7 fajerōw w Rybniku, kerych niy śmicie przepasować we 2019

przez bele kaj
Rybnik, wydarzenia 2019 - blog po śląsku bele kaj

Rybnik to je miasto, kere i bez pōmiyszkańcōw, i bez byzucherōw, je mianowane jako sztela niyôbyczajno a kero dowo masa roztōmaitych możebności – a we counie dobrego szpasu i możebności spyndzania czasu fraj to już wcale. Miasto udanie banuje ô titel zocnego na ôgōlnopolskim forum ôstrzodka kultōralnego. Ôrganizyrowane fajery, m.in. kōncerty, festiwale muzyczne, imprezy kabaretowe, literackie a tyjatralne, ale tyż szauszpile z udziołym świotowej klasy szportowcōw – przede wszyjskim żużlowcōw, stowiajōm Rybnik postrzōd miastōw ze nojlepszōm ôfertōm kultōralnōm.

Je pora takich fajerōw we Rybniku, kerych niy idzie przepasować. Kożdy znojdzie cosik dlo sia, tōż wartko chytejcie za kalyndorze a buchujcie terminy!

Rybnik, wydarzenia 2019 - blog po śląsku bele kaj

Fajery w Rybniku, kerych niy śmicie przepasować we 2019 roku:

Industryjada 2019 w Rybniku

Charakterystyczno sylwetka downej wiyży ciśniyń a dwie grubskie szachty zaro kole nij z daleka witajōm wszyjskich, kerzi wjyżdżajōm do rybnickij dziylnicy Niywiadōm. To Zabytkowo Gruba „Ignacy”, nojstarszo we rybnickim rejōnie gruba wōngla kamiynnego. Terozki gruba w moderny sposōb kupluje fōnkcyje muzyjalne z ôrganizyrowaniym kuryjożnych fajerōw kultōralnych.

Grubski kōmpleks, kery je na ślōnskij Sztrece Zabytkōw Techniki, roz na rok w szpecjalny sposōb ôtwiyro sie na przocieli industryjalnych klimatōw, jak biere udział we „Industryjadzie” – nojsrogszym w tej tajli Europy festiwalu, kery reklamuje industryjalno erbowizna. Na beztydziyń wszyjscy ôbmiyłowani we historyji bergmōństwa umiōm podziwać sie tukej na ôstawiōne cynne damfmasziny ze szachtōw wyciōngowych „Kościuszko” a „Głowacki” i kōnstrukcyje samych szachtōw. Atrakcyjōm dlo byzucherōw je tyż możebność wleziynia na wiyża ciśniyń wielo na 46 metrōw.

Kedy? Czyrwiec 2019

Rybnik, wydarzenia 2019 - blog po śląsku bele kaj

fot. Robert Neumann

Rybnickie Gody i Połazy 2019

Ôd 2009 roku rybniczany spōlnie przeżywajōm uciecha czekanio na Gody. Tradycyjnie już ôd zaczōntku grudnia czuć w mieście przedświōnteczny klimat. Dzieje sie tak skirz raji trefōw – ôd byzuchu Mikołoja, animacyji dlo bajtli, szauszpili, kōncertōw kolynd, godnigo torgu, aż po spōlno wilijka na rybnickim rynku.

Kedy? Grudziyń 2019

Rybnik, wydarzenia 2019 - blog po śląsku bele kaj

fot. Lucyna Tyl

Rybnicko Jesiyń Kabaretowo – RYJEK 2019

Ô tako dowka szpasu, jako dostowajōm uczestniki Rybnickij Jesiyni Kabaretowej, ciynżko bez czas jakijś inkszej imprezy. To je jedne z nojbardzij hyrskich wydarzyń kabaretowych, kere mo już za sobōm przeszło dwadziestoletnio tradycyjo. Bez tyn fajer przociele wicōw umiōm pozaglōndać na prymierowe skecze, a skuli tego ajntryty rozłażōm sie choby gorkie żymły. Na festiwalu na scynach Klubu Energetyka Fundacyji PGE Energia Ciepła i Tyjatru Ziymi Rybnickij rywalizujōm ze sobōm nojlepsze polskie kabarety, a gospodorzami fajeru sōm szpasowniki z rybnickigo Kabaretu Modych Chopōw.

