SZT#2: Familoki we Czyrwiōnce

przez bele kaj
Familoki, Czerwionka-Leszczyny, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Za starej piyrwy symbol dobroty i mocy ślōnskij industryji. Dzisiej zwiedowno wiekowo sztela, z kerej aż blynduje baukōnsztowo piykność, ale kero niy kożdy poradzi uwidzieć. Stawiynia, w kerych skryty je miszōng familijnej ciepłości ze kapkōm frustracyji i robotności ze leserstwym. Witejcie na Familokach we Czyrwiōnce.

Czyrwiōnkowskie Familoki to nastympno sztela na Sztrece Zabytkōw Techniki, kero udało sie nōm nawiedzić. Sztyjc je nōm gupio, że bez przeszło dwadziścia lot miyszkalimy zaro kole tych cudnych ôsiedli, a nikyj przōdzij na byzuch my sie niy wybrali. Kuknijcie na historyjo, podziwejcie sie na bildy i ciście do Czyrwiōnki, bo naprowda je na co pozaglōndać.

Familoki, Czerwionka-Leszczyny, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Ôsiedla robotnicze były stawiane we latach 1898-1916 skuli tego, że na grubie Dymbiyńsko trza było grubiorzy. Teryny te sōm fest ciekawe, ale ôroz i fest pomatlane. We Czyrwiōnce pomiyszkiwały roztōmaite bergmōny – hajery, szlepery, folorze i anszlagery. Wszyjscy skirz gruby, kero chałpy folowała gorkim luftym, a portōmele pijōndzami.

Familoki – jako idzie spokopić po mianie – postawiōne ôstoły dlo familiji i to familije sztyjc tamek pomiyszkujōm. Przi porunostu chałpach trefić idzie malućkie zygrody, ô kere miyszkańcy fest sie starajōm i kere szykujōm kożdy podle swojigo smaku. Familoki majōm tyż w zocy baumajstry, kerzi wożōm se mojidła ze biołych glyjzowanych cegłōwek i drzewianych tajli. Stawiynia przipasowywane sōm do spōłczesności – na ôbkoło pokozały sie rozmaite szpilplace, a same kōnstrukcyje sōm sztyjc rymōntowane.

Familoki, Czerwionka-Leszczyny, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Downe ôsiedla robotnicze skłodajōm sie do kupy na atrakcyjo tak zwiedowno, że ôstała ôna dokuplowano do hyrskij Sztreki Zabytkōw Techniki. Teryn “familoczkōw” (jako mianujōm je miyszkańcy) idzie byzuchować samymu, ale przōdzij werci sie kuknyć na internecowe zajty (zabytkitechniki.pl i familoki.com.pl) abo do Cyntrum Informacyji Turystycznej we Czyrwiōnce-Leszczynach. Przi ul. Mickiewicza 10 idzie zebrać mapa regiōnu, ulotki informacyjne i szkarty do szpilu miyjskigo „Familoki Tour”. Po ôsiedlach idzie tyż połazić ze ôprowadzoczym.

Familoki, Czerwionka-Leszczyny, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

We spōmnianym CIT uwidzicie tyż Izba Tradycyji – rychtyczne ślōnskie miyszkanie ze byfyjym i inkszymi roztōmaitymi tajlami tradycyjnej grubskij chałpy. Fest sie ô ta izba starajōm, tōż niy przepōmnijcie kuknyć.

Familoki, Czerwionka-Leszczyny, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Familokōw na Ślōnsku idzie trefić moc, ale to te 84 postawiōne we Czyrwiōnce roztopyrczajōm sie na nojepniyjszym placu i sōm ku tymu jednymi ze nojlepij uchowanych we cołkim regiōnie. Wszeôbecno mora industryjalnej szumnoty i miszōng bajtlowych rykōw, ślōnskigo wadzynio i wołanio na ôbiod, przeplotany śpiywaniym modych Ślōnzoczek robi tak, że Familoki sztyjc dychajōm i że richtich werci sie na nie podziwać i kapka lepij je poznać.


Zaplanuj, rajzuj, ôdkryj – niyznany Ślōnsk je naprowda gryfny.
Ôstow przajka, kōmyntorz i poślij dalij – rozciepowanie po internecy naszych tekstōw tyż je super! 😉

Familoki, Czerwionka-Leszczyny, Śląsk - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku


Fest dziynkujymy Paniczce Klaudyji ze Cyntrum Informacyji Turystycznej we Czyrwiōnce-Leszczynach za cołko pōmoc przi byzuchu i wytuplikowanie poru dingsōw.

Tekst ôstoł wyônaczōny przi spōlnej robocie ze gryfnie.com.

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności