Bajerach mielimy przileżytość powandrować po gryfnym Rothenburg ob der Tauber i wypić szumne wino na moście we Wurzburgu. Tamek tyż zaplanowalimy se, że za pora tydni ôd Matisa yno jednōm robotōm bydzie już blog i wszyjsko naôbkoło niego.

We hajmacie tyż my do wiyrchu basym niy polygiwali! Przijzdrzelimy sie lepij Rybnikowi i nawiydzilimy Familoki we Czyrwiōnce. Pozaglōndalimy na żywo na szpile ôd Bayernu, Liverpoolu, Napoli i Atletico. Ciślimy szifym po zocnym Chiemsee, napisalimy fest farebny post ô Cinque Terre i… zaczlimy maszkecić yno wygański sztof!

Wrzesiyń na maksa

Wrzesiyń bōł dlo nos fest udany. Nojprzōd dostalimy ajnladōng do Rybnickigo Amtu, z kerego niyskorzyj wylazło pora superowych idyji. Potym napoczlimy na blogu seryjo ô Sztrece Zabytkōw Techniki, a ku tymu zrychtowalimy hity marketingowe – Halastra Fryszniokōw i Netflix po ślōnsku. Yntlich zajechalimy tyż na wczasy. Apulijo śniła sie nōm już downo, tōż zalecielimy do Bari i nawiydzili m.in. Monopoli, Alberobello, Matera i pora inkszych. Na kōniec miesiōnca fotograf Marcin Giba pocykoł nōm bildy do rybnickigo kalyndorza.

Paździyrnik nazod we Krakowie

Po feryjach zajechalimy nazod do Krakowa. Matis ôd tamtego mōmyntu zico już yno przi kōmputerze, a Julia pilobnie sztudiyruje. Zrobilimy se we paździyrniku rajza do sharatanego Pałacu we Sławikowie, zocnej Stacyji Banki we Rudach i na Nikiszowiec. Ôddekowalimy dlo Wos Pojyziyrze Palowickie. Poprzekłodalimy piyrsze wiynksze teksty na ôbsztelōnek.

Listopad w Bergen

Na listopad mielimy poplanowano rajza yno jedna, ale fest fajno. Na Bergen prziszła nōm tyż piyrszo spōlno robota miyndzy belekaj.eu, a miastym, do kerego my rajzowali. Na blogu szło poczytać m.in. ô amerykōńskim halloween, a my bez tyn czos chichrali sie do kamer, coby mieć swoje pora sekund we godnim widyju Rybnika. Mielimy tyż tref, na kerym dostalimy niymożliwo propozycyjo, ô kerej sztyjc godać niy śmiymy, ale kero je dlo nos choby śniczek. Cosik richtich srogigo, co ônaczyć bydymy we 2018.

Grudziyń fest gibki

Ôstatni miesiōnc zlecioł nōm nojgibcyj. We internecy pokozoł sie spot świōnteczny snami, a pora dni niyskorzyj Matis godoł już ze Kingōm Burzyńskōm i Michałym Czerneckim przed kamerami Dziyń Dobry TVN. Pokozoł sie tyż rybnicki kalyndorz, w kerym ôstalimy lipcym. Nawiydzilimy Jarmark na Nikiszu i sztartnył nasz sztand, kaj poasić sie mogymy szejkerami “Ślōnsko Frelka” i “Ślōnski Synek“, a ku tymu zestowami tresek “Andzia i Bercik“.

Plany na 2018

Ôd stycznia czeko na nos jeszcze wiyncyj przekłodōw i akcyji marketingowych. Bydymy czynścij szkryflać, dociepować widyja i ônaczyć spōlne projekty z fajnymi ślōnskimi zajtami, firmami i ôrganizacyjami. Bydymy wiyncyj pisać ô hajmacie, ślōnskich tradycyjach i kuchni. Pokożymy Wōm zwiedowne ślōnskie miasta i sztele. Nauczymy grać w szkata, uwarzymy społym richtich ślōnski ôbiod, zapakujymy tyta do szkoły i lepij sie wszyjscy poznōmy. Bydymy robić nad epnym projektym, kerym chned sie poaszymy.

A ku tymu wszyjskimu w czyrwcu sie hajtōmy. To bydzie cudny rok!

Winszowanie na 2018

My sie we 2017 roku nauczyli, że werci sie mieć śniczki i ciś przed sia ze swojimi planami. Choby inksi godali, żeście sōm miechym piźniyńci. Zetrwejcie i rōbcie swoje.

Tōż na tyn Nowy Rok winszujymy Wōm roztōmiyli, cobyście nikyj nie przestowali marzić, śnić i planować. No i cobyście byli zdrowi i sztyjc postrzōd tych, kerym przajecie, bo bez tego niy szafniecie nic. Fest udanego 2018!


Jaki dlo Wos bōł tyn stary rok? Napiszcie na FB!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności