Tōra do apulijskij przigody – zwiydzanie Barletty

przez bele kaj
Barletta, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Nasza wrześniowo rajza po Apuliji zaczlimy zwiydzaniym Barletty. To je ciepły, spokojny i klimatyczny plac. Je tamek tyż pora zwiedownych punktōw turystycznych, ale przede wszyjskim gryfno atmosfera, cudne uliczki do szpacyrowanio, szyroki sztrand i masa szumnego, richtich połedniowoitalijskigo jodła. Pokōj i dychniyńcie na zicher.

Dojazd do Barletty

Polecielimy Wizzairym ze Katowic do Bari, kaj ôstolimy na wieczōr. Na nastympny dziyń przed połedniym zaszlimy na banhof, coby po 50 minutach witała nos już ôbtōnkano we klarze Barletta. Cyna farkarty to 4.2€ przi cugach regiōnalnych. Dejcie pozôr przi sznupaniu za sztrekōm na www.trenitalia.it, coby niy zabulić bez synsu za bilet przeszło 17€, bo gynau tela kosztuje rajza ekspresowo. Spamiyntejcie – farkarty kupujecie zawdy we epnej czyrwōnej maszinie, a kasujecie we małej zielōnej na ścianie.

Pozōr: Do Barletty idzie tyż ciś zaro ze flughawyny we Bari. Za tako rajza wybulicie 3.5€.

Barletta – noclegi

Kożde spanie na sztrece apulijskij wycieczki buchowalimy na Airbnb i Bookingu. We Barletcie prziszło na ta piyrszo zajta i to bōła decyzyjo idyalno. Cudne ôdnowiōne miyszkanie ze wszyjskim, czego czowiekowi na wczasach trza, ze srogim łōżkiym i postawiōne we jednej ze typowych italijskich drōżek ôkozało sie być perfekt sztelōm na nasz dwudniowy byzuch. A ku tymu stoło we superowym miyjscu – do wszyjskich punktōw turystycznych, plaży, banhofu i fest żywotnego bez nocka “cyntrum” nikyj niy szlimy dużyj jak 7 minut.

Miyszkanie znojdziecie tukej: Le Statuine Guest House. A jak przōzij niy buchowaliście spania bez Airbnb, to pod tym linkiym zebierecie ôbniżka na sztart: zniżka.

Atrakcyje Barletty

Te apulijskie miasteczko je za tela małe, że na isto niy bydziecie tamek wykamani po łażyniu piechty. Przi tymu je tukej pora fest fajnych placōw do nawiedzynio. We informacyji turystycznej abo tam, kaj bydziecie nynać, dajōm Wōm mapka ze 14 nojzwiedowniyjszymi sztelami. Bylimy we wszyjskich – jak mocie we Barletcie wiyncyj czasu, to śmiało lyźcie na taki dugszy szpacyr. Ale werci sie wiedzieć, że gynau pōłek ze tych nacechowanych placōw to sōm kościoły, kere niy dlo kożdego bydōm ciekawe. Tōż jak przijyżdżocie do miasta yno na pōł dnia abo chcecie ajnfach popolygiwać kapka dużyj napiosku, to starczy jak zōndziecie do trzech szteli ôpisanych pod spodkiym i ôbierecie se cosik ze tajli “Kaj pomaszkecić we Barletcie?”, a na zicher bydziecie radzi.

Eraclio Il Colosso – Kolos ze Barletty

Ta epno persōna, mianowano bez miyszkańcōw Eraclio, wyônaczōno ze brōnzy i srogo na przeszło 5 metrōw, je nojbardzij hyrskim symbolym miasta. Fest zwiedowne je to, że przōdzij Kolos niy mioł być postawiōny we Barletcie, ale szif kery go wiōz roztrzas sie kole apulijskigo miasteczka. Nojprzōd rzeźbie utli szłapy i przetopili je na zwōny, a dziepiyro na kōniec XV wieku neapolitōński rzyźbiorz Fabio Alfano jōm wyrymōntowoł. Ôd tamtego czasu, kożdy wieczōr, miyszkańcy Barletty prziłażōm ku Eraclio, spōlnie fajrujōm i rozprowiajōm we italijskim sztilu.

Barletta, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Castello Svevo – hyrski zōmek

Szumny zōmek postawiōny bez Normanōw to je nojbardzij znoczne stawiynie we Barletcie. Za czasōw rajzōw krziżowych pomiyszkiwali we nim tymplariusze i krziżoki. Terozki, ôkrōm samego festōngu, je tamek tyż piykny park, w kerym idzie zicnyć i podziwać sie na mocne wiyże. Pozōr: Castello Svevo niy idzie nawiydzać we pyndziałki. Piszymy ô tym, bo fest nōm żol, że żodyn nōm przōdzij tego niy pedzioł… 😞 Wiyncyj informacyji ô zōmku, godzin ôdewrzicio i ajntrytōw: www.viaggiareinpuglia.it.

Barletta, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Duomo di Barletta – Katedra we Barletcie

Zatela typowe jak na italijskie warunki, a i tak fest zwiedowny kościōł. Szumnie wyglōndo i bez dziyń, i po cimoku. Je richtich fajnie zônaczōny ôd zajty, kaj je zōmek i zdo sie, że je choby prziklejōny do reszty miasta. Na wieczōr łażōm wele niego modzi ludzie ze focacciōm w jednej i mobilniokiym we drugij rynce, skirz czego te stawiynie je takie bardzij “swojskie”.

Barletta, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Kaj pomaszkecić we Barletcie?

Po wanderze po mieście na 100% bydziecie mieli głōd, a na 200% przidzie Wōm durst. Pod spodkiym znojdziecie 6 sprawdzōnych przez nos szteli, kere kōniecznie musicie byzuchować. Niy przajymy za fest galantnym szynkōm i trzidaniowym gościnōm, tōż naszykowalimy dlo Wos to, co podle nos je we italijskij kuchni nojlepsze – szumne lody, fajnie wōniajōnco pizzawyziōmbujōncego drinka.

A jak bydziecie nynać we miyjscu ze kuchniōm, to uwarzcie se roz cosik tamek. Wszyjskie przidajne skłodniki kupicie we markecie i myjszych geszeftach ze grincojgiym. A italijski sztof smakuje blank inakszyj jak to, co znōmy wszyjscy ze naszych geszeftowych rōm, forgot!

Richtich italijskie gelato

Zaro kole spōmnianego Kolosa, po ôbu zajtach drōgi, stojōm dwie lodziarnie. Niy umiymy pedzieć, kero je lepszo, tōż musicie zōnś do kożdej i sami poprōbować. Szafniecie? 😉 Mianujōm sie Gelateria del Corso i Gelateria Sveva, jak staniecie przi Kolosie to uwidzicie je bez problymu (to te, kaj je poranoście ludzi we raji). Nojlepsze smaki? Crema al Limone i Nutella!

Pizza abo focaccia?

Przetestowalimy pora rozmaitych pizzeryji i focacceryji we Barletcie i umiymy na zicher pedzieć, że Focacceria D’Angiò i Pizzeria St. Pietro sōm ganc lepsze jak reszta. Masa roztōmaitych smakōw, friszne produkty i niywielko cyna (ôd 1 do 2€ za kōnsek). A ekstra plusym ôd St. Pietro je to, że majōm tyż foccacie na ciymnym, folziorkowym cieście. Nasze ôblubiōne? Ze kartoflami i karczochami!

Drink we… Quo Vadis

Coby poczuć klimat Barletty, musicie se zicnyć po cimoku we jednym ze szynkōw. Nōm skuli miana i masy ludzi (bez cufal wziynimy ôstatni tisz fraj) zaro przipodobało sie “Quo Vadis“. Cynowo? Dwa spritze, anrychta przekōnsek i coperto – 20€, tōż niy ma nojgorzyj.

Barletta – sztrand

Plaża we Barletcie niy bez cufal je uzdowano za jedna ze nojpiykniyjszych we cołkij Apuliji. Dugi i szyroki pioskowy kraj bydzie knap bai dlo fest wymyślatych ludkōw. We sezōnie umicie welować – eli legniecie se na tajli ôd prywaciorzy, kaj znojdziecie lyżoki i paryzole, a bai bary i szpilplace, eli na tajlach dlo wszyjskich, na kerych sztyjc je masa ludzi, ale kere sōm cołkiym na faty. Nōm sie zdało, że po sezōnie (tōż zaro we wrześniu) umicie rozciepać klamory bele kaj, bo moc prywatnych ôdcinkōw bōła już rozbiyrano i rychtowano na zima.

Yno… niy biercie parawanōw, okej? 😉

Eli werci sie byzuchować Barletta?

Jak umicie uwidzieć, Barletta niy ma sztelōm dlo ludzi, kerzi chcōm fest pobłoznować, kerym trza pofyrtanio, wrażyń i adrynaliny. Je we plac tego idyalnym miyjscym do dychniyńcio, w kerym nafilujecie bateryje, pokosztujecie szumnego jodła i wyluzujecie sie przi tradycyjnym italijskim napowku. A ku tymu  pobyt we Barletcie je łacny i idzie go leko zôrganizować. Tōż nic yno buchować, pakować i ciś!

Byliście w Barletcie i macie jakieś wskazówki? W tekście brakuje czegoś ważnego?
Dajcie nam znać na Facebooku – skomentuj na FB.

Barletta, Apulia, Włochy - bele kaj, blog podróżniczy po śląsku

Inne interesujące teksty:

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie. OK Polityka Prywatności