Kedy? Listopad 2019

Rybnicko Majōwka – “Maj, bzy, Rybnik i Ty” 2019

„Maj, bzy, Rybnik i Ty” to je raja fajerōw ôrganizyrowanych ôd 2016 roku bez dugi, majowy weekynd. To je muzyczne świynto frysznego klangu muzyki alternatywnej, hip hopu i jazzu na nojsrogszym poziōmie. Plynerowo Majōwka, skirz ôd nij fryszności i ôdewrzitej formy sprowio, że goście tego trefu ôkrōm muzycznej gościny majōm przileżytość ku ucieszōnymu fajrowaniu, trefōm i godce, ku kerym zaôbycz prziłazi tyż dobre jodło. Ôd łōńskigo roku impreza dzieje sie na terynie rybnickigo Kampusu przi ul. Rudzkij.

Kedy? 1-3 maja 2019

Rybnik, wydarzenia 2019 - blog po śląsku bele kaj

fot. Wacław Troszka

Rybnicki Festiwal Fotografiji 2019

Na zaczōntku XXI stolecio na Gōrnym Ślōnsku działało poradziesiōnt amatorskich ferajnōw fotograficznych, kere niy miały spōlnego przestrzyństwa ku wymianie artystycznych szprymōw. We 2014 roku ta nisza nafolowoł Rybnicki Festiwal Fotografiji. Przijmniynto wtynczos bez ôrganizatorōw – Niny i Marcina Gibōw – formuła fōnguje do dzisiej. Bez jedyn marcowy weekynd poraset ludzi już niy yno z regiōnu, ale z cołkij Polski, w tym fotografy-fachmany i niyprofesjōnalni, trefiajōm sie, coby słuchać wykłodōw, zaglōndać na wystowki, rozprowiać ô fotografiji, a ku tymu uczyć sie bez czas fotograficznych werkszteli.

Kedy? Marzec 2019

Schranianie Rudy i Nacyny 2019

Ôrganizyrowane ôd 2010 roku bez ferajna Aktywni Team „Srogie Schranianie Rzyki Rudy” to je tref, kery mo we cweku snożynie grota rzyki Rudy i ôd nij nabrzyża z abfali. W tej akcyji rozchodzi sie ô to, coby zôrganizyrować spływ kajakowy, przi kerym kożdy uczestnik schranio trefiōne na drōdze hasi. Akcyjo kōńczy sie zortowaniym abfali i przekozaniym ich pasownym dinstōm, a potym spōlnym fajrowaniym. We 2018 roku piyrszy roz skludzano bōła tyż rzyka Nacyna – drugo rzyka, kero przepływo bez Rybnik.

Kiedy? Kwiecień 2019

Rybnik, wydarzenia 2019 - blog po śląsku bele kaj

fot. Marcin Giba

Dni Rybnika 2019

Ôrganizyrowane ôd 2008 roku Świynto Miasta to je porudniowy czos uciechy, szpasu i intygracyji kwatyrnikōw miasta. Kōncerty gwiozdōw, szauszpile, sztandy, atrakcyje dlo bajtli, dni starzika, miyndzynarodowy festiwal ôrkiestrōw dyntych – to je yno tajla atrakcyji, kere bez te dni bituje Rybnik. Dni Rybnika tradycyjnie dziejōm sie w pōłku czyrwca, skirz fajrowanego 13 czyrwca spōmniynia św. Antōna z Padwy – patrōna Rybnika.

Kiedy? 14-16 czerwca 2019

Rybnik, wydarzenia 2019 - blog po śląsku bele kaj

fot. Robert Cebula

Rybnickie wydarzenia w 2019 roku

Tōż widzicie – dzieje sie w Rybniku! A przeca krōm tych wszyjskich rybnickich fajerōw na wiyrchu, czekajōm sztyjc m.in. kryncynie czwortego sezōnu “Diagnozy” abo szpile fusbalowe i żużlowe. Beztōż, jak miyszkocie w Rybniku – wyużyjcie ta bogato ôferta kultōralno jak sie yno do. A jak sōmeście z inkszych regiōnōw – na mus byzuchujcie nasze miasto a sprowdźcie jak zocnie fajrujōm rybniczany bez czos miyjskich wydarzyń we 2019 roku!


Wpis ôstoł narychtowany społym ze Wydziałym Prōmocyji Urzyndu Miasta Rybnika.


🐟 Na kere z fajerōw w Rybniku cieszycie sie nojbardzij? 🐟
Mocie swoje ôblubiōne rybnickie imprezy? Czekōmy na Wasze kōmyntorze!

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności